Enviwiki:Autorské právo/Citace

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V některých případech je přípustné zařadit do WikiSkript i bez předchozího souhlasu autora doslovný úryvek z cizího díla nebo dokonce celé cizí dílo (ať už jde o text nebo např. o obrázek). Jde o situace, kdy je převzetí cizího díla oprávněné a účelné a kdy by nové zpracování postrádalo smyslu: např. citace diagnostických kritérií, doporučení pro pacienty apod.

Takovéto užití díla, při kterém se využívá omezení autorských práv nebo výjimky z nich, musí ovšem být v souladu s platnými předpisy.

Třístupňový test[editovat zdroj]

V první řadě užití cizího díla podle některé ze zákonných licencí musí obstát v tzv. třístupňovém testu (§ 29 odst. 1 autorského zákona):

Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze
  • ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně
a pouze tehdy,
  • pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla
  • a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.


Citace[editovat zdroj]

Nejčastějším způsobem, jak naplnit první podmínku třístupňového testu, bude ve WikiSkriptech malá nebo velká citace cizího díla. Jde o užití na základě zákonné licence podle § 31 autorského zákona:

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely (…) vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
(…);
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.


V každém případě je při citaci nutné splnit všechny podmínky třístupňového testu i zákonné licence pro citaci. V praxi tedy především:

  • Rozsah citace musí být oprávněný. Jistě je možné citovat mnemotechnicky zpracovaná diagnostická kritéria („Diagnózu XY podporují příznaky 4Z: z…., z…., z…., z….“) nebo třeba Desatero pro léčbu …. Naproti tomu neobstojí převzetí „běžného“ učebnicového textu, ani zkouškové otázky vypracované jiným studentem – v těchto případech je třeba mít souhlas autora (a případně nakladatele učebnice či jiných nositelů práv).
  • Musí být splněn účel citace. Je možné citovat schéma metabolické dráhy nebo rozhodovací algoritmus při managementu určité situace. Těžko však obstojí „citování“ kresleného vtipu, „veselého obrázku“ apod., neboť postrádá znaky vědecké či odborné tvorby. Je-li z didaktického hlediska užití takového materiálu účelné, je opět nutné předem získat souhlas autora.
  • Musí být uveden autor a pramen. A to původní: někdy se stává, že se třeba zmíněná diagnostická kritéria „tradují“ a přebírají z učebnice do učebnice, z jedněch vypracovaných otázek do druhých. Není to správné. Před vložením do WikiSkript se pokuste najít, kdo je původním autorem díla, a správně jej citujte. Neváhejte požádat redakci o pomoc, pokud máte pochybnosti.


Citování obrázků[editovat zdroj]

Potřebujete-li ve WikiSkriptech citovat obrázek, doporučujeme jej vložit externím odkazem.

Dle právního výkladu, který má redakce WikiSkript k dispozici, je přípustné i „klasické“ nahrání obrázku do WikiSkript (je totiž ošetřeno výše citovaným § 31 odst. 2 autorského zákona); vzhledem k určitým kontroverzím, které v této oblasti panují, však doporučujeme využívat této možnosti velmi zdrženlivě.