Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pojem VUR[editovat | editovat zdroj]

Koncept udržitelného rozvoje je v centru zájmu jednání na vládní úrovni, mezi podnikateli, v rámci vzdělávacích institucí a nevládních organizací po celém světě. Také na akademické půdě se diskutuje o významu udržitelného rozvoje a o potřebě integrovat ekologické a ekonomické principy do osobního a společenského rozhodování. Východiska a vývoj tohoto konceptu jsou důležité i pro tvorbu strategických dokumentů platných v rámci ČR[1]

Vzdělání pro udržitelný rozvoj (VUR) je chápáno v širších souvislostech než EV (environmentální vzdělání)[2]. Má za cíl překlenout propast mezi vědeckým poznáním a jeho využitím, a to s ohledem na:

 • vzdělávací obsahy na všech úrovních
 • politické rozhodování
 • informace poskytované médii
 • okamžité využití vědeckých poznatků, s přihlédnutím k přetrvávajícím vědeckým nejistotám
 • obecné pochopení širokou veřejností

Nová vize vzdělání[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávání pro UR pozměňuje cíle a obsah vzdělání a také výukové a učební postupy. Vzdělání má odpovídat na otázky:

 • Jak lze lépe porozumět světu kolem nás?
 • Jak jsou problémy, kterým náš svět čelí, vzájemně propojeny a co to znamená pro jejich řešení?
 • Jak bychom chtěli, aby náš svět v budoucnu vypadal, ovšem v rámci limitů, které nám ukládají životodárné systémy?
 • Jak je možné smířit zájmy ekonomické, sociální a zájmy životního prostředí?

Vzdělání má pomoci řešit problémy, které nás v budoucnu ohrožují. Vzdělání – ve všech svých formách a na všech úrovních – již není samo o sobě konečným cílem, je považováno za nástroj, jak přinést žádoucí změny (UNESCO 1997).

Určující znaky VUR[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je po metodické stránce prakticky orientované; jeho znaky jsou (Concepts):

 • interdisciplinarita a holistický přístup: tento typ vzdělávání jde napříč celým kurikulem, není samostatným předmětem
 • hodnotová orientace: předpokládané normy – sdílené hodnoty a principy – jsou explicitně vyjádřeny, takže mohou být zkoumány testovány, aplikovány; lze o nich diskutovat
 • orientace na kritické myšlení a řešení problémů: vede k jistotě v zacházení s environmentálními problémy a dilematy
 • uplatňování četných metod a různých pedagogických přístupů, které jsou zaměřeny procesy (umění, drama, zkušenost)
 • není předáváním znalostí, ale společnou prací vedoucí k získání poznatků, či hraní rolí
 • je podporována účast v rozhodování (o tom, jak se učit)
 • využitelnost: zkušenosti z výuky jsou denně využívány v osobním i profesionálním životě
 • je relevantní lokální problematice: řeší lokální i globální otázky tak, že nové koncepty vycházejí z místního kontextu.

Tento typ vzdělání vstupuje do skutečnosti světa s jeho problémy, se kterými se lze vypořádat, pokud se o nich ví a pokud k tomu existuje (individuální, politická) vůle. To jsou také cíle VUR – shromažďovat znalosti o problémech, pěstovat vědomí potřebnosti jejich řešení, umět používat nástroje k akcím. Především (a skrze všechno jmenované) jde však o ochotu vyjít za meze tradičních přístupů.

Příklady pro výuku[editovat | editovat zdroj]

Výuka a učení pro udržitelnou budoucnost (Inovativní program pro základní a střední školy)

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. MŽP ČR (2011) Ministerstvo životního prostředí, Odbor environmentálního vzdělávání, Co je VUR. Proč vzdělávání pro udržitelný rozvoj. poslední aktualizace: 9.6.2011, [online] [cit 2010-06-20]
 2. UNESCO (1997) Some Objectives of a Strategic Vision of Education for Sustainable Development, [online] [cit 2009-07-21] dostupné na http://www.unesco.org/education/esd/english/education/orient.shtml

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • UNESCO Teaching and Learning for a Sustainable Future | Learning and Teaching Sustainability. sustainability.edu.au [online]. [cit. 2020-10-06]. Dostupné online.