Města přechodu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Města přechodu (Transition Towns) známá také jako Hnutí přechodu a iniciativy Transition (dále jen iniciativy Transition), vznikly v roce 2005 v Irsku v rámci kurzu permakultury, který vyučoval Rob Hopkins.[1] Iniciativy Transition jsou založeny na konceptu, který předpokládá, že místní komunity jsou ideálním místem pro vytváření lokálních praktických řešení v reakci na problematiku klimatické změny a ropného zlomu. Hnutí je tak tvořeno „zespoda“ a zaměřuje se na budování lokální resilience čili odolnosti. Mezi základním rysy iniciativ Transition patří, na rozdíl od jiných hnutí, pozitivní přístup, vize a spolupráce s municipalitami.

Iniciativy Transition mohou tvořit skupiny lidí či různé místní iniciativy určité oblasti, které spolupracují na konkrétních projektech a dosažení společné vize. Může tak být tvořeno skupinou obyvatel menší oblasti či rozsáhlejších oblastí, tj. v rámci celé vesnice, města, velkoměsta nebo i univerzity. Každé hnutí si však vytváří svou vizi a aktivity na základě místní potřeby, velikosti a kapacit. Iniciativy by se však měly řídit základními obecnými principy.

Častými a osvědčenými aktivitami jsou například vzdělávací a osvětové projekty, snížení produkce odpadů a recyklace, komunitní zahrady a místní produkce potravin, úspory energie, a další veřejně prospěšné a kulturní akce. Projekty se zaměřují i na tzv. placemaking. Může však například docházet i k vytvoření místní měny, přestavbě domů s cílem snížit jejich energetickou náročnost nebo i k novým podnětům a změnám v městské infrastruktuře.

Lidé se zapojují do iniciativ Transition z různých důvodů, chtějí například poznat sousedy a sousedství, být součástí skupiny a mít pocit sounáležitost s lidmi i s okolní přírodou, zapojit se do změny a mít možnost ovlivnit dění, pracovat na naplňujících projektech, které vedou k odolnější komunitě a lepšímu životnímu prostředí, naučit se novým dovednostem, spoluvytvářet hodnoty a zachovávat tradiční místní zvyky.[2]

Většina iniciativ prochází při zakládání těmito fázemi:

„Jde o fázi iniciační, kdy se skupina jednotlivců vůbec začne scházet a mluvit o konceptu Transition Towns a vzájemně se podporovat v započetí celého procesu. Následuje fáze přípravná, kdy skupina nebo jednotlivec kontaktuje Transition Network, zaregistruje se na jejich webových stránkách a dá tímto o sobě vědět ostatním, včetně případných dalších zájemců o zapojení do iniciativy v dané lokalitě. V této fázi se skupina soustředí obvykle na budování kontaktů a nabírání dalších zájemců skrze osvětové aktivity pro veřejnost a obecně na požadavky, které by měla naplnit, chce-li žádat o oficiální status iniciativy Transition.“[3]

Po fázi přípravné by měla vzniknout základní skupina nebo skupiny (core groups). Pro inspiraci a úspěšné započetí mohou iniciativy využít průvodce přechodu (viz odkazy), kde najdou mimo jiné 12 kroků k přechodu a Sedm „ale“, kterými by se neměly nechat odradit.

Vznikající iniciativy Transition mohou využít mnoha forem podpory zastřešující organizace Transition Network, která je odpovědná například za registrace a školení pro členy iniciativ Transition, poskytuje informace (instrukce, rady, příklady dobré praxe atd.) a spolupracuje s jednotlivými iniciativami Transition. Iniciativy, které chtějí zažádat o oficiální status iniciativy Transition, musejí kontaktovat právě tuto organizaci a zaslat vyplněný formulář (viz odkazy) s kritérii, které organizací budou vyhodnoceny.

Jak se téma dotýká obcí[editovat | editovat zdroj]

Jednou ze základních charakteristik iniciativ Transition je spolupráce s místními municipalitami, která by měla být podpůrná, nikoli hnací silou iniciativy.[4] Tato spolupráce má dobré ohlasy ve Velké Británii, Irsku, ale i v jiných státech, kde iniciativy Transition existují.

V českém kontextu může být spolupráce s municipalitami často obtížná, komplikovaná a může iniciativy a spolky odrazovat. Ovšem už i obce a města si dnes uvědomují, že pokud má docházet k jejich rozvoji, podpora zapojení občanů do dění v obci je důležitým tématem, které by obec měla podněcovat.[5]

Jedním z možných způsobů, jak zapojit občany do dění v obci, je podpora spolků, v nichž se občané sdružují, a tím podněcování jejich aktivity, která má v obci často nezastupitelnou roli, například při pořádání kulturních, vzdělávacích a veřejně prospěšných akcí, které jdou obvykle „zespodu“.

