Planetární technověda

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Požadavky ustavení globalizovaného světa nejsou podmíněny pouze ekonomickými a poli­tickými zájmy, ale mají svoji nejdynamičtější složku právě v rovině rozvoje moderní plane­tární technovědy (Heidegger, 2004). Její rozvíjení je autonomním, samostatným procesem typu racionality vyššího řádu, racionality systémové, která nebere ohled na nic jiného, než na sebe samu (Luhmann, 1984). Pojmy diferenciace, stálé objevování nových souvislostí a nových možností prosazování vědy a techniky, určují podstatný charakter tohoto typu racionality. Globalizace a rozvoj planetární technovědy patří bytostně k sobě. Globalizace je realitou současné doby neustále napájenou právě rostoucími nároky vědy a techniky, podstatně určujíce a podmiňujíce udržení a zachování vysokého standartu života ve vyspě­lých zemích planety. Je proto pochopitelné, že globalizační tendence imperiálního charak­teru mají svoji příčinu v neustálé expansi a požadavcích moderní technovědy. Planetární technověda dnes určuje výrazněji, než jakákoliv idea politická či náboženská, perspektivu životní orientace člověka.

Zvláštní pozornost je dnes věnována konkrétnímu aspektu šíření planetární technovědy, jakým jsou nové technologie a především elektronická média. Nové technologie a hlavně elektronická média nejvíce zpochybnila význam tradičních pojetí a konceptů lidské při­rozenosti. Stoupající význam nových technologií a elektronických médií způsobuje vnější změny ve způsobu řízení a kontroly sociálního života, politického a ekonomického. Mění společenské struktury, vynucuje si zánik určitých profesí a vznik nových, ovlivňuje spekt­rum potřeb a zájmů, je základem šíření nových informací, nových poznatků a mnoha dal­ších projevů. Jedním z nezanedbatelných důsledků je i to, že nové technologie a elektro­nická média nabízejí dnes nepoměrně větší rozsah možností, než jsou ty, které mohou být realizovány (Luhmann, 1996). Racionalita vývoje moderní technovědy probíhá nesmírně rychle a změny, které si vynucuje a které jsou realizovány, zdaleka nemohou být vstřebány a využity, případně reflektovány jedincem. Důsledkem takového vývoje globalizovaného světa je také to, že člověk v něm zůstává v defensivě, že intenzita změn, jejich četnost a reál­né působení mu brání v možnosti nalézt pevný bod, pevné místo a orientovat se v něm.

Druhá rovina změn, tedy komplementární ke změnám ve vnějším světě, se týká vnitřní­ho světa lidského vědomí. I v této oblasti je možné sledovat výrazné změny způsobené kontaktem a užitím, využíváním elektronických médií. Pozornost se obrací především k informacím, kterých je obrovské množství. Jejich dopad není ovlivněn ani tím, že se kříží, doplňují nebo že si protiřečí, že svojí kvalitou a hodnotou jsou značně nevyrovnané. Důležité je pouze to, že informují, tedy i zástupně ukazují, vyjevují, případně artikulují v této podobě to, co je skutečné.