Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 8 020 bajtů ,  16. 11. 2008, 12:42
bez shrnutí editace
k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co možná nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít
o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.
 
2. Síť škol v České republice
 
K celé síti projektu EKOŠKOLA je k roku 2007 zapojeno zhruba 20.000 škol. V České republice je to kolem 215 škol. Program probíhá pod záštitou MŠMT a MŽP.
Zkušenosti z našich škol ukazují na dvě hlaví přednosti při zapojení se do projektu.
A to:
 
1) Škola díky uskutečněným opatřením šetří své finanční prostředky na provoz (úspora
ve výdeji energií)
 
2) Celý projekt podporuje a doplňuje současnou reformu školství. Školy naplňují
průřezové téma Environmentální výchova, rozvíjí u žáků klíčové kompetence,
zlepšují vzájemnou spolupráci a komunikace mezi žáky, učiteli, rodiči.
 
Projekt přináší spoustu další „vedlejších“ efektů. Žáky motivuje k učení a k zájmům, podporuje vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí, jednání má vliv na širší komunitu v oblasti, kde škola sídlí (obec, městská část), škola s mezinárodním titulem EKOŠKOLA získává prestiž, rozvíjí spolupráci s ostatními školami zapojenými do projektu (a to i v mezinárodním měřítku).
 
Školy se do projektu zapojují podáním přihlášky Sdružení TEREZA. Po obdržení pracovních a metodických materiálů začnou školy postupovat podle 7 metodických kroků. Školy mohou o titul zažádat až po splnění určených kritérií, které jsou v návaznosti na 7 metodických kroků. Jsou to tyto:
 
Krok 1
• tým se schází v kompletním složení minimálně jednou za dva měsíce
• v týmu jsou zastoupeny alespoň tři zájmové skupiny (zástupci žáků, učitelů a jedna
další skupina)
• tým pořizuje zápisy ze schůzek
• tým plní své úkoly – zajišťuje realizaci dalších 6 kroků, funguje dobrá spolupráce
• žáci se přímo podílejí na realizaci některých kroků a rozhodování, přebírají
odpovědnost za dílčí úkoly
 
Krok 2
- analýza pokrývá všechny 4 povinné oblasti – odpady, energie, voda, prostředí školy
- analýzu prováděli především žáci
- analýza je zaznamenána do podoby jasného a srozumitelného výstupu
seznamujícího s výchozím stavem školy
- na zpracování výsledků analýzy se podíleli žáci – minimálně z Ekotýmu
- analýza je zpracována ve všech oblastech alespoň v takovém rozsahu, jako
v Pracovních listech Ekoškola
 
Krok 3
- celý Ekotým spolupracoval při sestavování plánu (alespoň učitelé a žáci)
- plán úzce navazuje na výsledky analýzy
- plán je logicky a srozumitelně uspořádán (úkoly na sebe navazují, směřují k realizaci
náročnějších a dlouhodobějších cílů)
- je jasné, kdo je za dané úkoly zodpovědný, v jakém termínu se budou úkoly plnit
- plán obsahuje úkoly, které mohou realizovat žáci
- v plánu se zabýváte minimálně dvěma základními tématy
- jsou zrealizovány alespoň 2/3 úkolů z plánu činností (pro dané období)
 
Krok 4
- je jasné, zda a jak byly stanovené úkoly splněny, případně proč byly nesplněny nebo
změněny (byly monitorovány a vyhodnocovány)
- na monitorování a vyhodnocování se podílejí žáci – minimálně z Ekotýmu
- monitorování a vyhodnocování je zaznamenáváno (do plánu činností nebo jiný
systém)
- během realizace programu je vedena přehledná dokumentace
 
Krok 5
- škola se zabývá environmentálními tématy ve výuce
- do plánu EVVO jsou zapracována minimálně dvě témata Ekoškoly (ta témata, se
kterými škola pracuje ve svém plánu činností) - žáci jsou s tématy seznámeni, orientují se v jejich problematice
- výuka je propojená s praktickou realizací programu
 