Co mohou obce dělat[editovat | editovat zdroj]

Obce mohou spolky a místní iniciativy podporovat vlastními finančními, lidskými, materiálními a dalšími zdroji.  Obce mohou poskytnout finance např. vypisováním programových dotací, vypůjčit vybavení a materiál pro realizaci aktivit spolků nebo poskytnout prostory pro pořádání akcí a pravidelných setkání. Dále také mohou poskytnout odborné konzultace, propagační a administrativní podporu, podporu při externím financování či mohou pořádat školení pro rozvoj dovedností občanů.

Obec může také iniciovat akce se zapojením veřejnosti, pořádat pravidelná setkání s veřejností a se zapojením neziskového sektoru a např. společně plánovat a zveřejňovat kalendář akcí spolků.[5] [7] Obce mohou podnítit rozvoj komunit i jinými způsoby, např. komunitním plánováním nebo implementací přístupu placemaking.

Možnosti financování (dotace)[editovat | editovat zdroj]

Možností financování spolků a neziskových organizací v České republice je více. Spolky (s právnickou subjektivitou) mohou například zažádat obec o příspěvek na provoz a činnosti, o programovou dotaci, mohou také zažádat o finance na konkrétní projekt nebo mohou uspořádat sbírku například formou tzv. crowdfundingu. Další možností je realizace projektu ve spolupráci s obcí z Evropských, národních a regionálních dotací určených pro obce ČR. Spolek identifikuje prostředky určené obcím a připraví společný projektový záměr s obcí. Stejně tak může obec zapojit spolek do vlastních projektů s externím financováním.

Relevance k SDGs a strategiím[editovat | editovat zdroj]

Iniciativy Transition přispívají k naplnění několika cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, a to zejména cílů:

  • 11. Udržitelná města a obce,
  • 12. Odpovědná výroba a spotřeba a
  • 13. Klimatická opatření.[6]

Města a městské komunity jsou díky iniciativám Transition provázanější, živější, informovanější a vytvářejí prostor pro participaci všech, přispívají tak zejména k sociální a environmentální udržitelnosti měst a komunit a vytvářejí zdravější a kvalitnější prostředí pro život. Zejména pomocí vzdělávacích projektů, osvětových aktivit a zaměřením se na snížení produkce odpadu a na cirkulární ekonomiku, přispívají iniciativy Transition k odpovědné výrobě a spotřebě. Prostřednictvím lokální produkce potravin, dalších forem lokální soběstačnosti a péče o místní krajinu zvyšují iniciativy Transition adaptaci měst na změnu klimatu, čímž přispívají k naplňování cíle 13. Klimatická opatření.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. HOPKINS, Rob. The transition handbook : from oil dependency to local resilience. Cambridge: [s.n.] 240 s. Dostupné online. ISBN 978-1-900322-18-8, ISBN 1-900322-18-8. OCLC 260231177 
  2. Essential Guide to Transition - Transition Network. transitionnetwork.org [online]. [cit. 2021-11-14]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. KLENOVSKÁ, Hana. Transition Towns ve Velké Británii: koncept a realita. , . Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. . s. 27. Dostupné online.
  4. BRANGWYN, B.; HOPKINS, R. Transition Initiatives Primer – becoming a Transition Town, City, District, Village, Community or even Island [online]. Transition Network, 2021-02-01 [cit. 2021-11-14]. Dostupné online. 
  5. 5,0 5,1 Synergie ve venkovském prostoru : přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí. Vyd. 1. vyd. Brno: GaREP 118 s. Dostupné online. ISBN 978-80-904308-4-6, ISBN 80-904308-4-8. OCLC 664092093 
  6. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs. sdgs.un.org [online]. [cit. 2021-11-14]. Dostupné online. 

Další materiály (video z webináře)[editovat | editovat zdroj]

Příklady dobré praxe[editovat | editovat zdroj]

Iniciativy Transition sdílejí informace o svých projektech a aktivitách na svých oficiálních webových stránkách, přičemž jednotlivé iniciativy Transition je možné najít na Transition Network. Transition Network také vydala zprávu 21 Příběhů komunitního přerodu (21 stories of community transition).

Různé techniky, metody a procesy, které vedou k vytyčeným cílům iniciativ Transition, jsou již zmíněny v samotném textu, jejich souhrn a další dokumenty jsou zde:

Žádost o oficiální status iniciativy Transition vypadá přibližně takto. Pro aktuální žádost se obraťte na kontaktní osobu z Transition Network.

Související stránky[editovat | editovat zdroj]


Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.