Environmentální indikátory podnikání

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Indikátory jsou číselné informace vypočítané z několika údajů (např. množství odpadu v kg za rok na jednotku produkce/na jednoho zaměstnance/na 1 000 Kč obratu). Environmentální indikátory na jednu stranu kvantifikují a dávají informace do souvislostí a rámců (spíše než třeba absolutní čísla – celková produkce odpadů za rok), na druhou stranu poskytují jednodušší, snadněji pochopitelné informace než velká množství údajů různého typu. Přinášejí klíčové informace pro správná rozhodnutí při řízení, usnadňují komunikaci v rámci podniku i navenek a umožňují také např. srovnávat environmentální výkonnost jednotlivých podniků nebo hodnotit plnění cílů environmentální politiky podniku.

Pro posouzení vlivu podnikání jsou podstatné 3 druhy informací - indikátorů, které posuzují následující aspekty podnikatelské činnosti:

  • Provozní výkonnost. Indikátory provozní výkonnosti (operational performance indicators - OPI) měří základní prvky aktivit společnosti, výrobu a služby, které mohou působit na životní prostředí. Např. roční spotřeba energie, množství vyprodukovaného odpadu za rok, spotřeba vody na jednotku produkce atd.
  • Výkonnost managementu. Indikátory výkonnosti managementu (management performance indicators - MPI) se používají ke změření manažerských aktivit (vč. finančních informací), které souvisejí se životním prostředím. Např. množství dosažených environmentálních cílů, množství proškolených zaměstnanců, náklady na environmentální management atd.
  • Okolní prostředí společnosti nebo staveniště. Indikátory stavu životního prostředí (environment condition indicators - ECI) měří stav okolního prostředí a mohou být používány k vyčíslení dopadu činnosti společnosti na životní prostředí. Např. hluk na okraji staveniště, biologická spotřeba kyslíku v blízkých vodních tocích.

S analýzami směřujícími k implementaci nejlepších postupů mohou být spojeny následující problémy:

  1. Neexistence dat potřebných pro analýzu, potřeba zvýšení uchovávání záznamů nebo dokonce zavedení monitorovacích zařízení.
  2. Pro zjednodušení implementace některé organizace zvažují každý proces zvlášť a vypracovávají analýzu toků látek (MFA) na mnoha úrovních. Při využití tohoto přístupu je důležité si uvědomit, že mnoho procesů je navzájem provázaných a není jednoduché o nich uvažovat nezávisle; v jiných případech to může znamenat instalaci nového monitorovacího zařízení.
  3. Problémem může být i software potřebný k uchovávání, sledování a analýze dat, formát dat vhodný pro tento software.