Doprava

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Doprava a dopravní prostředky – neodmyslitelná součást dnešního života – neustálým vzrůstem významu, hustoty dopravních cest a počtu dopravních prostředků čím dál tím častěji působí vážné ekologické problémy.

Dopravu lze rozdělit na tři základní složky – patří sem doprava pevninská (železniční, silniční, vnitrozemská vodní a potrubní), mořská (námořní) a letecká. Životní prostředí ovlivňuje doprava zejména tím, že je původcem hluku, škodlivých emisí; mimo to zabírá stále větší prostor a narušuje tak ekologickou stabilitu krajiny. Dochází i k ohrožení života lidí jako účastníků dopravy (dopravní nehody,...).

Nejrozšířenější je doprava silniční, která je má také největší negativní důsledky na stav životního prostředí. Neustále roste její objem, a dochází k němu nejen v rozvinutém světě, ale i v rozvojových zemích jako je Čína či Indie. Nabízí se otázka, jak tento trend omezit – řešení je však obtížné, a tak se o zlepšení pokoušíme dílčími kroky (stavění hlukových zábran, vytváření ekonomických regulací, např. internalizací externích nákladů, s cílem posílit uplatňování dopravních systémů a dopravních prostředků, které jsou ekonomicky přijatelné a snižují zátěž životního prostředí, dále pak omezení automobilové dopravy ve prospěch dopravy železniční, kombinované, vnitrozemské vodní, cyklistické a pěší, budování vhodné dopravní infrastruktury a zvyšování efektivity dopravních systémů).

Jedním z problémů, se kterými se potýkají města, je automobilová doprava v centrech – individuální doprava bývá používanější než veřejná, což je pak zdrojem výfukových plynů, obyvatelé jsou omezováni jak prostorově, tak akusticky. V poslední době různé státy projevují snahu o redukci objemu soukromé dopravy např. poplatky při vjezdu do centra. Zisk z těchto poplatků je určen na zlepšení kvality veřejné dopravy a podpory alternativních druhů dopravy (pěší, cyklistická).

Témata[editovat | editovat zdroj]

Legislativa[editovat | editovat zdroj]

V legislativě České republiky došlo v poslední době v oblasti vztahu dopravy a životního prostředí k dalším několika změnám. Byla přijata novela zákona o vodách, č. 14/1998 Sb. Hlavní změna oproti původnímu zákonu č. 138/1973 Sb.je zavedení pouze dvou ochranných pásem vodních zdrojů, kde je zakázáno provádět činnosti ohrožující nebo poškozující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodních zdrojů, což se týká mimo jiné i výstavby dopravní infrastruktury.

Harmonizace v oblasti práva na informace i životním prostřední bylo v roce 1998 roce dosaženo přijetím zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, který je plně kompatibilní s předpisy Evropské unie. Roční zkušenost s aplikací tohoto zákona ukazuje, že jde o zákon uplatňovaný i v sektoru dopravy.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny reguluje a v některých oblastech i zakazuje určité činnosti a investiční akce, mimo jiné i z oblasti dopravy. Jedná se především o národní parky, chráněné krajinné oblasti a pod. kde je zakázána výstavba dálnic, silnic a železnic (národní parky), výstavba dálnic (chráněné krajinné oblasti), budování zpracovatelských center atd. Pokud však jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody může příslušný orgán životního prostředí povolit výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných oblastech. Nejznámější v této oblasti je spor o průchod dálnice D 8 Českým středohořím.

V silniční přepravě nebezpečných věcí postupuje odesilatel, dopravce a příjemce podle evropské „Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“ - ADR, což je stanoveno vyhláškou Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

V železniční dopravě nebezpečných věcí jsou uplatňovány předpisy RID, které jsou průběžně aktualizovány na základě jednání pracovní skupiny WP 15 / AC.1 při EHK/OSN. Těžiště činnosti v této oblasti je zaměřeno na prevenci havárií ohrožujících životní prostředí.

V letecké dopravě platí pro přepravu nebezpečného zboží předpisy IATA/DGR. Výbušniny a jiné nebezpečné předměty se nesmí v letadlech přepravovat, pokud přepravu neschválí letecký úřad s podmínkou, že budou zabaleny a označeny podle příslušných předpisů. Výjimku tvoří předměty, které jsou nutné pro provoz nebo navigaci letounu nebo pro bezpečnost osob na palubě. Při mezinárodních letech je potřebné vyžadovat souhlas s přepravou nebezpečných věcí i od států, nad jejichž územím bude let probíhat, podle místních zákonů a předpisů.

Ve vnitrozemské vodní dopravě jsou nebezpečné věci přepravovány při dodržování předpisů ADN. V námořní dopravě Česká republika dosud nepřistoupila k mezinárodnímu kodexu o nebezpečných nákladech na moři (kodex IMDG), který vstoupil v platnost pro členské země ES dne 1.1.1997. Česká republika přistoupí ke kodexu IMDG nejpozději dnem vstupu do ES. Úprava legislativy se zatím nevyžaduje, neboť pod vlajkou České republiky nepluje v současné době žádná námořní loď, na kterou se vztahují úmluvy související s kodexy povinné povahy.

V rámci harmonizace právních předpisů České republiky s právními předpisy ES byl zpracován novelizovaný Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech, který podrobně stanovuje mj. povinnosti při přepravě a nakládání s odpady. Zákon je kompatibilní s předpisy ES. Dovoz odpadů za účelem jejich zneškodnění v České republice je zakázán. Vývoz odpadů vymezených „Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování“ je možný pouze za podmínek této úmluvy. Ministerstvo životního prostředí stanovilo seznam odpadů, jejichž vývoz, dovoz a tranzit je možný pouze se souhlasem ministerstva, seznam odpadů, které je možno dovézt pouze po splnění oznamovací povinnosti a seznam odpadů, které jsou volně obchodovatelným zbožím.

Příklady pro výuku[editovat | editovat zdroj]

Čtení z časopisu Bedrník, téma Co je udržitelná doprava

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

  • Dopravní situace v ČR - stručný přehled.
  • Zatloukal, J., Doprava a životní prostředí. In: Dlouhá, J. (ed.) (2000) Hledání odpovědí na výzvy současného světa, Sborník konference Fóra VŠ učitelů. Praha: COŽP UK / Společnost pro trvale udržitelný život.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]