Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 3 239 bajtů ,  26. 11. 2008, 23:45
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1: −
__NOTOC__
+
== Anoxické čištění komunálních odpadních vod ==
   −
'''Vlastní text stránky'''
+
Proces, který probíhá ve vodním prostědí za nepřístupu kyslíku a pomocí činnosti mikroorganizmů.Je součástí biologického stupně čištění odpadních vod.
Má být dělený do odstavců; lze využít [http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Jak_editovat_str%C3%A1nku#Tabulka_wiki_p.C5.99.C3.ADkaz.C5.AF nadpisů různých úrovní]
  −
Do textu musí být vloženy [http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vzhled_a_styl#Reference odkazy] na citovanou literaturu a zdroje.
     −
A po vlastním textu stránky mohou být uvedeny následující informace (pokud následují, tak v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu)
     −
== Témata ==
+
== Pojmy ==
Zde by měly být odkazy na další stránky v Enviwiki, které jsou "nedílnou" součástí hlavního tématu.
+
ČOV – Čistička odpadních vod
  Vyjímečně mohou odkazovat na externí stránky (lépe uvádět v odkazech)
+
 
  Vytvořte [http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Jak_editovat_str%C3%A1nku#Tabulka_wiki_p.C5.99.C3.ADkaz.C5.AF seznam témat pomocí hvězdiček]
+
KOV – komunální odpadní vody
 +
 
 +
Průmyslové odpadní vody
 +
 
 +
Biologické čištění
 +
 
 +
Mechanické čištění
 +
 
 +
Chemické čištění
 +
 
 +
Aktivační kal - ''je tvořen masou mikroorganismů rozkládajících rozpuštěné a suspendované organické látky v OV''
 +
 
 +
Biogenní prvky - ''fosfor a dusík jsou základní minerální živiny, které ve vodách způsobují nárůst zelené biomasy (např. sinic)''
 +
 
 +
Eutrofizace – ''rozsáhlý nárust vodních řas a sinic důsledkem přísunu velkého množství biogenních prvků''
 +
 
 +
Recipient – ''vodní útvar do kterého ústí vody z okolí nebo odpadní vody. Má samočistící schopnosti''
 +
 
 +
Aerobní (oxické) prostředí – ''prostředí, ve kterém je přítomen rozpuštěný kyslík. Přísun vzduchu (kyslíku)''
 +
 
 +
Anaerobní (anoxické) prostředí – ''kyslík je z prostředí vyčerpán a další do prostředí pronikat nemůž. (bez vzduchu)''
 +
 
 +
Nitrifikace – ''oxidace dusíkatých látek (např. amoniaku) činností bakterií na oxidované formy dusíku (dusitany, dusičnany)''
 +
 
 +
Denitrifikace - ''redukce dusičnanů činností bakterií na oxid dusný a dále až na molekulový dusík (N2). Proces důležitý pro snižování dusíku v povrchových vodách''
 +
 
 +
== Čištění komunálních odpadních vod ==
 +
 
 +
Komunální [http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda]odpadní vody(dále jen KOV) se svádí kanalizací do [http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod]čističky odpadních vod, kde probíhá čištění nebo-li odstraňování nečistot. V čističce projde voda několika stupni (fázemi) čištění, pro které jsou typické určité metody a postupy. Dochází k odstraňování mechanických nečistot i nečistot organického původu, přítomných ve vodě v různých formách(rozpuštěné, suspendované, nerozpuštěné atd.). Vyčištěná voda odchází po kontrole jejích vlastnotí do [http://cs.wikipedia.org/wiki/Recipient]recipientu(obvykle do řeky).
 +
 
 +
== Anoxické čištění ==
 
   
 
   
== Zdroje ==
+
Nastává v biologickém stupni čištění KOV. Tedy ve stupni, kdy byly odstraněny mechanické nečistoty a do vody se přidává aktivační kal(aktivované mikroorganismy), který urychluje biologické rokladné procesy. K anoxickému čistění je potřeba anaerobní prostředí (bez přístupu vzduchu) a anaerobní bakterie(součástí aktivačního kalu), které rozkládají rozpuštěné organické látky, právě za nepřístupu kyslíku.První etapou je defosfatace, nebo-li odbourávání fosforu. Druhou etapu tvoří denitrifikace, tedy redukce dusičnanů (NO3) na oxid dusný(N2O) a dále až na molekulový dusík (N2).
Zde jsou uvedeny zdroje, využité k tvorbě této stránky/hesla.
+
 
