Ekologicky orientované systémy řízení

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anglicky Eco Management Scheme, EMS.

Environmentální management podniků, je dobrovolný systém neustálého zlepšování environmentálního profilu daného podniku. Je to nástroj řízení, jehož účelem je průběžně měnit podnikové procesy tak, aby byly snižovány dopady na životní prostředí. Tento nástroj je aplikován na celou činnost podniku a je posledním předstupněm před certifikací podniku do EMAS nebo ISO 14001. Mezi standardy environmentálního managementu lze kromě EMAS, ISO 14001 zařadit také Ekoznačky.

Dobrovolné EMS závazky[editovat | editovat zdroj]

Patří k nim především:

Systém environmentálního managementu (EMS) tak spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného řídícího systému, který je součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků chování podniku. Znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu.

V praxi to znamená, že podnik nejprve určí všechny své vlivy, jimiž působí na životní prostředí (tzv. environmentální aspekty) a na jejich základě si stanoví environmentální politiku čili cíle týkající se snižování negativního dopadu na životní prostředí a do svého stávajícího systému řízení zabuduje organizační strukturu, plánování, odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro rozvoj, provádění, posouzení a podporu této environmentální politiky. Vybudování systému řízení ochrany životního prostředí a jeho funkčnost pak pravidelně kontroluje (audituje) nezávislá organizace a výsledky jsou zveřejňovány.

Systémové nástroje a praktiky EMS upřednostňují prevenci vzniku znečištění a odpadu, což vede k současnému snižování nároků surovinových, materiálových a energetických.

Procesy a nástroje pro vytvoření úplného EMS[editovat | editovat zdroj]

 • analýza životního cyklu výrobku je základem pro "management od kolébky do hrobu"
 • strategie předcházení znečištění před tím, než k němu dojde (Pollution Prevention Pays - 3P)
 • program managementu úplné kvality (TQM)
 • design pro životní prostředí
 • strategie řízené trhem v akci - odlišení výrobků na trhu prostřednictvím jeho ekologických charakteristik
 • marketing pro životní prostředí - založen na ukazování spotřebitelům, že výrobky firmy jsou jak vysoké kvality, tak přátelské vůči životnímu prostředí. Je to předpoklad pro reorientaci konzumní společnosti ve společnost udržitelnou
 • environmentální audit jakožto systematické, průkazné, pravidelné a objektivní hodnocení firmy z hlediska životního prostředí
 • účtování plných nákladů - zahrnující také externality související s budoucností v planetárním měřítku
 • informační systémy managementu pro životní prostředí
 • firma by měla myslet v širších souvislostech a zahrnout do svých úvah také partnerství s dalšími subjekty

Výhody EMS[editovat | editovat zdroj]

Začlenění otázek ochrany životního prostředí do podnikatelské strategie vede na jedné straně k postupnému snižování negativních dopadů činností, výrobků nebo služeb na životní prostředí, na straně druhé také přispívá k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku. Mezi hlavní přínosy fungujícího systému environmentálního managementu a auditů patří:

 • zavedení pořádku,
 • dosažení úplného souladu s právními požadavky,
 • zlepšení vztahů s veřejností a veřejnou správou,
 • omezení snah převádět problémy jedné složky prostředí do druhé za cenu neúměrně vysokých nákladů,
 • omezení provozních nákladů, úspory energií, surovin a dalších zdrojů,
 • snížení rizika environmentálních havárií, za něž podnik nese odpovědnost,
 • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu,
 • rozšíření možností vývozu a v oblasti státních zakázek a podpor podnikání
 • získání obchodně využitelné vizitky (certifikátu ISO 14001, registrace v programu EMAS - viz http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZUO0W0 ).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Zahraniční[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Mikoláš, J., Moucha,B.: Váš podnik a životní prostředí při vstupu České republiky do Evropské unie, Příručka pro podnikatele, MŽP Praha 2004, ISBN 80-7212-268-1.
 • Stead, W. E., Stead, J. G. (1998): Management pro malou planetu. Strategické rozhodování a životní prostředí. (překl. Bouzková, Š.). GpluG, Praha, ISBN 80-86103-15-3.

Knihovna[editovat | editovat zdroj]

Tezaurus:Environmentální management -- Environmental management