Ekosystémové služby

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Čmelák opylující rostlinu - příklad ekosystémové služby

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Ecosystem services na anglické Wikipedii.

Ekosystémové služby jsou přínosy, které lidé získávají od ekosystémů – mají vliv na životní úroveň lidí. Do ekosystémových služeb řadíme dle ekonomického názvosloví, jak "služby" tak i "statky".

Ekosystémové služby můžeme rozdělit do následujících kategorií:

 • Zásobovací služby
  • potrava
  • sladká voda
  • dřevo a vláknina
  • palivo
  • ...
 • Regulační služby
  • regulace podnebí
  • regulace záplav
  • regulace nemocí
  • čištění vody
  • ...
 • Kulturní služby
  • estetické
  • duchovní
  • vzdělávácí
  • rekreační

...

 • Podpůrné
  • oběh živin
  • tvorba půdy
  • primární produkce
  • ...

Existence všech živých organismů má svůj základ v biosféře; také člověk absolutně závisí na stálém přísunu těch těch "služeb", které poskytují ekosystémy. Základní podmínky pro biologický život vytváří klima, hydrologický cyklus a tvorba půdy, roli prostředníka má atmosféra (svým složením) a koloběh prvků ve vzduchu a vodě. Biosféra sama vznikla jako důsledek života na Zemi - je udržována a obnovována živými ekosystémy. Jsou-li ekosystémy narušeny, pak je narušena také schopnost ekosystémů poskytovat lidem veškeré služby. Změny v ekosystémech mají za následek ohrožení předpokladů pro život člověka i jeho kvalitu (naopak jakékoliv změny v životních podmínkách lidí přímo nebo nepřímo vyvolávají také změny v ekosystémech).

Mezi lidmi a ekosystémy vždy existovaly komplexní vzájemné vazby, které ve svém souhrnu formovaly konkrétní podobu lidské kultury (krajní polohou je tzv. ekosystémový přístup, kdy je lidská kultura zahrnuta pod jiné ekosystémové funkce). Z ekonomického úhlu pohledu je třeba hodnotit vztah ekosystémových služeb k celkové životní úrovně lidí. Projevy živého přírodního prostředí jsou totiž ekonomicky významné a podmiňují celé obory ekonomické činnosti, jako například zemědělství nebo lesnictví. Ekonomický systém je přímo závislý na přírodních zdrojích – energetických a nerostných surovinách a biomase, ale také na prostoru, vodě a vzduchu, bez kterých by nemohly probíhat výrobní procesy. Životní prostředí plní také funkci propadu pro emise či jiné formy odpadu vyprodukované ekonomikou. Nepotřebné výstupy ekonomiky a spotřebované produkty se v určité fázi svého životního cyklu v prostředí někde ukládají nebo přeměňují na jiné formy hmoty a energie.

Poptávka po ekosystémových službách je v současné době tak vysoká, že představuje problém a jsou nutné kompromisy v poskytování těchto služeb. Země může například nabídnout vyšší zásobování potravinami jako důsledek přeměny lesa na zemědělskou půdu, ale pokud se tak stane, poklesne dodávka služeb, které mohou mít v příštích desetiletích stejnou nebo i větší důležitost, jako například čistá voda, lesy, místa pro ekoturismus, či regulace záplav nebo omezování sucha. Je mnoho znaků ukazujících, že lidské požadavky na ekosystémy porostou v příštích desetiletích stále více. Například světové rybářství je v současné době ve fázi poklesu vzhledem k nadměrnému lovu a přibližně čtyřicet procent zemědělské půdy bylo během minulých padesáti let degradováno erozí, salinizací, zhutňováním, vyčerpáním živin, znečištěním a urbanizací. Další dopady lidských činností na ekosystémy zahrnují změny v koloběhu dusíku, fosforu, síry a uhlíku, které vyvolávají kyselé deště, rychlé bujení vodních řas a hynutí ryb v řekách a pobřežních vodách, a navíc současně přispívají ke klimatické změně.

Ekosystémové služby a jejich provázanost se životní úrovní lidí[editovat | editovat zdroj]

Ačkoliv je živé přírodě přiznána také vnitřní hodnota, je ochrana, obnovování a obohacování biologické rozmanitosti a ekosystémů také záležitostí ekonomickou. Péče o ekosystémové služby přináší mnohonásobné a synergické zisky, které se příznivě projevují v životní úrovni lidí. Různorodý užitek, který ekosystémy lidem poskytují, zahrnuje zásobovací, regulační, kulturní a podpůrné služby.

Do zásobovacích služeb patří poskytování statků, které lidé od ekosystémů získávají, jako je například potrava, palivové dřevo, vlákno, pitná voda a genetické zdroje. Regulační služby znamenají přínos, který vyplývá z regulovaných ekosystémových procesů, a zahrnuje udržování kvality ovzduší, vyrovnávání výkyvů podnebí, omezování záplav, snižování eroze, regulaci lidských nemocí a čištění vody.

Významnou službou životního prostředí pro člověka jsou také estetické hodnoty přírody. Kulturní služby představují nemateriální hodnoty, které lidé získávají od ekosystémů ve formě duchovního obohacení, rozvoje poznání, nových dojmů a pocitů, možností rekreace a estetických zážitků. Podpůrnou funkci plní ty služby, které jsou nezbytné pro vytváření všech ostatních ekosystémových služeb, jako je primární produkce, produkce kyslíku, tvorba půdy a koloběh živin.

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]