Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 866 bajtů ,  3. 5. 2016, 08:19
m
Termín vznikl sloučením slov ekologie – což je odvozeno z řeckého "oikos"(významově domov) a škola – místo určené pro učení.
Ekoškola (Eco-SchoolsSchool) je mezinárodní program enviromentální výchovy pro žáky základních a středních škol.
Cílem projektu je učinění několika konkrétních a praktických kroků, které vedou k ekologickému chování osob se školou spjatých (žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy, rodiče, komunita). Program Ekoškola vede aktéry ke vzájemné spolupráci a tak k dosažení cíle- dovést každodenní chod školy k tomu, aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí.
V rámci tohoto projektu žáci se učí o enviromentálních tématech a usilují o vytvoření školy, která bude šetrná vůči životnímu prostředí. Všichni aktéři školního kolektivu usilují o minimalizaci produkce odpadů, o jejich třídění, o minimalizace spotřeby energií a vody. Cílem programu je také zlepšování životního prostředí v okolí škola a v místní oblasti.
== Metodika ==
Převzato z: Sdružení TEREZA. Dostupný z WWW <http://www.terezanet.cz>.
Převzato z <http://wwwÚčast v projektu vyžaduje dodržení metodického postupu, který vede k zisku mezinárodního titulu EKOŠKOLA.terezanet.cz>Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.Má celkem 7 kroků:
Součástí tohoto projektu je metodika, která je podstatou projektové činnosti. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní. Má celkem 7 kroků: ====1[http://www.enviwiki. cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_1| krok 1] - založení pracovního týmu Ekoškoly====
Založení pracovního týmu je praktickým vyjádřením společného rozhodnutí, že škola bude usilovat o titul Ekoškola a bude se snažit o pozitivní změny ve svém fungování. Členové týmu program Ekoškola koordinují a podílejí se na plnění všech další kroků.
====2[http://www.enviwiki. cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_2| krok 2] - analýza ekologického stavu školy ==== (podrobně viz. příloha 1) [[KROK 2: Analýza ekologického stavu školy|Analýza ekologického stavu školy ]] je jedním z hlavních kroků, které škola musí uskutečnit, aby mohla být nastartována změna k lepšímu - tedy šetrnějšímu provozu. Žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v oblastech: odpady, energie, voda a prostředí školy. Důležité je, aby se na analýze co největší měrou podíleli sami žáci za pomoci pracovních listů programu, které si mohou spolu s učiteli upravit pro potřeby konkrétní školy.
====3[http://www.enviwiki. cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_3| krok 3] - plán činností====
Plán činností je jádrem programu Ekoškola. Jednotlivé úkoly, které jsou do plánu zahrnuty, mají přímo vycházet z výsledků analýzy ekologického stavu školy. Hlavním cílem při sestavování plánu je ekologizace školy a zlepšení jejího prostředí a okolí. Úkoly by měly být navrženy tak, aby za ně mohli zodpovídat především žáci.
====4[http://www.enviwiki. cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_4| krok 4] - monitorování a vyhodnocování====
Proces monitorování a vyhodnocování výsledků dává programu Ekoškola důvěryhodnost. Klade důraz na průběžnou kontrolu, zda škola v programu postupuje směrem k vytčeným cílům a zda se plány naplňují. Myslete na vyhodnocování výsledků již při plánování aktivit.
====5[http://www.enviwiki. cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_5| krok 5] - environmentální výchova ve výuce====
Program Ekoškola je založen na tomto principu: témata EV, kterým se žáci věnují
ve výuce, by měla ovlivňovat celkové fungování školy. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se žáci ve škole sice učí, ale brzy to zase zapomenou.
====6[http://www.enviwiki. cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_6| krok 6] - informování a spolupráce====
Pracovní tým Ekoškoly by se měl neustále snažit informovat o programu a svých záměrech uvnitř školy i navenek. K tomuto účelu se dají využít nástěnky, školní časopis nebo webové stránky školy. Nejlépe se zviditelníte uspořádáte-li výstavu, celoškolní Den činů nebo napíšete do místního či regionálního tisku. Všechny tyto aktivity škole mohou pomoci při navazování spolupráce s rodiči
či jinými možnými podporovateli.
