Ochrana půdy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ochrana půdy nutnou podmínkou zachování půdního prostředí pro příští generace. Hospodaření může mít na půdu různé negativní vlivy. Hlavní negativní vlivy jsou:

 • eroze (špatné agrotechnické zásahy)
 • dezertifikace (např. po spásání, dlouhodobým suchem, v důsledku minulé praxe drenážování pozemků – absurdně nazývaného melioracemi neboli zlepšením),
 • podmáčení (přirozeně i důsledkem zavlažování),
 • zasolení (zavlažováním),
 • chemická kontaminace (těžké kovy, PCB, hnojiva, ropné produkty),
 • okyselení (kyselé deště),
 • zhutňování (mechanizovaným zemědělstvím),
 • zábor (např. rozptýlenou zástavbou, komunikacemi).
Podrobnější informace naleznete v článku Vliv hospodaření na půdu.

Ochrana půdy[editovat | editovat zdroj]

Legislativní ochrana půdy[editovat | editovat zdroj]

Hlavní právní předpisy týkající se ochrany půdy v České republice jsou:[1]

 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 • Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění vyhlášky č. 153/2016 Sb.
 • Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
 • Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb.
 • Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
 • Program rozvoje venkova (PRV) na období 2014–2020.

Nástroje ochrany půdy[editovat | editovat zdroj]

Hlavním nástrojem ochrany půdy v České republice jsou Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES (dříve GAEC), které zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor a některých podpor Programu rozvoje venkova.[2]

Dodržování standardů DZES kontroluje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Delegovaně pro Fond provádí kontrolu DZES 1 (ochranné pásy podél vod) a DZES 3 (ochrana podzemních vod) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).[2]

Podmínky pro zachování dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy jsou řešeny v rámci sedmi standardů, které se týkají:[2]

 1. ochranných pásů podél vodních toků,
 2. zavlažovacích soustav,
 3. ochrany podzemních vod před znečištěním,
 4. minimálního pokryvu půdy,
 5. minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze,
 6. zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť,
 7. zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům rostlin.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY PŮDY – Webová encyklopedie. encyklopedie.vumop.cz [online]. [cit. 2020-12-01]. Dostupné online. 
 2. 2,0 2,1 2,2 NÁSTROJE OCHRANY - STANDARD DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU DZES – Webová encyklopedie. encyklopedie.vumop.cz [online]. [cit. 2020-12-01]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.