Bioekonomika

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Bioekonomika, v české literatuře překládaná jako biohospodářství, je relativně novým ekonomickým konceptem, který je založen na využívání obnovitelných zdrojů biomasy.

Jde o zdroje, které lze opětovně získat ze zemědělství, lesnictví a rybářství.[1] Zdrojem biomasy mohou být i odpady z výše jmenovaných činností nebo potravinářské odpady domácností, jídelen a restaurací.

Bioekonomika může být vnímána jako koncept, v němž jsou přírodní zdroje využívány inovativním způsobem, a který je součástí oběhové ekonomiky, čímž přispívá k trvale udržitelnému růstu.[2] Ústřední myšlenkou bioekonomiky je nahrazení fosilních zdrojů a jejich produktů obnovitelnými zdroji a produkty z nich.[3]

Definice bioekonomiky

Pro bioekonomiku neexistuje jedna definice, která by byla všeobecně přijímána. Jednotlivé definice se nejvíce liší ve vymezení vstupů a výstupů biotechnologických procesů.[4]

V současnosti však existuje nejen mnoho definic, ale i mnoho různých pojmenování samotné bioekonomiky, např. bioekonomie, bioekonomika, biokapitál,[5] ale také ekonomika založená na biologii, či znalostní bioekonomika. Nicméně tato pojmenování bývají používána jako synonyma, i když se liší v reálném vnímání jednotlivých států.[6]

a) Vize biotechnologická (bio economy BE), která zdůrazňuje význam výzkumu, aplikace a komercializace biotechnologií v různých odvětvích.

b) Vize biologických zdrojů (bio based economy BBE) která se zaměřuje na úlohu výzkumu, vývoje souvisejících s biologickými surovinami v odvětvích, jako je zemědělství, lesnictví, využívaní zdrojů moří a bioenergie

c) Bioekologická vize (knowledge based economy KBBE) která zdůrazňuje význam ekologických procesů, které optimalizují využití energie a živin, podporují biologickou rozmanitost a zabraňují monokulturám a degradaci půdy. Zatímco předchozí dvě vize jsou zaměřeny na technologii a dávají hlavní roli vědě a prosazují výzkum v globalizovaném měřítku, tato vize zdůrazňuje potenciál regionálně koncentrovaných cirkulárních a integrovaných procesů.(Staffas et al. 2013).[6][7]

Charakteristika definic bioekonomika

Biotechnologická definice (bio economy BE)

Pro biotechnologickou vizi (BE) je typická orientace na hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Cílů má být dosaženo aplikací biotechnologie a podporou výzkumu a vývoje. Předpokládá se globální aplikace, důležitou roli hrají průmyslové klastry. Tato vize navazuje na „Znalostní ekonomiku“, která se objevila už v roce 1996 ve zprávě OECD. V roce 2005 došlo k novému sémantickému posunu od znalostní ekonomiky na „znalostní bioekonomiku“.[8] O několik let později se objevil ve zprávě OECD z roku 2009, výraz „bioekonomika“.

Definice založená na biologických zdrojích (bio based economy BBE)

Pro definici zdůrazňující využití biologických zdrojů (BBE) je typická orientace na udržitelnost a hospodářský růst, který je založen na využívání biologických zdrojů. K cíli vede optimalizace využití půdy a nakládání s odpady. Hlavní uplatnění se předpokládá ve venkovských a okrajových regionech. Tento význam „bioekonomiky“ v současnosti dominuje, přinejmenším v Evropské unii.[9]

Bio-ekologická definice (KBBE)

Bio-ekologická definice (KBBE) je charakterizovaná cíli jako je udržitelnost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystémů, opětovné použití a recyklace odpadu, kaskádovité využití zdrojů. Hlavní uplatnění se předpokládá, podobně jako u druhé vize, ve venkovských a okrajových regionech. Tato vize je nejblíže pojetí udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a navazuje na pojem „bioekonomie“, jak ho vytvořil ve dvacátých letech minulého století ruský biolog Baranov, aby popsal rybářskou ekonomiku. Po vývoji Gordon-Schaefferova modelu v padesátých letech se pojem bioekonomie postupně rozšířil tak, aby zahrnoval veškerou ekonomiku obnovitelných zdrojů.

Pro EU je charakteristická vize založená na bio based ekonomii BBE. zatímco pro země OECD a USA je typická podpora vize biotechnologické BE. Přístup k chápání a podpoře bioekonomie, právě tak, jako její vymezení ve strategických dokumentech, se ale v čase vyvíjí. Evropská vize se v poslední strategii z roku 2018 již blíží bio- ekologické vizi spojené s cirkulární ekonomikou.

Odkazy

Související stránky

Reference

  1. A sustainable bioeconomy for Europe strengthening the connection between economy, society and the environment : updated bioeconomy strategy. Luxembourg: [s.n.] 1 Online-Ressource (circa 107 Seiten) s. Dostupné online. ISBN 978-92-79-94144-3, ISBN 92-79-94144-5. OCLC 1099358181 
  2. MACIEJCZAK, Mariusz. How to analyze bioeconomy?. Parametr "periodikum" je povinný! 2015. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. DOI:10.22004/AG.ECON.233499. (anglicky) 
  3. Biofuels: Putting Pressure on Petrol: Can biofuels find the path to petroleum parity?. Renewable Energy World [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. MACIEJCZAK, M.; HOFREITER, K.. How to define bioeconomy?. Rozczniki Naukowe. 2013, roč. 15, čís. 4, s. 243–248. Dostupné online.  
  5. BIRCH, Kean; TYFIELD, David. Theorizing the Bioeconomy: Biovalue, Biocapital, Bioeconomics or . . . What?. Science, Technology, & Human Values. 2013-05, roč. 38, čís. 3, s. 299–327. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. ISSN 0162-2439. DOI:10.1177/0162243912442398. (anglicky) 
  6. 6,0 6,1 STAFFAS, Louise; GUSTAVSSON, Mathias; MCCORMICK, Kes. Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official National Approaches. Sustainability. 2013-06-20, roč. 5, čís. 6, s. 2751–2769. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. ISSN 2071-1050. DOI:10.3390/su5062751. (anglicky) 
  7. LEVIDOW, Les. EU criteria for sustainable biofuels: Accounting for carbon, depoliticising plunder. Geoforum. 2013-01, roč. 44, s. 211–223. Dostupné online [cit. 2021-02-14]. DOI:10.1016/j.geoforum.2012.09.005. (anglicky) 
  8. New perspectives on the Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) Conference Report - Reports - ETIP-B-SABS 2. ec.europa.eu [online]. [cit. 2021-02-14]. Dostupné online. 
  9. EUROPEAN COMMISSION. DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION. Innovating for sustainable growth :a bioeconomy for Europe.. LU: Publications Office Dostupné online. DOI:10.2777/6462. 


Logo TACR.pngTato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.