Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 7 916 bajtů ,  16. 11. 2008, 22:25
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:  +
__NOTOC__
 
Termín vznikl sloučením slov ekologie – což je odvozeno z řeckého "oikos"(významově domov) a škola – místo určené pro učení.
 
Termín vznikl sloučením slov ekologie – což je odvozeno z řeckého "oikos"(významově domov) a škola – místo určené pro učení.
 
   
 
   
Řádek 42: Řádek 43:  
o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.
 
o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.
   −
2. Síť škol v České republice
+
==Témata==
 
+
*[[Síť škol v České republice|Síť Ekoškol v ČR]]
    K celé síti projektu EKOŠKOLA je k roku 2007 zapojeno zhruba 20.000 škol. V České republice je to kolem 215 škol. Program probíhá pod záštitou MŠMT a MŽP.
+
*[[Témata Ekoškoly]]
Zkušenosti z našich škol ukazují na dvě hlaví přednosti při zapojení se do projektu.
  −
A to:
  −
 
  −
1) Škola díky uskutečněným opatřením šetří své finanční prostředky na provoz (úspora 
  −
  ve výdeji energií)
  −
 
  −
2) Celý projekt podporuje a doplňuje současnou reformu školství. Školy naplňují 
  −
  průřezové téma Environmentální výchova, rozvíjí u žáků klíčové kompetence, 
  −
  zlepšují vzájemnou spolupráci a komunikace mezi žáky, učiteli, rodiči.
  −
 
  −
  Projekt přináší spoustu další „vedlejších“ efektů. Žáky motivuje k učení a k zájmům, podporuje vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí, jednání má vliv na širší komunitu v oblasti, kde škola sídlí (obec, městská část), škola s mezinárodním titulem EKOŠKOLA získává prestiž, rozvíjí spolupráci s ostatními školami zapojenými do projektu (a to i v mezinárodním měřítku).
  −
 
  −
Školy se do projektu zapojují podáním přihlášky Sdružení TEREZA. Po obdržení pracovních a metodických materiálů začnou školy postupovat podle 7 metodických kroků. Školy mohou o titul zažádat až po splnění určených kritérií, které jsou v návaznosti na 7 metodických kroků.  Jsou to tyto:
  −
 
  −
Krok 1
  −
• tým se schází v kompletním složení minimálně jednou za dva měsíce
  −
• v týmu jsou zastoupeny alespoň tři zájmové skupiny (zástupci žáků, učitelů a jedna
  −
  další skupina)
  −
• tým pořizuje zápisy ze schůzek
  −
• tým plní své úkoly – zajišťuje realizaci dalších 6 kroků, funguje dobrá spolupráce
  −
• žáci se přímo podílejí na realizaci některých kroků a rozhodování, přebírají
  −
  odpovědnost za dílčí úkoly
  −
 
  −
Krok 2
  −
- analýza pokrývá všechny 4 povinné oblasti – odpady, energie, voda, prostředí školy
  −
- analýzu prováděli především žáci
  −
- analýza je zaznamenána do podoby jasného a srozumitelného výstupu
  −
  seznamujícího s výchozím stavem školy
  −
- na zpracování výsledků analýzy se podíleli žáci – minimálně z Ekotýmu
  −
- analýza je zpracována ve všech oblastech alespoň v takovém rozsahu, jako
  −
  v Pracovních listech Ekoškola
  −
 
  −
Krok 3
  −
- celý Ekotým spolupracoval při sestavování plánu (alespoň učitelé a žáci)
  −
- plán úzce navazuje na výsledky analýzy
  −
- plán je logicky a srozumitelně uspořádán (úkoly na sebe navazují, směřují k realizaci
  −
  náročnějších a dlouhodobějších cílů)
  −
- je jasné, kdo je za dané úkoly zodpovědný, v jakém termínu se budou úkoly plnit
  −
- plán obsahuje úkoly, které mohou realizovat žáci
  −
- v plánu se zabýváte minimálně dvěma základními tématy
  −
- jsou zrealizovány alespoň 2/3 úkolů z plánu činností (pro dané období)
  −
 
  −
Krok 4
  −
- je jasné, zda a jak byly stanovené úkoly splněny, případně proč byly nesplněny nebo
  −
  změněny (byly monitorovány a vyhodnocovány)
  −
- na monitorování a vyhodnocování se podílejí žáci – minimálně z Ekotýmu
  −
- monitorování a vyhodnocování je zaznamenáváno (do plánu činností nebo jiný
  −
  systém)
  −
- během realizace programu je vedena přehledná dokumentace
  −
 
  −
Krok 5
  −
- škola se zabývá environmentálními tématy ve výuce
  −
- do plánu EVVO jsou zapracována minimálně dvě témata Ekoškoly (ta témata, se
  −
  kterými škola pracuje ve svém plánu činností) - žáci jsou s tématy seznámeni, orientují se v      jejich problematice
  −
- výuka je propojená s praktickou realizací programu
  −
 
