Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 3 052 bajtů ,  31. 1. 2008, 00:50
m
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1: −
Jednotná definice trvale udržitelného rozvoje, na které by se všichni shodli, neexistuje, a možná není žádné ani zapotřebí. Je tomu tak proto, že pojem „udržitelný rozvoj“ se týká procesu změny a je velmi závislý na lokálním kontextu, potřebách a zájmech. „Vznikajícím konceptem“ je udržitelný rozvoj ve dvou ohledech, za prvé protože je relativně nový a vzniká současně s tím, jak se učíme porozumět jeho širokým důsledkům na všechny aspekty našeho života; a za druhé protože jeho významy vznikají a rozvíjejí se v závislosti na místním kontextu.
+
== Vymezení pojmu ==
   −
O konceptu udržitelného rozvoje se v současnosti často jedná na vládní úrovni, mezi podnikateli, v rámci vzdělávacích institucí a nevládních organizací po celém světě. Také na akademické půdě se diskutuje o významu udržitelného rozvoje a o potřebě integrovat ekologické a ekonomické principy do osobního a společenského rozhodování.
+
=== WCED ===
 +
Zpráva [[WCED|Světové komise pro životní prostředí a rozvoj]] [[Naše společná budoucnost]] přinesla v roce 1987 definici trvale udržitelného rozvoje dnes již považovanou za klasickou (a stále nejlepší): "''Je to takový rozvoj, který zajistí naplnění potřeb současné společnosti, aniž by ohrozil možnost splnění potřeb generací příštích.''" Jinými slovy: ekonomický rozvoj, který nezničí základnu přírodních zdrojů a životní prostředí.
   −
== Co je trvale udržitelný rozvoj? ==
+
=== Česko ===
   −
Termín „trvale udržitelný rozvoj“ byl popularizován Světovou komisí pro životní prostředí a rozvoj (WCED) ve zprávě „Naše společná budoucnost“ z r. 1987. Tato kniha je známa pod názvem „Zpráva Bruntlandové“ po tehdejší předsedkyni Komise Gro Harlem Bruntlandové.
+
U nás byl termín definován přímo zákonem. Paragraf 6 zákona č. 17/Sb. z roku 1992 o životním prostředí zní: "''Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů''." Český termín udržitelný rozvoj je nejčastěji užívaným překladem anglického "sustainable development". Bylo by rovněž možno hovořit o rozvoji únosném.
   −
Cílem komise bylo najít praktická řešení problémů životního prostředí a rozvoje ve světě. Měla zvláště tři cíle:
  −
*znovu zkoumat kritické problémy životního prostředí a rozvoje a formulovat realistické návrhy, jak s nimi nakládat
  −
*navrhnout nové formy mezinárodní spolupráce v těchto záležitostech, které by měly vliv na politiku a akce směřující k žádoucím změnám
  −
*zlepšit porozumění a vůli k akci u jednotlivců, nevládních organizací, podniků, institucí a vlád.
     −
Naše společná budoucnost byla napsána po třech letech veřejných slyšení a s využitím více než pěti set písemných návrhů. Komisaři z více než jedenadvaceti zemí analyzovali tento materiál, a závěrečná zpráva byla předána Valnému shromáždění OSN v r. 1987.
+
== Udržitelnost a rozvoj ==
   −
== Různé definice a hodnoty ==
+
Spojení obou částí termínu, totiž udržitelnosti a rozvoje, je velmi důležité. Jedno bez druhého ztrácí smysl. Nesmíme totiž zapomenout, že myšlenka udržitelného rozvoje je odpovědí na základní rozpor, který se zdál být nepřekonatelný, totiž rozpor mezi hospodářským rozvojem určitého typu a ochranou životního prostředí. Termín [[udržitelný život]] znamená něco poněkud jiného. Klade důraz na život jako takový, nejen na život lidský, ale i na život ostatních organismů, k němuž je třeba mít úctu. Zdůrazňuje biocentrické hledisko na rozdíl od hlediska antropocentrického, které je podkladem myšlenky udržitelného rozvoje. (Článek 1 [[Deklarace z Rio de Janeira]] zní: ”Lidské bytosti stojí v ohnisku zájmu o trvale udržitelný rozvoj. Mají právo na zdravý a produktivní život, který je v souladu s přírodou.”) Neklade důraz na hospodářský a civilizační rozvoj, ale na zachování důstojného a hodnotného života pro všechny živé organismy.
   −
Definice udržitelného rozvoje navržená ve Zprávě Bruntlandové a diskutovaná v rámci dalších mezinárodních konferencí byla přijata mnoha zeměmi. Přesto myšlenka „uspokojování potřeb současných generací aniž by byly ohroženy potřeby generací příštích“ byla interpretována mnoha různými způsoby. V současné době existuje více než sto definic udržitelného rozvoje.
+
Pojem udržitelný rozvoj nemá plně objektivní základ daný nezávislým vědeckým poznáním. Nejde o žádnou "pravdu" typu přírodovědeckých faktů nebo zákonů. Naopak, je to pojem normativní, má úzký vztah k lidským hodnotám. Tento vztah ovšem nespočívá jen v tom, že myšlenka udržitelnosti, přesněji řečeno jejího dosažení, implikuje určitou snahu po změně lidských hodnot, neboť zejména konkrétní situace lidí v daném regionu nebo v daném společenském kontextu zásadně určuje, jak je chápán smysl udržitelného rozvoje.
