REZZO

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

REZZO - Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší - eviduje zdroje ovzduší znečišťujících látek, v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb.[1], o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Tyto zdroje jsou rozdělěny na stacionární a mobilní, přičemž stacionární jsou děleny na kategorie podle velikosti a významu. Dílčí soubory REZZO 1-3 zahrnují stacionární zdroje, REZZO 4 mobilní.[2]

Rozdělení zdrojů znečišťování ovzduší[editovat | editovat zdroj]

 • REZZO 1 - velké stacionární zdroje znečišťování
stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů. Jedná se hlavně o velké elektrárny, spalovny a další bodové zdroje. Sledují se jednotlivě. Provozovatelé těchto zdrojů jsou povinnováni aktualizovat databázi každoročním odevzdáváním formulářů dle vyhlášky 356/2002 Sb. Česká inspekce životního prostředí provádí kontroly těchto údajů.
 • REZZO 2 - střední stacionární zdroje znečišťování
stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závažných technologických procesů, uhelné lomy a plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek. Sledují se jednotlivě. Podobně jako u REZZO 1 jsou data aktualizována pomocí formulářů.
 • REZZO 3 - malé stacionární zdroje znečišťování
stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu, nižším než 0,2 MW zařízení technologických procesů, nespadajících do kategorie velkých a středních zdrojů, plochy, na kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti, výrazně znečišťující ovzduší. Jedná se hlavně o pošné zdroje, sledují se hromadně. Emise z domácích topenišť jsou odhadovány díky informacím poskytnutým regionálními energetickými a teplárenskými závody.[3]
 • REZZO 4 - mobilní zdroje znečišťování
pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, zejména silniční motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla. Informace o emisích z mobilních zdrojů jsou získávány z Centra dopravního výzkumu (CDV).[3]

Organizace[editovat | editovat zdroj]

Registr je zajišťován ze strany ministerstva (MŽP). Správou databáze REZZO je pověřen Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). ČHMÚ zároveň provozuje Informační systém kvality ovzduší (ISKO), jehož je REZZO součástí. Potřebná data o velkých a středních zdrojích emisí se získávají přímo od provozovatelů a provádějí se kontroly za pomoci České inspekce životního prostředí (ČIŽP), přičemž výchozí informace pocházejí ze Souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší. Údaje o provozu malých zdrojů pocházejí od orgánů obcí, využívá se také dat ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) z let 1991 - 2001. V případě chybějících údajů jsou vypočítávány modelově.

Poskytovaná data z REZZO[editovat | editovat zdroj]

ČHMÚ každoročně publikuje výslednou emisní bilanci zahrnující všechny typy zdrojů[2]. V bilanci jsou zahrnuty emise u těchto látek:

 • tuhé látky
 • oxid siřičitý (SO2)
 • oxidy dusíku (NOx)
 • oxid uhelnatý (CO)
 • uhlovodíky (CxHy)

Čísla se obvykle udávají v t/rok. [2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Témata[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. Česko. Zákon č. 86 ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 38, s. 1786-1840. Dostupný také z www: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb038-02.pdf ISSN 1211-1244
 2. 2,0 2,1 2,2 ČHMÚ: Emisní bilance ČR http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/emise.html
 3. 3,0 3,1 CENIA, česká informační agentura životního prostředí http://zeus.cenia.cz

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]