Dopady emisí z dopravy na zdraví a životní prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Emise z dopravy se liší podle typu motoru (a tudíž i paliva). Nejběžnější motory v silniční dopravě jsou motory vznětové (také naftové) a zážehové (také benzínové). Dále je podán přehled hlavních emisí podle typu motoru a jejich hlavní účinky na lidské zdraví.

Vznětové motory

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)/Těkavé organické látky (VOC)

Řada PAU má mutagenní a karcinogenní účinky. Kromě karcinomu plic je PAU přisuzováno i riziko karcinomu kůže a močového měchýře.

Oxid siřičitý (SO2)

Přímé působení oxidů síry se projevuje zvýšenou korozí kovových materiálů, narušuje omítky budov, poškozuje umělecká díla a památky. U rostlin způsobuje opadávání stromů, mění kyselost (pH) půdy i vody, a tím způsobuje úhyn rostlin i živočichů.

Pevné částice (PM)

PM se usazují v dýchacích cestách. Částice menší než 10 µm (PM10) se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Částice menší než 1µm jsou nejnebezpečnější, protože mohou vstupovat přímo do plicních sklípků. PM10 a menší poškozují zejména kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice snižuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Mohou rovněž způsobovat chronickou bronchitidu a chronické plicní choroby. Některé organické látky navázané na prachové částice jsou také karcinogenní.

Zážehové motory

Oxidy dusíku NOx

Oxidy dusíku se rozkládají za spoluúčasti ultrafialového záření a podílejí se společně s oxidy síry na vzniku kyselých dešťů. Zároveň spolu s dalšími emisemi (aldehydy, ketony) a UV zářením tvoří tzv. přízemní ozón (fotochemický smog). Hlavní účinky NOx jsou dráždivé, fotochemický smog kromě silné toxicity též snižuje viditelnost, což je z hlediska bezpečnosti dopravy neopominutelný efekt.

Oxid uhelnatý (CO)

CO se v plicních sklípcích váže na hemoglobin (krevní barvivo) silněji než kyslík, proto při silné koncentraci oxidu uhelnatého hrozí udušení. Nízké koncentrace CO mohou působit vážné zdravotní potíže hlavně lidem trpícím kardiovaskulárními chorobami. Dále způsobuje sníženou pracovní výkonnost a sníženou manuální zručnost. V těhotenství může expozice již malým dávkám CO způsobit nižší porodní váhu dítěte. Dále přispívá ke vzniku nebezpečného přízemního ozonu v ovzduší.

Odkazy

Související stránky

Emise v dopravě

Šablona:Pasdel