  −
Krok 6
  −
- tým seznámil ostatní žáky i učitele s programem Ekoškola (vědí o programu)
  −
- ve škole je viditelně umístěná nástěnka k programu
  −
- všichni ve škole byli seznámeni s výsledky analýzy, plánem činností, průběhem
  −
  monitorování a vyhodnocování, ekokodexem (minimálně umístěným na nástěnku
  −
  k Ekoškole)
  −
- tým se snaží po celou dobu o programu průběžně informovat i navenek (články,
  −
  www stránky, obecní nástěnka atd.)
  −
- na realizaci programu se určitou měrou podílejí i další učitelé a žáci
  −
- tým navázal spolupráci s nějakou vnější složkou (s rodiči, místním zastupitelstvem,
  −
  různými podniky, dalšími školami, místními organizacemi)
  −
- škola uspořádala Den činu nebo školní konferenci
  −
 
  −
Krok 7
  −
- na procesu formulace a tvorby ekokodexu se podíleli především žáci
  −
- ekokodex je zveřejněn v rámci školy
  −
- všichni ve škole mají o ekokodexu povědomí
  −
 
  −
Témata Ekoškoly
  −
.
  −
Odpady
  −
• je zavedeno fungující třídění odpadů, minimálně na úrovni papíru a plastů. Je
  −
zajištěn zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů (popř.
  −
nebezpečného odpadu), které vyprodukuje škola.
  −
• koše jsou dostatečně rozmístěny a jsou jasně označené
  −
• žáci, učitelé a další zaměstnanci odpad třídí
  −
• je vyřešeno dotřiďování odpadů a odvoz příslušnými firmami
  −
• žáci a zaměstnanci školy jsou informováni o předcházení, minimalizaci a využití
  −
  odpadu
  −
• škola upřednostňuje výrobky z recyklovaného papíru (sešity, obálky, kancelářský
  −
  papír)
  −
• ve škole se používá papír z obou stran a oboustranný tiskEnergie
  −
• je sledována spotřeba energie
  −
• žáci i zaměstnanci jsou informováni o opatřeních vedoucích k úsporám energie
  −
• žáci se podílejí na monitorování spotřeby energie školy
  −
• jsou udržovány vhodné teploty v jednotlivých místnostech
  −
• ve škole jsou dodržovány zásady správného a efektivního větrání
  −
• je umožněna volná cirkulace vzduchu z radiátorů
  −
• zdroje světla jsou systematicky nahrazovány úspornějšími (tam, kde je to rozumné)
  −
• žáci a zaměstnanci jsou motivováni k zhasínání
  −
• škola preferuje spotřebiče energetické třídy A– B
  −
 
  −
Voda
  −
• je sledována spotřeba vody ve škole
  −
• ve škole nedochází ke zbytečným únikům vody
  −
• žáci a zaměstnanci jsou motivováni k úsporám vody
  −
• škola se snaží o postupnou instalaci šetrných systémů splachování na WC a
  −
  úsporných vodovodních baterií
  −
• žáci jsou informováni o zdrojích pitné vody pro školu, příčinách znečišťování, úpravě
  −
  pitné vody, čištění odpadních vod
  −
• dle možností jsou využívány ekologicky šetrné výrobky na úklid, případně v kuchyni
  −
 
  −
Prostředí
  −
• v prostorách školy je dostatek zeleně
  −
• o zeleň se alespoň částečně starají sami žáci
  −
• školní pozemek a zeleň ve škole jsou využity k ekopedagogickým účelům
  −
• ve škole jsou vhodné prostory pro trávení volného času uvnitř i vně
  −
• žáci mají možnost ovlivňovat výzdobu školy
  −
• žáci se podílejí na péči o vnitřní prostředí a okolí školy
  −
• škola pečuje o školní dvůr, zahradu, venkovní učebnu, skleník, hřiště, odpočinkový
  −
prostor, „koutek divočiny“ atd.
  −
 
  −
    Pokud škola dosáhne standardu těchto kritérií, nic ji neprání k tomu, aby získala mezinárodní titul. Tento titul získá škola pouze na omezené období 2 let. Po dvou letech si musí o titul škola zažádat znovu. Ověřuje se, zda škola stále naplňuje určená kritéria.
  −
 
  −
    Program pro školy stejného či podobného rozsahu v České republice neexistuje. Síť ekologických středisek Pavučina nabízí školám v oblasti environmentální výchovy metodickou podporu a pomoc. Jednotlivá střediska je možno se žáky navštěvovat o účastnit se jejich různě zaměřených programů, které vedou lektoři středisek. Je možné také absolvovat celou sérii na sebe navazujících ekologických a environmentálních programů.
  −
Střediska vzdělávají také učitele – především koordinátory environmentální výchovy ve školách. Tyto kurzy jsou akreditovány.
  −
 
  −
 
      
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
1 443

editací

Navigační menu