Syndrom vylidňování venkova

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Syndrom vylidňování venkova se řadí mezi syndromy globálních změn, které bychom mohli označit jako syndromy využívání, či syndromy vyčerpání. Syndrom vylidňování venkova souvisí se znehodnocením životního prostředí a vývojovými problémy, jež způsobilo opuštění tradičních zemědělských postupů, hlavně dlouhodobě existujícího způsobu využívání půdy.

Průběh[editovat | editovat zdroj]

Do měst často odcházejí mladí muži s cílem získat vyšší mzdu, lepší příležitosti ke vzdělání, nebo aby se vymanili z venkovskému způsobu života. V opouštěných oblastech pak zůstávají ženy, děti, či starší osoby, kteří nejsou schopni zajistit náročné zemědělské práce. Pak dojde k proměně krajiny vlivem extenzifikace zemědělství (rozšíří se obdělávaná plocha, ale sníží se výnosy a produkce). Ta spolu s nedostatkem ochranných opatření a náležité péče vede k erozi (někdy umocněné zvýšeným kácením stromů na strmých svazích), bahnotokům a sesuvům půdy. Konečnými důsledky mohou potom být ztráty orné půdy, přerušení zásobování, nebo destrukce komunikačních sítí. Vylidňování venkova ohrožuje živobytí zbylých zemědělců. Zároveň narůstá závislost na vnějších dodávkách zboží a finanční podpoře osob, které z oblasti odešly. Modernizace zemědělství (částečná mechanizace, například prací při sklizni) nemůže vždy plně nahradit úbytek pracovních sil.

Příklady výskytu[editovat | editovat zdroj]

Ve své typické podobě se zmíněný syndrom vyskytuje například v severním Pákistánu (oblast hor Karakoramu), na úrodných svazích Kilimandžára, nebo na Filipínách (zavlažované rýžové terasy severního Luzonu). Jedná se často o oblasti, jejichž obdělávání je velmi náročné na lidskou práci . Důsledky těchto procesů jsou zejména eroze půdy a větší závislost na vnějších zdrojích (potravy, zboží). Tento syndrom může kromě výše zmíněného zapříčinit úbytek obyvatelstva, pokles biodiverzity, ohrožení stálých zdrojů potravy, nebo marginalizaci některých jedinců ve společnosti.

Hory Karakoramu, severní Pákistán

Obr. 1: Hory Karakoramu, severní Pákistán

Vlhké rýžové terasy, severní Luzon na Filipínách

Obr. 2: Vlhké rýžové terasy, severní Luzon, Filipíny

Širší souvislosti[editovat | editovat zdroj]

Syndrom vylidňování venkova je tedy problémem nejen ekologickým, ale i sociálním, či ekonomickým. Většinou jde o komplexní problém vývoje určité oblasti, který souvisí se sociální neudržitelností. Souvisí s urbanizací, nekontrolovatelným růstem měst. Může být vysvětlován změnami ve struktuře hospodářství, resp. toho, jaká část populace pracuje ve kterém sektoru, změnami v oblasti pracovního trhu, nedostatkem příležitostí a rozdílnou atraktivitou různých oblastí, ale může souviset také se změnou hodnot a vzorců chování. Vylidňování venkova a zpětná emigrace na venkov charakterizují kvalitu vztahů mezi městy a venkovem uvnitř státu.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje:[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Wikipédia. Exode rural. [online] [cit. 2008-03-20] Přístup z WWW: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Exode_rural>. Vylidňování venkova na francouzské Wikipedii. Řeší se zde hlavně historické pojetí a průběh ve Francii, příčiny procesu, vylidňování venkova ve Francii po roce 1945.
  • Wikipedia. Rural exodus. [online] [cit. 2008-03-20] Přístup z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rural_exodus>. Vylidňování venkova na anglické Wikipedii. Příspěvek je výrazně kratší než ve francouzské wikipedii, spíš ekonomický pohled.
  • Maříková, P. Vylidňování českého venkova - minulost a současnost. [online] 2005 [cit. 2008-03-20] Přístup z WWW: <http://www.agris.cz/etc/filereader.php?iId=6095&PHPSESSID=a3>. Autorka se zabývá vylidňováním venkova, ke kterému u nás docházelo v průběhu celého minulého století hlavně u menších obcí. Zmiňují se příčiny a přetrvávající regionální rozdíly. Proces se zastavil v polovině devadesátých let. Práce obsahuje grafy a mapy, statisky o stavu v současnosti.
  • Rural depopulation na anglické Wikipedii

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Blažek, B. 1998. Venkov, města, média. Praha: Sociologické nakladatelství.
  • Andrle, A. (1995): Vylidňování venkova v České republice 1961–1991. Moderní obec, 1995, č. 3, s. 8–29.
  • The Rural Sociology of the Advanced Societies /Critical perspectives/ (edited by Frederick H. Buttel and Howard Newby). Montclair: Allanheld, Osumn Co Publishers, Inc.
  • Librová, H. 1996. Decentralizace osídlení - vize a realita. Část první: vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR. Sociologický časopis 32(3):285-296.
  • Librová, H. 1997. Decentralizace osídlení - vize a realita. Část druhá: decentralizace v realitě České republiky. Sociologický časopis 33(1):27-40.