Územní systémy ekologické stability krajiny: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 32: Řádek 32:
  
 
[http://www.ped.muni.cz/wgeo/EV/krajina.htm Územní systém ekologické stability krajiny]
 
[http://www.ped.muni.cz/wgeo/EV/krajina.htm Územní systém ekologické stability krajiny]
 +
 +
[[Kategorie:Využití území]]

Verze z 18. 2. 2008, 21:32

Územní systémy ekologické stability krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů by měl na celém území republiky vést k udržení druhové rozmanitosti a ekologické stability krajiny.

Pro vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES byl schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Územně technický podklad (ÚTP), ve kterém jsou tyto úrovně ÚSES zobrazeny v měřítku 1:50 000. Návrhy plánů místních systémů ekologické stability byly ve většině případů zpracovány v úrovni generelů a jen v malé míře schváleny v souladu s ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky k němu v rámci územních plánů, případně územním rozhodnutím. Vymezení regionálního a místního územního systému ekologické stability je v kompetenci správ CHKO a pro většinu území nebylo doposud provedeno. V důsledku tohoto neuspokojivého stavu vznikají lokál ní potíže při prosazení návrhů SES při obnovách lesních hospodářských plánů a osnov, které mají svojí podrobností nejblíže k projektům SES. Vymezení biocenter a biokoridorů SES je vnímáno vlastníky pozemků jako možné omezení vlastnických práv a nepřipravenost orgánů ochrany přírody nevytváří prostor pro rychlé uvedení územních systému ekologické stability do plné funkčnosti. Stávající „generely" územních systémů ekologické stability pokrývají přes 90 % území CHKO. Nedostatky ve zpracování jsou postupně odstraňovány v rámci pravomocí, které dává správám CHKO zákon o ochraně přírody a krajiny.

Témata

Územní plánování

Územní systémy ekologické stability

Chráněné oblasti

Natura 2000



Zdroje

Regionální a nadregionální územní systémy ekologické stability České republiky

Ekologická únosnost krajiny, Časopis Životné prostredie, rok 1999, číslo 1.

Realizace modelových prvků ÚSES v zemědelské krajině, Časopis Životné prostredie, , Vol. 35, rok 2001, číslo: 6

Racionální tvorba krajiny a hospodaření v ní, Časopis Životné prostredie, rok 1998, číslo 5.

Krajina jako kulturní dědictví, Časopis Životné prostredie, rok 2000, číslo 5.

Obnova venkova, Časopis Životné prostredie, rok 1998, číslo 3.

Humanizace obytného prostředí, Časopis Životné prostredie, rok 1999, číslo 2.

Územní systém ekologické stability krajiny