Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek

Z Enviwiki
(přesměrováno z PRTR)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protocol PRTR) byl přijat na mimořádném zasedání Evropské hospodářské komise OSN 21. května 2003 v Kyjevě a vychází z Aarhuské úmluvy. Protokol deklaruje důležitost registrů úniků a přenosů znečišťujících látek, jako mechanismu pro zvyšování odpovědnosti podniků, omezování znečištění a podporu udržitelného rozvoje. Účelem registrů je přispět k posílení integrovaného přístupu v ochraně životního prostředí a k podpoře šetrnějšího chování.

Protokol stanoví stěžejní prvky systému registru, jeho formu, strukturu a údaje, které musí obsahovat. Schéma PRTR je založeno na následujících parametrech:

  • povinné a periodické ohlašování
  • roční ohlašovací cyklus
  • hlášení o znečištění vody, ovzduší a půdy (multi-media approach)
  • sledování polutantů (pollutant-specific approach) nebo kategorií odpadů (waste-specific approach) v přenosech (odpady a odpadní vody)
  • hlášení za jednotlivá zařízení.

Registr podle Protokolu má obsahovat informace minimálně o 86 znečišťujících látkách (seznam tvoří přílohu k Protokolu), smluvní strany nicméně mohou vytvářet rozsáhlejší databáze. Jedná se o látky s významnými vlivy na životní prostředí a lidské zdraví jako např. skleníkové plyny, látky způsobující kyselý déšť, těžké kovy, rakovinotvorné látky. Pro každou látku jsou stanoveny hmotnostní prahy. Při vytváření registru musí být brána v úvahu možnost jeho rozšiřování v čase.

Nezbytným rysem registru je veřejná přístupnost (bezplatná) a možnost veřejné kontroly. Data o znečištění v registru musí být dostupná v koherentní, strukturované (podle zařízení, polohy, činnosti, vlastníka, znečišťující látky, složek atd.) a uživatelsky přátelské (user friendly) podobě. Protokolem je požadováno zajištění účasti veřejnosti i při vývoji národního registru, veřejnost může předkládat jakékoli připomínky, informace, analýzy nebo stanoviska.

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek vstoupí v platnost pro smluvní strany devadesátým dnů po datu uložení šestnácté listiny o ratifikaci, přijetí nebo přistoupení. Je ovšem otevřen k přistoupení i dalším státům a organizacím regionální hospodářské integrace.

Zdroje

Informace o PRTR na stránkách portal.gov.cz

Odkazy

Související stránky

E-PRTR Integrovaný registr znečišťování

Externí odkazy

Text Protokolu v angličtině