Brownfield

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Brownfieldy

V České republice se po roce 1989 postupně objevují problémy s průmyslovými budovami, areály po útlumu strojírenství, hutnictví a těžby, zemědělské areály jako pozůstatek po dnes opuštěných statcích, vojenské objekty vzniklé opuštěním vojenských areálů a opuštěné budovy z důvodu stěhování obyvatel mimo zastavěná území. K pojmenování pozemků, budov a areálů, které zcela nebo zčásti ztratily využití, se používá anglického termínu brownfields.

Definice

Pro pojem brownfield neexistuje jednotný český ekvivalent, ani jednotná definice. V podmínkách České republiky se brownfieldem rozumí území např. opuštěné, bývalé, nevyužité, pochybně využívané, zastaralé průmyslové objekty, zdevastované, zpustošené průmyslové plochy, průmyslově znečištěné plochy, industriální objekty, průmyslové dědictví, průmyslem znečištěné pozemky, chátrající průmyslové kapacity, staré areály, plochy využívané v minulosti, pozemky, na kterých byla skončena původní výrobní nebo jiná činnost, ekologicky poškozené lokality, silně znečištěné pozemky, pozemky se starou zátěží, pozemky postižené ekologickou zátěží, zanedbané pozemky.

Instituce zaštitující brownfieldy na národní úrovni

Problematika brownfieldů přímo spadá pod Ministerství průmyslu a obchodu, konkrétně Agentůru CzechInvest. Další ministerstva: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí

Národní strategie regenerace brownfieldů

NSRB 2024 je dokumentem k podpore regenerace průmyslových i ostatních typů brownfieldů. Klade důraz na zapojení a koordinaci všech zainteresovaných stra¨, v horizontální i vertikální úrovni. Hlavní prioritou je zabezpečená institucionální podpory. Dalšími prioritami jsou finanční podpora, územní opatření a vzdělávání, výzkum a osvěta. V rámci této strategie ale nejsou řešeny důlní brownfieldy po povrchové těžbě, které představují rozsáhlé plochy určené rekultivačními plány k rekultivaci.

Národní databáze brownfieldů

Je zřizovaná a aktualizovaná Agentůrou CzechInvest, evidují se v ní vybrané lokality, které odpovídají brownfieldům. Je složená z veřejné a neveřejné části. Veřejná část databáze slouží jako nabídka lokalit pro investory. Majitelé brownfieldů mají možnost sami vkládat svůj objekt, plochu do databáze prostřednictvím návodu. Účelem databáze je poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů v České republice.

Základní klasifikace brownfieldů

1.      Dle možností dalšího vývoje a podílu veřejných prostředků

a)     brownfieldy s vysokým rozvojovým potenciálem

b)     brownfieldy se skrytým rozvojovým potenciálem

c)     brownfieldy bez rozvojového potenciálu

2.      Podle polohy

a)     Zastavěná území měst

b)     Péřiměstské zóny

c)     Menší obce

d)     Mimo urbanizované prostředí

3.      Podle původního využití

a)     Průmyslové

b)     Dopravní

c)     Armádní

d)     Zemědělské

e)     Obytné

f)      Ostatní

4.      Podle ekologické zátěže

a)     Bez ekologické zátěže

b)     S předpokládanou ekologickou zátěží

c)     S existující ekologickou zátěží

Reference

Dvořáková Líšková Z., Vojvodíková B., Majstríková T. Základy brownfieldů v ekonomických souvislostech. Vysokoškolská učebnice. EF JU 2016, ISBN: 978-80-7394-624-1

Národní strategie regenerace brownfieldů 2019 – 2024 (online)


Odkazy

Národní databáze brownfieldů

Pokyny pro vkládání lokality do Národní databáze brownfieldů

CzechInvest
Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.