Studenti:Studenti/Studenti VŠE/09-10/5ZP400 - VŠE 2009-10/seznam chybějících ekonomických hesel

xxxx V Enviwiki heslo je V Enviwiki heslo není
A Analýza:
 • nákladové efektivnosti
 • nákladů a přínosů
 • SWOT
 • vicekriteriální
B Brettonwoodský systém (Wikipedie)
C Coasův teorém
Č Čistý ekonomický blahobyt
Černá skříňka
D Defenzivní náklady/výdaje
Diskontování
E Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy
Ekonomie Efektivnost:
 • ekonomická
 • nákladová
 • soukromých projektů
 • veřejných projektů
Ekologická daňová reforma
Ekonomické pojmy Ekonomické preference
Ekonomické problémy životního prostředí Ekonomické subjekty
Ekonomický rozměr globalizace Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí
Environmentální účetnictví Ekonomické škody, kt. subjekt působí sám sobě
Environmentální ekonomie Ekonomické škody externí
Environmentální přístupy a ekonomická prosperita podniku Ekonomické škody – funkce
Environmentální veřejné statky Ekonomické škody – metody kvantifikace
Environmentálně upravená čistá tvorba kapitálu Ekonomické škody – optimalizace
Environmentálně upravený čistý domácí produkt Environmentální projekty ryzí a integrované
Environmentálně upravený národní důchod Environmentální governance
Externality Environmentální inovace
Environmentální politika podniku Externality:
 • internalizace
 • kladné
 • záporné
Environmentální reporty
Environmentální audit
Environmentální prohlášení
Environmentální účetnictví na podnikové úrovni
Environmentální indikátory podnikání
F Funkce nákladů na zamezení
G Globální Marshallův plán
Globální regulace
H Hrubý domácí produkt Hodnota statku
K Klimatická změna a ekonomie Kuznetsova křivka
Kvantifikace škod ze znehodnocování ž.p.:
 • kroky
 • metody s hypotetickými trhy
 • metody s reálnými trhy
M Makroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
Mikroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
Metoda
 • bodovací
 • cestovních nákladů
 • nákladová
 • párového srovnávání
 • podmíněného hodnocení
N Nástroje environmentální politiky Náklady na ochranu ž.p.
 • efektivnost
 • hrubé a čisté
 • investiční a neinvestiční
Náklady na zamezení
Náklady vyhnutí se
Národní účty a ž.p.
Nástroje politiky životního prostředí: Nástroje politiky životního prostředí:
 • Administrativní
 • Environmentální daně a poplatky
 • Nástrojové mixy
 • Obchodovatelná práva na znečištění
 • Poplatky za znečišťování životního prostředí
 • Poplatky za využívání přírodních zdrojů
 • Uživatelské poplatky
 • Sankční platby
Nejlepší dostupné technologie
O Obchodovatelná povolení
Obchodovatelná povolení k emisím skleníkových plynů
Omezení emisí oxidu uhličitého
P Porterova hypotéza Porterova hypotéza
Postsuverenita států
Praktické nástroje politiky UR
Problém chudoby
R Rozvojová pomoc Rozdvojení trendů
S Statky a služby
Statky a služby ekonomické
Statky a služby přírodní
Statky a služby smíšené
Statky a služby soukromé
Statky a služby veřejné
Stavové indikátory bohatství
Strategické environmentální hodnocení (SEA)
SWOT analýza
T Trhy kapitálu
Trhy meziproduktů, služeb a technologií
Trhy práce
U Ukazatel environmentálních přínosů projektů
V Vládní intervence / státní zásahy
Vládní selhání
Vlastnická práva