Státní fond životního prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Státní fond životního prostředí (SFŽP) je rezortní organizací Ministerstva životního prostředí. Jedná se o specificky zaměřenou instituci, která je významným finančním zdrojem na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí ČR. SFŽP byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb.


Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění:

 • závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí
 • závazků vyplývajících ze členství v Evropské unie
 • Státní politiky životního prostředí.


Sídlo SFŽP[editovat | editovat zdroj]

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov


Přijmy[editovat | editovat zdroj]

Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.


Výdaje[editovat | editovat zdroj]

Výdaje Fondu tvoří podpora poskytované dle směrnice ministerstva financí.


Fond zajišťuje zejména:[editovat | editovat zdroj]

 • příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a poradenskou činnost,
 • vyhodnocování žádostí a přípravu návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra,
 • smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ručení za poskytované půjčky,
 • uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití prostředků,
 • závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel.


Programy SFŽP[editovat | editovat zdroj]

 • 1. Program Péče o přírodní prostředí
 • 2. Program Švýcarsko-české spolupráce
 • 3. OP Infrastruktura
 • 4. Fond soudržnosti
 • 5. Národní programy


1. Program Péče o přírodní protředí[editovat | editovat zdroj]

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Program Péče o přírodní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR je finančním zdrojem vytvořeným na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány "Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR".

Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích a ve volné krajině prováděná nad rámec běžných povinností vymezených zákonem č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny a lesním zákonem č. 289/1995 Sb.


2. Program Švýcarsko-české spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Program Švýcarsko-české spolupráce umožní České republice přijímat během následujících pěti let, tj. do roku 2012, finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků, což je přibližně 1,744 miliardy korun. Základním dokumentem pro příjem finančního příspěvku je Rámcová dohoda .


3. OP Infrastruktura[editovat | editovat zdroj]

OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. .

Cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.


4. Fond soudržnosti[editovat | editovat zdroj]

Pomoc z Fondu soudržnosti jsou oprávněny čerpat ty členské státy, jejichž hrubý národní produkt (HNP) je nižší než 90 % průměru Společenství a které následují program hospodářské konvergence. V případě, že členský stát nebude plnit tento program, bude poskytnutí finanční pomoci z Fondu soudržnosti zastaveno. Veřejný dluh členského státu nesmí přesáhnout 60 % HDP státu a deficit státního rozpočtu nesmí být vyšší než 3 % HDP.

Maximální podíl podpory z Fondu soudržnosti představuje 85 % ze způsobilých výdajů. Přiznaná míra podpory však musí zohledňovat princip "znečišťovatel platí" a zohledňovat případný příjem generovaný projektem.

Projekty jsou vybírány a realizovány příslušným státem, který je také odpovědný za řízení a finanční kontrolu projektu. Konečné rozhodnutí o podpoře konkrétního projektu z Fondu soudržnosti provádí Evropská komise, která také pravidelně monitoruje pokrok projektů během jejich realizace.5. Národní programy[editovat | editovat zdroj]

Například:

A) Dotace pro domácnosti na ekologické vytápění

B) Nabídka podpory pro rozvoj sítí environmentálních center a pro neinvestiční projekty zaměřené na témata životního prostředíZdroje[editovat | editovat zdroj]


Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]


Literatura[editovat | editovat zdroj]

Braniš, M. a kolektiv: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004, 46 s.