MAS Mladoboleslavský venkov

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledáváníMAS Mladoboleslavský venkov
Název MAS Mladoboleslavský venkov, z.ú.
Právní forma zapsaný ústav
Založení 19. 10. 2012
Počet zapojených obcí 38
Počet zapojených podniků/ podnikatelů 8 + 5
Počet zapojených NNO 16
Počet zapojených soukromých osob 5
Web https://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/
Kontakt Kostelní Hlavno 12, 284 76 Kostelní Hlavno
Další údaje


Základní dokumenty MAS[editovat | editovat zdroj]

  • Mladoboleslavsko 2014-2020, nejen kolébka automobilů. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 [online]. Mladoboleslavský venkov z.ú. [cit. 2019-07-31]. Dostupné online. 
  • Statut MAS [online]. Mladoboleslavský venkov z.ú. [cit. 2019-07-31]. Dostupné online. 
Větrný mlýn Vrátno

Partneři MAS[editovat | editovat zdroj]

V současné době má MAS 70 partnerů, z toho 39 jsou zástupci veřejného sektoru (obcí, měst a městyse), 4 příspěvkové organizace (kraje a obcí), 9 jsou zástupci neziskového sektoru (především občanské sdružení a o.p.s.), 14 jsou zástupci soukromého sektoru, kde převažují soukromí podnikatelé a firmy podnikající v zemědělství, vyskytují se i podnikatelé poskytující ubytovací a stravovací služby, v malé míře pak výrobní firmy a fyzické osoby 4.

Zapojené obce[editovat | editovat zdroj]

Většina obcí MAS je na území okresu Mladá Boleslav.

Bezno, Boreč, Bukovno, Byšice, Dalovice, Dolní Slivno, Doubravička, Horky nad Jizerou, Horní Slivno, Hrdlořezy, Hrušov, Chotětov, Jizerní Vtelno, Katusice, Kochánky, Kostelní Hlavno, Košátky, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Mečeříž, Nemyslovice, Němčice, Niměřice, Pětikozly, Písková Lhota, Předměřice nad Jizerou, Sedlec, Skalsko,  Sovínky, Strašnov, Strenice, Sudoměř, Tuřice, Velké Všelisy, Vrátno, Zdětín

Zapojené podniky a podnikatelé[editovat | editovat zdroj]

Partnery MAS je 8 menších podniků z území MAS - většinou se jedná o zemědělské podniky a 5 soukromě podnikajících osob

Neziskové organizace[editovat | editovat zdroj]

Partnery MAS je celkem 16 neziskových organizací - převážně se jedná o sportovní kluby, školy a hasičské organizace.

Soukromé osoby[editovat | editovat zdroj]

Partnery MAS je také 5 soukromých osob

Zámek Stránov
Stránovský viadukt
Fara v Beznu
Zámek Horky nad Jizerou

Příležitosti pro klimaticky udržitelný rozvoj v rámci MAS Mladoboleslavský venkov[editovat | editovat zdroj]

Výchozí situace a možnosti změn[editovat | editovat zdroj]

Komunita[editovat | editovat zdroj]

Pro region je charakteristický malý zájem obyvatel o společenské dění, kulturu a sport ve většině obcí. Obyvatelé „přijedou ze Škodovky, zavřou za sebou dveře svého bytu (domu) a víc je nic nezajímá“, zazněl opakovaně názor. Celkově se jedná o projev celospolečenské frustrace. Projevem je i nezájem o dění v obci, jak zaznívalo z obcí, na jednání zastupitelstva se přijde podívat málokdo, zájem o zapojení do veřejných aktivit je skoro nulový.

Mnoho potřebných aktivit je závislých na dobrovolné činnosti jedinců či organizovaných skupin občanů, tj. na nestátních neziskových organizacích. V území existuje množství různých spolků a občanských sdružení, jejichž škála je velmi široká. Jde hlavně o sdružení dobrovolných hasičů a myslivců a různě zaměřené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Všechna tato sdružení plní nezbytnou roli při zajištění volného času místních obyvatel a jsou základním prvkem pro kulturní a sportovní život v obcích. Činnost spolků závisí na dobrovolné práci jednotlivců v jejich volném čase, bez jejich nadšení by dále nemohly aktivně vyvíjet činnost. Pro své fungování a rozvoj mohou tato sdružení využít různé granty a dotace, byť jejich objem je stále nedostatečný a překážkou je často i složitá administrativa spojená s poskytnutím dotace. Kulturní a sportovní život v území proto do velké míry závisí na nadšení a nezištné práci členů jednotlivých neziskových organizací.