Krok 6
- tým seznámil ostatní žáky i učitele s programem Ekoškola (vědí o programu)
- ve škole je viditelně umístěná nástěnka k programu
- všichni ve škole byli seznámeni s výsledky analýzy, plánem činností, průběhem
monitorování a vyhodnocování, ekokodexem (minimálně umístěným na nástěnku
k Ekoškole)
- tým se snaží po celou dobu o programu průběžně informovat i navenek (články,
www stránky, obecní nástěnka atd.)
- na realizaci programu se určitou měrou podílejí i další učitelé a žáci
- tým navázal spolupráci s nějakou vnější složkou (s rodiči, místním zastupitelstvem,
různými podniky, dalšími školami, místními organizacemi)
- škola uspořádala Den činu nebo školní konferenci
 
Krok 7
- na procesu formulace a tvorby ekokodexu se podíleli především žáci
- ekokodex je zveřejněn v rámci školy
- všichni ve škole mají o ekokodexu povědomí
 
Témata Ekoškoly
.
Odpady
• je zavedeno fungující třídění odpadů, minimálně na úrovni papíru a plastů. Je
zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů (popř.
nebezpečného odpadu), které vyprodukuje škola.
• koše jsou dostatečně rozmístěny a jsou jasně označené
• žáci, učitelé a další zaměstnanci odpad třídí
• je vyřešeno dotřiďování odpadů a odvoz příslušnými firmami
• žáci a zaměstnanci školy jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využití
odpadu
• škola upřednostňuje výrobky z recyklovaného papíru (sešity, obálky, kancelářský
papír)
• ve škole se používá papír z obou stran a oboustranný tiskEnergie
• je sledována spotřeba energie
• žáci i zaměstnanci jsou informováni o opatřeních vedoucích k úsporám energie
• žáci se podílejí na monitorování spotřeby energie školy
• jsou udržovány vhodné teploty v jednotlivých místnostech
• ve škole jsou dodržovány zásady správného a efektivního větrání
• je umožněna volná cirkulace vzduchu z radiátorů
• zdroje světla jsou systematicky nahrazovány úspornějšími (tam, kde je to rozumné)
• žáci a zaměstnanci jsou motivováni k zhasínání
• škola preferuje spotřebiče energetické třídy A– B
 
Voda
• je sledována spotřeba vody ve škole
• ve škole nedochází ke zbytečným únikům vody
• žáci a zaměstnanci jsou motivováni k úsporám vody
• škola se snaží o postupnou instalaci šetrných systémů splachování na WC a
úsporných vodovodních baterií
• žáci jsou informováni o zdrojích pitné vody pro školu, příčinách znečišťování, úpravě
pitné vody, čištění odpadních vod
• dle možností jsou využívány ekologicky šetrné výrobky na úklid, případně v kuchyni
 
Prostředí
• v prostorách školy je dostatek zeleně
• o zeleň se alespoň částečně starají sami žáci
• školní pozemek a zeleň ve škole jsou využity k ekopedagogickým účelům
• ve škole jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně
• žáci mají možnost ovlivňovat výzdobu školy
• žáci se podílejí na péči o vnitřní prostředí a okolí školy
• škola pečuje o školní dvůr, zahradu, venkovní učebnu, skleník, hřiště, odpočinkový
prostor, „koutek divočiny“ atd.
 
Pokud škola dosáhne standardu těchto kritérií, nic ji neprání k tomu, aby získala mezinárodní titul. Tento titul získá škola pouze na omezené období 2 let. Po dvou letech si musí o titul škola zažádat znovu. Ověřuje se, zda škola stále naplňuje určená kritéria.
 
Program pro školy stejného či podobného rozsahu v České republice neexistuje. Síť ekologických středisek Pavučina nabízí školám v oblasti environmentální výchovy metodickou podporu a pomoc. Jednotlivá střediska je možno se žáky navštěvovat o účastnit se jejich různě zaměřených programů, které vedou lektoři středisek. Je možné také absolvovat celou sérii na sebe navazujících ekologických a environmentálních programů.
Střediska vzdělávají také učitele – především koordinátory environmentální výchovy ve školách. Tyto kurzy jsou akreditovány.
 
 
== Zdroje ==
44

editací