Tvorba [[Seznam použité literatury|seznamu použité literatury a dalších zdrojů]] je významnou součástí práce s textem.
+
 
Musí být ve správném formátu - využijte nápovědy pro [[Help:Citace a bibliografické údaje|správné citování]].
+
== Obecné postupy čištění KOV ==
 +
 
 +
Znečištění je možno odstraňovat několika technologickými postupy: buď samostatnými, nebo častěji na sebe navazujícími. K čištění vod se nejčastěji používají tyto postupy([http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_odpadn%C3%ADch_vod]metody čištění):
 +
 
 +
'''Mechanické čištění'''(fyzikálně-chemické zahrnuje předčistění pomocí lapáků písku, česlí. Usazování v usazovacích nádržích, kdy dochází k sedimentaci a někdy i zároveň k odstranění tuků a olejovitých látek, které vypluly k hladině.Jak sedimentované nečistoty, tak nečistoty sebrané z hladiny se odvážejí na skládku. Předčištění a usazování předchází biologickému čištění. Mechanickým čištěním je ale i sedimentace po biologickém procesu v tzv. dosazovácích(poslední fází čištění, než voda odteče do recipientu).
 +
 
 +
'''Biologické čištění''' využívá schopností mikroorganismů rozkládat organickou hmotu. Jedná se o urychlení samočistících pochodů, které probíhají v přírodních povrchových vodách, pomocí aktivního kalu a vytvoření vhodných podmínek pro jeho činnost. Biologické čištění probíhá v aktivační nádrži buď v aerobním nebo anaerobním prostředí. Aerobní pochody vyžadují stálý přísun kyslíku, který se do nádrží přivádí mechanicky.V aerobním prostředí probíhá nitrifikace. V anaerobním prostředí denitrifikace.
 +
 
 +
'''Chemické čištění''' se u KOV uplatňuje méně. Jeho hlavní použití je při čištění průmyslových odpadních vod. Jde o procesy jako je např. srážení nebo neutralizace.
 +
 
 +
== Literatura ==
 +
 
 +
Herle J. & Bareš P.(1990): Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, Praha s.78-85[Citováno 2008-11-26]
 +
 
 +
Richter M.(2005): Technologie ochrany ŽP, část I. Čištění odpadních vod, skripta FŽP, Ústí n. L.[Citováno 2008-11-26]
   −
== Odkazy ==
  −
Měly by být [[Anotace|stručně anotované]]. Tuto část dělíme na následující podskupiny:
     −
=== Související stránky ===
+
== Externí odkazy ==
Zde uvádíme stránky Enviwiki, které se stránkou volně souvisejí (jsou důležité pro pochopení širších souvislostí).
  −
Tvorba vnitřních Wiki odkazů viz [[Nápověda:Jak editovat stránku|Nápověda]].
     −
=== Externí odkazy ===
+
Enviweb: Water: Archive of articles: Biotechnologické postupy při čištění odpadních vod[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW
Důležité externí on-line zdroje, které se stránkou volně souvisejí.
+
http://www.enviweb.cz/?env=_archiv_gdiib_en&search=anoxi
Citujte správně: [[Help:Citace a bibliografické údaje#Bibliografické záznamy elektronických dokumentů|bibliografické záznamy elektronických dokumentů]].
     −
=== Literatura ===
+
Topolwater: Terminologický slovník[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW
Důležité off-line (tištěné) zdroje, které by měly sloužit k podrobnému studiu tématu.
+
http://www.topolwater.com/cov-slovnik.htm
Citujte správně: [[Help:Citace a bibliografické údaje#Bibliografické záznamy tradičních dokumentů |bibliografické záznamy tradičních dokumentů]] nebo použijte [[:Kategorie:Šablony pro citování|citačních šablon]]
     −
[[Kategorie:Skupina F]]
+
Wikipedie: Čistička odpadních vod[online]. c2008 [citováno 26. 11. 2008]. Dostupný z WWW
 +
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
156

editací

Navigační menu