Školství

Neprodukuje lidi potřebné pro region (jediná škola: Horka nad Jizerou – zahradníci, zemědělci, gastronomie...).

Sídla[editovat | editovat zdroj]

V malých obcích je zajištění základních služeb poměrně dobré. Velkým problémem, podle četnosti vyjádření obcí, je špatný technický stav stávajících zařízení. Jde o špatný stav obecních budov, chybějící plochy pro volnočasové aktivity (multifunkční hřiště), špatný stav sportovišť.

Nedostatečně zastoupené jsou zařízení, zaměřené na rodiny s malými dětmi (např. mateřská centra), popř. zařízení pro volnočasové aktivity mládeže.

Doprava[editovat | editovat zdroj]

Většina lidí jezdí do práce do Mladé Boleslavi, v rodině běžně 2 auta, špatné spojení vlakem – trať 070 pomalá, jednokolejná, neelektrifikovaná.

Energetika[editovat | editovat zdroj]

Všechny obce v území využívají elektrickou energii z tradičních zdrojů, tzn. z hnědého uhlí nebo zemního plynu. V několika obcích jsou bioplynové elektrárny, ty patří soukromým subjektům a jejich energie je využívána k podnikatelským účelům vlastníků. V dalším období je potřeba podpory vzdělávacích aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů a investice do zařízení sloužících k posílení energetické soběstačnosti.

Podnikání[editovat | editovat zdroj]

Tradiční podniky již nefungují. Dnes většina obyvatel obcí v území pracuje ve společnosti ŠKODA AUTO a. s. anebo společnostech, které jsou na ŠKODA AUTO navázány jako dodavatelé a jsou tak na této společnosti přímo závislé. Škoda auto – stahuje zaměstnance, problém regionu neřeší (čím bohatší, tím míň se podílejí). Avšak obce, kde nejsou lidé zaměstnaní ve Škoda auto – mají daleko vyšší věkový průměr obyvatel a vyšší nezaměstnanost (Vrátno – věkový průměr 60 let)

Region není absolutně připraven na případnou krizi automobilového průmyslu, která může snadno vzniknout díky řešení klimatické krize.

Zemědělství[editovat | editovat zdroj]

Mladoboleslavsko se vyznačuje velmi vysokou bonitou a úrodností zemědělské půdy, je výrazným prvkem využití půdy pro rostlinnou výrobu. V území existují zejména střední a větší zemědělská družstva, je zde ale i množství malých zemědělců. Vzhled krajiny v území je ovlivněn působením člověka a vlivem historických událostí. V důsledku kolektivizace a vzniku JZD v dřívější době a velkoplošného obdělávání půdy došlo k zániku polních cest, přirozených liniových a dalších přírodních a krajinotvorných prvků. Stejně tak využíváním chemických hnojiv a pěstováním nízce kořenících rostlin a plodin došlo k narušení ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity a narušení krajinného rázu. Tyto problémy je potřeba řešit, stejně jako dopady sucha, zadržování vody v krajině a další opatření.

Problémem vzniklým při „restitucích“ a prodejích zemědělské a lesní půdy je velmi nízká existence přístupů k „polím a lesům“ jejich majiteli nebo těm, kdo na nich hospodaří. Proto je zapotřebí pokračovat v pozemkových úpravách, obnově polních a lesních cest, budování společných technických zřízení.

V současnosti je zde 5 velkých družstev, do 8 menších (OSVČ) – výhodnější žádat o peníze přes MAS. Podmínky nastaveny na velkovýrobu. Velcí zemědělci: méně ochotní řešit problém sucha, ÚSES, protierozní opatření atd., ale situace se v poslední době mění, i velké podniky vidí problém ve změně klimatu.

Lesnictví[editovat | editovat zdroj]

V současnosti výrazné poškození lesů – především jehličnatých – sucho, kůrovec; příčinou je šíření kůrovce z kamionů.[1]

Ochrana přírody[editovat | editovat zdroj]

Jsou zde jen maloplošná ChÚ: v území se nachází 24 významných krajinných prvků, množství památných stromů i území NATURA 2000. Toto přírodní dědictví je potřeba chránit a propagovat pro rozvoj šetrných forem turistiky.

