Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 7 916 bajtů ,  16. 11. 2008, 22:25
bez shrnutí editace
__NOTOC__
Termín vznikl sloučením slov ekologie – což je odvozeno z řeckého "oikos"(významově domov) a škola – místo určené pro učení.
o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.
2. ==Témata==*[[Síť škol v České republice  K celé síti projektu EKOŠKOLA je k roku 2007 zapojeno zhruba 20.000 škol. V České republice je to kolem 215 škol. Program probíhá pod záštitou MŠMT a MŽP. Zkušenosti z našich škol ukazují na dvě hlaví přednosti při zapojení se do projektu. A to:  1) Škola díky uskutečněným opatřením šetří své finanční prostředky na provoz (úspora ve výdeji energií) 2) Celý projekt podporuje a doplňuje současnou reformu školství. Školy naplňují průřezové téma Environmentální výchova, rozvíjí u žáků klíčové kompetence, zlepšují vzájemnou spolupráci a komunikace mezi žáky, učiteli, rodiči.  Projekt přináší spoustu další „vedlejších“ efektů. Žáky motivuje k učení a k zájmům, podporuje vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí, jednání má vliv na širší komunitu v oblasti, kde škola sídlí (obec, městská část), škola s mezinárodním titulem EKOŠKOLA získává prestiž, rozvíjí spolupráci s ostatními školami zapojenými do projektu (a to i v mezinárodním měřítku).  Školy se do projektu zapojují podáním přihlášky Sdružení TEREZA. Po obdržení pracovních a metodických materiálů začnou školy postupovat podle 7 metodických kroků. Školy mohou o titul zažádat až po splnění určených kritérií, které jsou v návaznosti na 7 metodických kroků. Jsou to tyto: Krok 1• tým se schází v kompletním složení minimálně jednou za dva měsíce• v týmu jsou zastoupeny alespoň tři zájmové skupiny (zástupci žáků, učitelů a jedna další skupina)• tým pořizuje zápisy ze schůzek• tým plní své úkoly – zajišťuje realizaci dalších 6 kroků, funguje dobrá spolupráce• žáci se přímo podílejí na realizaci některých kroků a rozhodování, přebírají odpovědnost za dílčí úkoly Krok 2- analýza pokrývá všechny 4 povinné oblasti – odpady, energie, voda, prostředí školy- analýzu prováděli především žáci- analýza je zaznamenána do podoby jasného a srozumitelného výstupu seznamujícího s výchozím stavem školy- na zpracování výsledků analýzy se podíleli žáci – minimálně z Ekotýmu- analýza je zpracována ve všech oblastech alespoň v takovém rozsahu, jako v Pracovních listech Ekoškola Krok 3- celý Ekotým spolupracoval při sestavování plánu (alespoň učitelé a žáci)- plán úzce navazuje na výsledky analýzy- plán je logicky a srozumitelně uspořádán (úkoly na sebe navazují, směřují k realizaci náročnějších a dlouhodobějších cílů)- je jasné, kdo je za dané úkoly zodpovědný, v jakém termínu se budou úkoly plnit- plán obsahuje úkoly, které mohou realizovat žáci- v plánu se zabýváte minimálně dvěma základními tématy- jsou zrealizovány alespoň 2/3 úkolů z plánu činností (pro dané období) Krok 4- je jasné, zda a jak byly stanovené úkoly splněny, případně proč byly nesplněny nebo změněny (byly monitorovány a vyhodnocovány)- na monitorování a vyhodnocování se podílejí žáci – minimálně z Ekotýmu- monitorování a vyhodnocování je zaznamenáváno (do plánu činností nebo jiný systém)- během realizace programu je vedena přehledná dokumentace Krok 5- škola se zabývá environmentálními tématy ve výuce- do plánu EVVO jsou zapracována minimálně dvě témata Ekoškoly (ta témata, se kterými škola pracuje ve svém plánu činností) - žáci jsou s tématy seznámeni, orientují se v jejich problematice- výuka je propojená s praktickou realizací programu Krok 6- tým seznámil ostatní žáky i učitele s programem Ekoškola (vědí o programu)- ve škole je viditelně umístěná nástěnka k programu- všichni ve škole byli seznámeni s výsledky analýzy, plánem činností, průběhem monitorování a vyhodnocování, ekokodexem (minimálně umístěným na nástěnku k Ekoškole)- tým se snaží po celou dobu o programu průběžně informovat i navenek (články, www stránky, obecní nástěnka atd.)