Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 2 468 bajtů ,  27. 11. 2008, 01:49
bez shrnutí editace
Řádek 10: Řádek 10:  
* závazků vyplývajících ze členství v Evropské unie
 
* závazků vyplývajících ze členství v Evropské unie
 
* Státní politiky životního prostředí.
 
* Státní politiky životního prostředí.
 +
 +
'''Přijmy'''
 +
 +
Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.
 +
 +
 +
'''Výdaje'''
 +
 +
Výdaje Fondu tvoří podpora poskytované dle směrnice ministerstva financí.
 +
 +
 +
'''Fond zajišťuje zejména'''
 +
 +
* příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a poradenskou činnost,
 +
* vyhodnocování žádostí a přípravu návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra,
 +
* smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ručení za poskytované půjčky,
 +
* uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití prostředků,
 +
* závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel.
 +
      Řádek 23: Řádek 42:     
'''1. Program Péče o přírodní protředí'''
 
'''1. Program Péče o přírodní protředí'''
 +
 +
Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.
 +
 +
Program Péče o přírodní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR je finančním zdrojem vytvořeným na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány "Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR".
 +
 +
Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích a ve volné krajině prováděná nad rámec běžných povinností vymezených zákonem č.114/11992 Sb, o ochraně přírody a krajiny a lesním zákonem č. 289/1995 Sb.
      Řádek 34: Řádek 59:     
OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. Operační program dále rozvíjí Programový dodatek, který obsahuje priority a podrobné úpravy na úrovni jednotlivých opatření.  
 
OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. Operační program dále rozvíjí Programový dodatek, který obsahuje priority a podrobné úpravy na úrovni jednotlivých opatření.  
 +
 
Globálním cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.
 
Globálním cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.
   Řádek 41: Řádek 67:     
Pomoc z Fondu soudržnosti jsou oprávněny čerpat ty členské státy, jejichž hrubý národní produkt (HNP) je nižší než 90 % průměru Společenství a které následují program hospodářské konvergence. V případě, že členský stát nebude plnit tento program, bude poskytnutí finanční pomoci z Fondu soudržnosti zastaveno. Veřejný dluh členského státu nesmí přesáhnout 60 % HDP státu a deficit státního rozpočtu nesmí být vyšší než 3 % HDP.
 
Pomoc z Fondu soudržnosti jsou oprávněny čerpat ty členské státy, jejichž hrubý národní produkt (HNP) je nižší než 90 % průměru Společenství a které následují program hospodářské konvergence. V případě, že členský stát nebude plnit tento program, bude poskytnutí finanční pomoci z Fondu soudržnosti zastaveno. Veřejný dluh členského státu nesmí přesáhnout 60 % HDP státu a deficit státního rozpočtu nesmí být vyšší než 3 % HDP.
 +
 
Maximální podíl podpory z Fondu soudržnosti představuje 85 % ze způsobilých výdajů. Přiznaná míra podpory však musí zohledňovat princip "znečišťovatel platí" a zohledňovat případný příjem generovaný projektem.
 
Maximální podíl podpory z Fondu soudržnosti představuje 85 % ze způsobilých výdajů. Přiznaná míra podpory však musí zohledňovat princip "znečišťovatel platí" a zohledňovat případný příjem generovaný projektem.
 +
 
Projekty jsou vybírány a realizovány příslušným státem, který je také odpovědný za řízení a finanční kontrolu projektu. Konečné rozhodnutí o podpoře konkrétního projektu z Fondu soudržnosti provádí Evropská komise, která také pravidelně monitoruje pokrok projektů během jejich realizace.
 
Projekty jsou vybírány a realizovány příslušným státem, který je také odpovědný za řízení a finanční kontrolu projektu. Konečné rozhodnutí o podpoře konkrétního projektu z Fondu soudržnosti provádí Evropská komise, která také pravidelně monitoruje pokrok projektů během jejich realizace.
  
75

editací

Navigační menu