   −
Některé definice se snaží zkonkretizovat poněkud příliš širokou definici Bruntlandové, jiné se zase různým způsobem zaměřují na sociální, ekonomické, ekologické a politické souvislosti udržitelného rozvoje. V poslední době se hledají takové [[Praktické principy udržitelného rozvoje|'''principy udržitelného rozvoje''']], které slouží praxi jeho naplňování.
+
Rozhodující roli tu hraje několik významných faktorů. Především záleží na kulturních a historických tradicích. Zcela jiné mají příslušníci zemí ovlivněných křesťanskou tradicí a jiné lidé z asijských zemí, s tradicí východních náboženství nebo islámu.
   −
Udržitelný rozvoj spíše „regulativní ideou“, která modifikuje dílčí přístupy a oborové pohledy v mnoha oblastech. Proto jeho pochopení nemůže být konečné, je dobré zaujmout [[Strategie postupného vymezování pojmu TUR|strategii postupného vymezování pojmu TUR]] a chápat ji jako neuzavřený proces.
+
Stejně významné jsou základní přírodní podmínky dané společnosti. Obyvatelé malých ostrovních států v tropickém moři mají jiný systém hodnot než lidé z Himálaje a opět zcela jiný mají obyvatelé deštných pralesů nebo arktických ledových pustin. Nezanedbatelná je i hustota obyvatelstva. Perspektivy Holanďanů se zásadně odlišují od perspektiv Američanů jenom proto, že průměrná hustota obyvatelstva v Nizozemsku je téměř dvacetkrát vyšší než ve Spojených státech.
   −
== Hlavní globální problémy lidstva ==
+
Důležité je také, jak je která země bohatá (vyjádřeno například úrovní příjmů na obyvatele) a jak je bohatství rozloženo. Bohaté země mají tendenci přikládat větší důležitost takzvaným postmateriálním hodnotám, které neříkají skoro nic obyvatelům nejchudších států nebo i chudým obyvatelům států bohatých. Myšlenka trvale udržitelného rozvoje patří právě do kategorie postmateriálních hodnot. Významným faktorem je dále sociální a politické uspořádání společnosti. Moderní demokratické státy se v tomto směru naprosto zásadně liší od tradičních společností uspořádaných hierarchicky. Klíčový význam má rovněž ekonomický systém dané země a celková ekonomická situace. V této souvislosti je především důležité, jak významný podíl v ekonomice země má zemědělský sektor a jak je tento sektor organizován. Jinými slovy, zásadní je, jakými pravidly se řídí využívání půdy. Zcela zvláštní situaci mají pak ty země, jejichž bohatství je založeno na vývozu některého významného přírodního zdroje jako například ropy.
   −
Naše společná budoucnost podávala zprávu o mnoha globálních záležitostech a doporučovala, aby se v zájmu udržitelného rozvoje urychleně vyvíjely aktivity v šesti klíčových oblastech. Tak by mělo být zajištěno, že „budou uspokojeny současné potřeby aniž by bylo ohroženo uspokojování potřeb příštích generací“. Identifikovala hlavní globální problémy lidstva, a to:
+
Přes všechny tyto rozdíly se světovému společenství podařilo shodnout se na určitém minimálním obsahu termínu trvale udržitelný rozvoj. Jeho vymezení není ani stručné, ani jednoduché, je v podstatě dáno celým obsáhlým tisícistránkovým textem [[Agenda 21|Agendy 21]]. Na konferenci v Riu byla rovněž přijata [[Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji|Deklarace]], která je jakýmsi nejstručnějším vyjádřením shody o tom, co obsahuje termín trvale udržitelný rozvoj. Z těchto dokumentů je možno odvodit obecně přijatelné vymezení tohoto konceptu.
*populace a lidské zdroje;
  −
*průmysl
  −
*potravní bezpečnost
  −
*druhy organismů a ekosystémy
  −
*problémy urbanizovaných oblastí
  −
*péče o krajinu
  −
*energie
  −
*konflikty a degradace životního prostředí.
     −
(Zpráva Bruntlandové „Naše společná budoucnost“)
     −
Vytčené hlavní problémy – a mnoho dalších podobných – byly diskutovány na [[Mezinárodní setkání k UR | dalších mezinárodních konferencích]].
+
== Integrace čtyř základních komponent ==
   −
== Čtyři dimenze udržitelného rozvoje ==
+
Udržitelnost zahrnuje dlouhodobou a globální perspektivu a že představuje integraci čtyř základních komponent, kterými jsou:
   −
Udržitelný rozvoj vyžaduje současný a vyrovnaný pokrok ve čtyřech oblastech, které jsou relativně nezávislé:
+
*situace lidí jako jednotlivých osobností,  
*sociální
+
*společenské instituce,
*ekonomické
+
*ekonomika,
*ekologické
+
*životní prostředí.       
*politické
     −
Například, pokud má být ekonomický rozvoj udržitelný:
+
Jestliže analyzujeme Deklaraci z Ria de Janeiro, můžeme dospět k závěru, že základními prvky '''lidské dimenze''' trvalé udržitelnosti jsou: lidský rozvoj, starost o lidské zdraví, odstranění chudoby, rozumná demografická politika.         
*nemůže zanedbávat omezení daná životním prostředím a nebo být založen na destrukci přírodních zdrojů
+
 
