Ekologická újma

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Definice[editovat | editovat zdroj]

Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti

§ 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

Nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na

1. chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť, s výjimkou nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl oprávněn podle § 5b, 45i a 56 zákona o ochraně přírody a krajiny; kritéria pro posouzení významu účinků na dosahování nebo udržení příznivého stavu ochrany chráněných druhů a přírodních stanovišť jsou stanovena v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

2. podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod5), která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, s výjimkou nepříznivých účinků v případech stanovených podle § 23a odst. 4 a 7 vodního zákona6), nebo

3. půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.

§ 2 zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě


Pojmy ekologická škoda a ekologická újma se částečně překrývají, nejsou však totožné. Škodu na produkčních funkcích životního prostředí lze pojmově ztotožnit s obecnou definicí škody podle občanského zákoníku, škoda na mimoprodukčních funkcích životního prostředí odpovídá pak ekologické újmě v rozsahu ztráty nebo oslabení přirozených funkcí životního prostředí, a to těch funkcí, které jsou mimoprodukční.

Zákon. 17/1992 Sb. ukládá v § 17 v oblasti ekologické újmy každému, kdo ji způsobí obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho částí. Pokud tento postup není možný nebo z vážných důvodů účelný, přistoupí se k tzv. náhradnímu plnění, což znamená náhradu ekologické újmy jiným způsobem. Pokud ani tento postup není možné realizovat, nahrazuje se újma v penězích.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]