- na realizaci programu se určitou měrou podílejí i další učitelé a žáci- tým navázal spolupráci s nějakou vnější složkou (s rodiči, místním zastupitelstvem, různými podniky, dalšími školami, místními organizacemi)- škola uspořádala Den činu nebo školní konferenci Krok 7- na procesu formulace a tvorby ekokodexu se podíleli především žáci- ekokodex je zveřejněn |Síť Ekoškol v rámci školy- všichni ve škole mají o ekokodexu povědomíČR]]*[[Témata Ekoškoly.Odpady• je zavedeno fungující třídění odpadů, minimálně na úrovni papíru a plastů. Jezajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů (popř.nebezpečného odpadu), které vyprodukuje škola.• koše jsou dostatečně rozmístěny a jsou jasně označené• žáci, učitelé a další zaměstnanci odpad třídí• je vyřešeno dotřiďování odpadů a odvoz příslušnými firmami• žáci a zaměstnanci školy jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využití odpadu• škola upřednostňuje výrobky z recyklovaného papíru (sešity, obálky, kancelářský papír)• ve škole se používá papír z obou stran a oboustranný tiskEnergie• je sledována spotřeba energie• žáci i zaměstnanci jsou informováni o opatřeních vedoucích k úsporám energie• žáci se podílejí na monitorování spotřeby energie školy• jsou udržovány vhodné teploty v jednotlivých místnostech• ve škole jsou dodržovány zásady správného a efektivního větrání• je umožněna volná cirkulace vzduchu z radiátorů• zdroje světla jsou systematicky nahrazovány úspornějšími (tam, kde je to rozumné)• žáci a zaměstnanci jsou motivováni k zhasínání• škola preferuje spotřebiče energetické třídy A– B Voda• je sledována spotřeba vody ve škole• ve škole nedochází ke zbytečným únikům vody• žáci a zaměstnanci jsou motivováni k úsporám vody• škola se snaží o postupnou instalaci šetrných systémů splachování na WC a úsporných vodovodních baterií• žáci jsou informováni o zdrojích pitné vody pro školu, příčinách znečišťování, úpravě pitné vody, čištění odpadních vod• dle možností jsou využívány ekologicky šetrné výrobky na úklid, případně v kuchyni Prostředí• v prostorách školy je dostatek zeleně• o zeleň se alespoň částečně starají sami žáci• školní pozemek a zeleň ve škole jsou využity k ekopedagogickým účelům• ve škole jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně• žáci mají možnost ovlivňovat výzdobu školy• žáci se podílejí na péči o vnitřní prostředí a okolí školy• škola pečuje o školní dvůr, zahradu, venkovní učebnu, skleník, hřiště, odpočinkovýprostor, „koutek divočiny“ atd.  Pokud škola dosáhne standardu těchto kritérií, nic ji neprání k tomu, aby získala mezinárodní titul. Tento titul získá škola pouze na omezené období 2 let. Po dvou letech si musí o titul škola zažádat znovu. Ověřuje se, zda škola stále naplňuje určená kritéria.   Program pro školy stejného či podobného rozsahu v České republice neexistuje. Síť ekologických středisek Pavučina nabízí školám v oblasti environmentální výchovy metodickou podporu a pomoc. Jednotlivá střediska je možno se žáky navštěvovat o účastnit se jejich různě zaměřených programů, které vedou lektoři středisek. Je možné také absolvovat celou sérii na sebe navazujících ekologických a environmentálních programů. Střediska vzdělávají také učitele – především koordinátory environmentální výchovy ve školách. Tyto kurzy jsou akreditovány. ]]
== Zdroje ==
1 148

editací

Navigační menu