Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ekoškola

Přidáno 3 912 bajtů, 15. 11. 2008, 11:57
A po vlastním textu stránky mohou být uvedeny následující informace (pokud následují, tak v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu)
== Témata ==Termín vznikl sloučením slov ekologie – což je odvozeno z řeckého "oikos"(významově domov) a škola – místo určené pro učení. Zde by měly být odkazy Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program enviromentální výchovy pro žáky základních a středních škol. Cílem projektu je učinění několika konkrétních a praktických kroků, které vedou k ekologickému chování osob se školou spjatých (žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy, rodiče, komunita). Ekoškola vede aktéry ke vzájemné spolupráci a tak k dosažení cíle. V rámci tohoto projektu žáci se učí o enviromentálních tématech a usilují o vytvoření školy, která bude šetrná vůči životnímu prostředí. Všichni aktéři školního kolektivu usilují o minimalizaci produkce odpadů, o jejich třídění, o minimalizace spotřeby energií a vody. Cílem programu je také zlepšování životního prostředí v okolí škola a v místní oblasti. Po dosažení určených limitů je škole udělen mezinárodní titul EKOŠKOLA, tím škola získá vlastní logo a vlajku.V České republice koordinuje tento projekt Sdružení TEREZA. Součástí tohoto projektu je metodika, která je podstatou projektové činnosti. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní. Má celkem 7 kroků: 1. krok - založení pracovního týmu EkoškolyZaložení pracovního týmu je praktickým vyjádřením společného rozhodnutí, že škola bude usilovat o titul Ekoškola a bude se snažit o pozitivní změny ve svém fungování. Členové týmu program Ekoškola koordinují a podílejí se na plnění všech další stránky kroků. 2. krok - analýza ekologického stavu školy (podrobně viz. příloha 1)Analýza ekologického stavu školy je jedním z hlavních kroků, které škola musí uskutečnit, aby mohla být nastartována změna k lepšímu - tedy šetrnějšímu provozu. Žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v Enviwikioblastech: odpady, energie, voda a prostředí školy. Důležité je, aby se na analýze co největší měrou podíleli sami žáci za pomoci pracovních listů programu, které si mohou spolu s učiteli upravit pro potřeby konkrétní školy. 3. krok - plán činnostíPlán činností je jádrem programu Ekoškola. Jednotlivé úkoly, které jsou "nedílnou" součástí hlavního tématudo plánu zahrnuty, mají přímo vycházet z výsledků analýzy ekologického stavu školy. Hlavním cílem při sestavování plánu je ekologizace školy a zlepšení jejího prostředí a okolí. Úkoly by měly být navrženy tak, aby za ně mohli zodpovídat především žáci. 4.krok - monitorování a vyhodnocování Vyjímečně mohou odkazovat Proces monitorování a vyhodnocování výsledků dává programu Ekoškola důvěryhodnost. Klade důraz na externí stránky (lépe uvádět průběžnou kontrolu, zda škola v odkazech)programu postupuje směrem k vytčeným cílům a zda se plány naplňují. Myslete na vyhodnocování výsledků již při plánování aktivit. 5. krok - environmentální výchova ve výuce Vytvořte [httpProgram Ekoškola je založen na tomto principu://cstémata EV, kterým se žáci věnují ve výuce, by měla ovlivňovat celkové fungování školy. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se žáci ve škole sice učí, ale brzy to zase zapomenou.wikipedia  6.org/wiki/Wikipedie:Jak_editovat_str%C3%A1nku#Tabulka_wiki_pkrok - informování a spoluprácePracovní tým Ekoškoly by se měl neustále snažit informovat o programu a svých záměrech uvnitř školy i navenek. K tomuto účelu se dají využít nástěnky, školní časopis nebo webové stránky školy.C5Nejlépe se zviditelníte uspořádáte-li výstavu, celoškolní Den činů nebo napíšete do místního či regionálního tisku.99Všechny tyto aktivity škole mohou pomoci při navazování spolupráce s rodiči či jinými možnými podporovateli.C3 7.ADkazkrok - ekokodexEkokodex je společným vyznáním hodnot a návodem k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje.C5Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co možná nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.AF seznam témat pomocí hvězdiček]
== Zdroje ==
Zde jsou uvedeny zdroje, využité k tvorbě této stránky/hesla.
44

editací

Navigační menu