Plánovací dokumenty na lokální úrovni

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Za lokální úroveň je považována obec (dle zákona o obcích), která je  základním územním samosprávným společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. Obci je svěřen jak výkon samosprávy, tak i  výkon státní správy v přenesené působnosti.  Pokud chceme aplikovat regionální rozvoj v praxi, je nutné využívat místního potenciálu.

Aplikace v praxi -> prostorové/regionální plánování

Komplexní prostorové plánování na lokální úrovni:

  • Krajinné plánování – „botton down“  (krajinný plán)
  • Strategické plánování – kombinace botton up a down  (plán rozvoje obce/strategický plán)
  • Komunitní plánování – „bottom up“ (komunitní plán)
  • Územní plánování – kombinace botton up a down (územní plán, regulační plán)

Komunitní plánování – postupy a metody, používané při komunitním plánování, se obecně nazývají plánování se širokým zapojením veřejnosti. Kromě sociálních služeb je tento princip užíván při zpracování strategických plánů obcí.

Plánovací dokumenty[editovat | editovat zdroj]

Krajinný plán je v evropském prostoru označení pro dokument nebo proces, který zjednodušeně řečeno komplexně posoudí vlastnosti krajiny (její možnosti a slabé stránky, rizikové faktory a zóny) a doporučí všem uživatelům a správcům území způsob racionálního využívání krajiny i nutná ozdravná opatření. Jedná se o vysoce odborný materiál. Krajinný plán tak vytváří podklad zásadního významu pro všechna územní rozhodování.

Strategický plán rozvoje obce je ucelený koncepční a rozvojový dokument, který je pro obce dobrovolným nástrojem a není přesně definovaná jeho struktura (pouze doporučena).  Součástí plánu rozvoje je analýza vnějších a vnitřních podmínek dosavadního vývoje obce, definice rozvojových možností a silných a slabých stránek obce. Další části je návrhová co obec plánuje, jaké cíle, opatření a aktivity z dlouhodobého hlediska.  Pomůckou pro obce je návod jak dokument vytvořit na stránkách obcepro.cz.

Komunitní plán  je výsledkem komunitního plánování v obci, městě. Jedná se o metodu, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života , posiluje principy zastupitelské demokracie. Je založena na dialogu, vyjednávání, zapojování všech, kterých se daná problematika dotýká. Zapojení veřejnosti je důležité pro zprůhlednění celého procesu a výsledků. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na: zapojení všech, kterých se zpracovaná oblast týká; dialog a vyjednávání; dosažení výsledků, které jsou přijaty a podporovány většinou účastníků. Výsledkem kvalitního komunitního plánu je  zlepšení kvality života v obci. Komunitní plán je v podmínkách České republiky spájen zejména se sociální oblasti v obcích.

Územní plán[editovat | editovat zdroj]

Druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Stanovuje  základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Pořizuje a vydává se pro celé území obce a jeho obsah je dán vyhláškou.

Obsahuje textovou a grafickou část. Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo ve zvláště odůvodněných případech v měřítku menším a vydávají se v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000, popřípadě v měřítku katastrální mapy.

Regulační plán[editovat | editovat zdroj]

Stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Obsah plánu je dán vyhláškou. Regulační plán obsahuje textovou a grafickou část.

Komparace plánovacích dokumentů

Kritérium Krajinný plán Strategický plán Komunitní plán Územní plán Regulační plán
Povaha nepovinný,

neformalizovaný

nepovinný, neformalizovaný nepovinný,

neformalizovaný

povinný formalizovaný nepovinný,

formalizovaný

Komplexicita komplexní, strategický komplexní, strategický komplexní, strategický komplexní, strategický parciální,

strategický

Zaměření prostor, využívání krajiny témata, aktivity, projekty, témata, aktivity, projekty, prostor, funkční využití ploch prostor, funkční využití ploch pro ochranu
Legislativa nepovinný nepovinný nepovinný závazný nepovinný

*neformalizovaný – obsah a struktura nejsou legislativně vymezeny

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • https://www.moderniobec.cz/
  • https://www.obcepro.cz/
  • https://portal.uur.cz/nastroje-uzemniho-planovani-v-ceske-republice/upd-a-upp-obci.asp

Reference

Dokumenty a materiály Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Půček, M., Koppitz, D. (2012). Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony. Vydání 1.. Praha: NSZM.

Informační systém veřejné správy.

Doporučená: Hendrych, D. a kol. (2014). Teorie veřejné správy. Praha: Wolters Kluwer.

Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.