==== 7[http://www.enviwiki. cz/wiki/Metodika_Eko%C5%A1koly:_kriteri%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArove%C5%88_jednotliv%C3%BDch_krok%C5%AF#Krok_7| krok 7] - ekokodex====
Ekokodex je společným vyznáním hodnot a návodem k ohleduplnému chování
k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co možná nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít
==Další informace==
Pokud škola dosáhne standardu těchto kritérií, nic ji neprání nebrání k tomu, aby získala mezinárodní titul. Tento titul získá škola pouze na omezené období 2 dvou let. Po dvou letech si musí o titul škola zažádat znovu. Ověřuje se, zda škola stále naplňuje určená kritéria.  
Program pro školy stejného či podobného rozsahu v České EKOŠKOLA je svým zaměřením v České republice neexistujejedinečný. Síť ekologických středisek České republiky Pavučina nabízí školám v oblasti průřezového tématu environmentální výchovy metodickou podporu a pomoc. Jednotlivá střediska je možno se žáky navštěvovat o účastnit se jejich různě zaměřených programůSoučástí této podpory jsou pracovní listy, aktivity, náměty pro činnosti s dětmi v přírodě, které vedou lektoři středisekatd. Je možné také absolvovat celou sérii na sebe navazujících ekologických a environmentálních programů. Střediska vzdělávají také učitele – především koordinátory environmentální výchovy ve školách. Tyto kurzy jsou akreditoványPavučina však projekt EKOŠKOLA nekoordinuje.
Jednotlivá ekologická střediska je možno se žáky navštěvovat o účastnit se jejich různě zaměřených programů, které vedou lektoři středisek. Je možné také absolvovat celou sérii na sebe navazujících ekologických a environmentálních programů. Střediska vzdělávají také učitele – především koordinátory environmentální výchovy ve školách. Tyto kurzy jsou akreditovány.
==Témata==
*[[Síť škol v České republice|Síť Ekoškol v ČR]]
*[[Témata Ekoškoly]]
*[[Metodika Ekoškoly: kriteriální úroveň jednotlivých kroků|Metodika - kritéria]]
*[[KROK 2: Analýza ekologického stavu školy]]
*[[Praktické ukázky z auditu školy]]
== Zdroje ==
*Eco-Schools - an international programme for environmental education for sustainability [online]. [cit. 2008 - 1 - 24]. Dostupný z WWW: http://www.eco-schools.org*Program Ekoškola. Eco-Schools, English version [online]. [cit. 2008 - 1 - 24]. Dostupný z WWW: http://www.ekoskola.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=75*Václavík, M. Rozšíření environmentlání environmentální výchovy na Základní a mateřské škole Janovice. Unie Comenius: 2007. Operační program rozvoje lidských zdrojů reg. č. p. CZ 04.1.03/3.2.15.2/0201
*Sdružení TEREZA, Po stopách pražských ekoškol. Sdružení TEREZA: 2008
*MAREK,L. Ekoškola ZŠ Nad Přehradou. 2006
=== Externí odkazy ===
*Sdružení TEREZA. [online]. [cit. 2008 - 1 - 24]. Dostupný z WWW: http://www.terezanet.cz*Ekoškola – tak trochu lepší škola. GVP Intranet, Lokální síť gymnázia na Vítězné pláni. [online]. [cit. 2008 - 1 - 24]. Dostupný z WWW: http://www.gvp.cz/intranet/art/?art=ekoskola-tak-trochu-lepsi-skola.
=== Literatura ===
Kohák, E. Zelená svatozář. Praha, SLON, 2000. ISBN: 80-85850-86-9.
[[Kategorie:Studenti PedFEkoškola]]

Navigační menu