Evropský registr znečištění

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Anglicky European Pollutant Emission Register - EPER

Vytvoření registru stanovila Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, podrobněji je pak jeho vznik a fungování upraveno v Rozhodnutí Evropské komise - Commission Decision of 17 July 2000.

Dne 18. ledna 2006 vydáno Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Nařízení začlenilo ustanovení protokolu do právních předpisů Společenství. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo aplikovatelné ve všech členských státech. Je účinné od 24.2.2006. Podle tohot nařízení bude EPER transformován na Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek.

Základní principy EPERu

 • Členské státy zasílají data elektronicky.
 • Zpráva má obsahovat údaje o emisích látek do vody a do ovzduší.
 • Získaná data jsou zveřejňována prostřednictvím internetu.

Data do registru dodávají členské země EU ve tříletých intervalech ze svých národních registrů. V Česku tuto úlohu hraje Integrovaný registr znečišťování

Vadou na kráse registru je, že obsahuje pouze údaje látkách vypouštěných do vody a do vzduchu – nezabývá se pevnými odpady.

Jak a co v EPERu můžete vyhledávat

V registru EPER lze vyhledávat pomocí filtrů, interaktivní mapy Evropy či formulací vlastního dotazu:

Vyhledávání pomocí filtrů

 • rok, za který byly emise naměřeny
 • země (v registru jsou uvedené členské země EU)
 • provoz – vyhledávání podle jednotlivých provozů velkých společností má tu výhodu, že občan má možnost získat data o jednotlivých konkrétních továrnách jedné společnosti
 • adresa – do adresy stačí zadat jen část místního názvu a registr vyhledá všechny znečišťovatele, kteří mají v adrese, nebo v názvu dané město(místo, oblast)
 • polutant – znečišťující látka, jejíž výskyt je ohlašovatel povinen monitorovat (tzv. ohlašovaná látka). Seznam všech ohlašovaných látek uvádí Rozhodnutí Evropské komise z 17 července 2000)
 • obor, neboli odvětví průmyslu ve kterém firma podniká (například hutnictví, výroba léčiv). (Název znečišťující látky, odvětví a zemi není třeba znát přesně, pro políčka existuje seznam pro výběr z předem daných položek.)

Mapový IS

Základem mapového vyhledávání v registru EPER je interaktivní mapa Evropy. Na ní je tečkami označeno rozmístění jednotlivých provozů. Tečky jsou rozlišené barevně podle jednotlivých průmyslových odvětví.

Formulací vlastního dotazu

O uživateli ohlašované látky lze zjistit:

 • název
 • adresu
 • zemi
 • množství emitované látky
 • způsob zjištění údajů


Zdroje

Informace o EPER na stránkách Obcan.cz

Odkazy

Související stránky

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

Externí odkazy