Cestovní ruch[editovat | editovat zdroj]

Mladoboleslavsko patří k nejzajímavějším oblastem s dochovanou českou lidovou architekturou. K významným památkám patří zvonice, zděné brány a honosné fasády statků, stejně jako řada tradičních roubených chalup s bohatou lomenicí. Z technických památek lze uvést kovárny, sušárny ovoce, špýchary, ale i působivé doplňky, jakými jsou kamenická nebo kovářská a kovolitecká díla, plastiky, křížky a reliéfy na podstavcích, stejně jako vesnické kapličky. Celá řada z nich je však ve špatném až zchátralém stavu a také zcela chybí jejich propagace a nezbytné služby pro návštěvníky.

K přilákání turistů do zajímavé a málo turistikou zatížené oblasti chybí dostatek ubytovacích zařízení podmiňujících rozvoj vícedenní turistiky a cykloturistiky (existující jsou využívána jako ubytovny pro dělníky ŠKODA AUTO a. s.).

V území nejsou informační centra.

Příležitosti pro inovace[editovat | editovat zdroj]

Pro uskutečnění změn jsou nutné změny v pravidlech dotací

Lidé: nutná změna myšlení, je třeba začít od nejmenších

Podmínky pro ekonomickou transformaci[editovat | editovat zdroj]

Přestože význam podniku ŠKODA AUTO a.s. především pro zaměstnanost v oblasti je nezpochybnitelný, mají pro ekonomický rozvoj oblasti zásadní význam především malé firmy, které je nutno podporovat.

V území a jeho těsné blízkosti se nachází množství nevyužitých objektů typu brownfield, které by bylo možné využít pro průmyslové investory. Jejich výhodou je dobrá poloha, nevýhodou je nedostatečná infrastruktura. Vzhledem k blízkosti výrobního závodu Škoda Auto a. s. je v budoucnu potřeba více se zaměřit na podporu udrženi a rozvoje drobného, malého a středního podnikání, zejména s dostatečnou nabídkou služeb a diverzifikace výrobních aktivit regionu.

Prakticky ve všech obcích v území venkov působí zemědělští podnikatelé. Nutný je rozvoj a rozšiřování jejich činností, včetně modernizace strojového parku, budov, technologii a jejich propagace a marketingová podpora. V území nejsou prakticky žádné nabídky společného přímého prodeje zemědělských či řemeslných produktů a je potřebné vytvoření podmínek pro rozvoj farmářských trhů, prodeje ze dvora apod.

Identifikované potřeby[editovat | editovat zdroj]

Nedostatečná infrastruktura venkovského života

Zajištění bezpečného bydlení s důrazem na schopnost přizpůsobit se klimatickým změnám – je třeba vytvořit podmínky pro život, které je více než kde jinde spojeno s venkovským prostředím, kulturní (zemědělskou) krajinou, rozmanitou přírodou a kulturně historickým bohatstvím.

Nesporný význam v prioritní oblasti podnikání a zaměstnání v území zemědělsky velmi významného regionu má oblast obnovy vodního režimu krajiny (retence vody v krajině, osevní postupy, předcházení povodním, řešení problematiky sucha a nedostatku srážek.

Technologické příležitosti[editovat | editovat zdroj]

  • řešení problematiky sucha - obrátit meliorace (využít pro závlahy)
  • zadržování vody – nutno mluvit s vlastníky pozemků (moderovat mezi pozemky ve vlastnictví obce a soukromníkem je úkolem MAS)
  • identifikovány příležitosti odpadového hospodářství (INCIEN – úspěšný představováním fungujících příkladů).
  • oběhové hospodářství a sdílená ekonomika?
  • energetické úspory (dotační titul na výměnu LED žárovek v pouličním osvětlení + solární zdroj)

Řešení na úrovni MAS – je potřeba animace území, komunikace.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Vlaky a kamiony šíří kůrovce po celé zemi (Lidové noviny). Silvarium - lesnický, dřevařský a myslivecký zpravodajský web [online]. [cit. 2019-07-31]. Dostupné online. (česky) 

Zdroj informací: rozhovor s představiteli MAS a dokument Mladoboleslavsko 2014-2020, nejen kolébka automobilů. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 [online]. Mladoboleslavský venkov z.ú. [cit. 2019-07-31]. Dostupné online. 


Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.