*nemůže být úspěšný bez současného rozvoje sociálních zdrojů
+
'''Institucionálního rozměru''' se týkají tyto hlavní otázky: rovné podmínky pro všechny lidi a všechny státy, zvláštní situace rozvojových zemí, úloha občanů a států, veřejné uvědomění a účast veřejnosti, zájem o původní obyvatele, menšiny a velké skupiny obyvatel a pozornost k nim, mezinárodní spolupráce a mír, legislativa ochrany životního prostředí na úrovni jednotlivých států, posuzování vlivů staveb a činností na životní prostředí, mezinárodní právo a spolupráce mezi státy, informace, věda a budování místních kapacit.
*bude vyžadovat transformaci existující průmyslové základny a vývoj technologií přátelských vůči prostředí
+
 
*musí zvážit potřeby všech druhů a jejich právo na stejnou kvalitu života a podíl na zdrojích
+
'''Ekonomický rozměr''' má tyto hlavní elementy: integrace ochrany životního prostředí do procesu ekonomického rozvoje, změna neudržitelných vzorců spotřeby, nové technologie, otevřený ekonomický systém, spravedlivé podmínky mezinárodního obchodu, zvláštní situace rozvojových zemí, internalizace nákladů spojených s ochranou životního prostředí a užívání ekonomických nástrojů, princip znečišťovatel platí.   
*musí podpořit spravedlnost mezi lidmi, takže každý by měl stejný přístup ke zdrojům a kvalitě života
+
 
*musí brát v úvahu potřeby příštích generací.
+
'''Ekologická dimenze''' zahrnuje: život v harmonii s přírodou, šetrné a správné využívání přírodních zdrojů, odpovědnost vůči jiným společnostem, odpovědnost vůči příštím generacím, společná, ale rozdílná odpovědnost jednotlivých zemí, princip předběžné opatrnosti.     
 +
 
 +
 
 +
== Podstate koncepce ==
 +
 
 +
Podstatou koncepce trvale udržitelného rozvoje je tedy integrace několika základních dimenzí civilizačního rozvoje. Udržitelnost rozvoje znamená, že musí být splněno několik základních podmínek. Každý rozvojový záměr musí být především průchodný ekonomicky, musí zaručovat trvalý ekonomický přínos. Druhou podmínkou je přijatelnost po stránce lidského a sociálního rozvoje. Záměr musí přispět k rozvoji lidské osobnosti, nesmí znamenat zátěž pro sociálně slabší vrstvy nebo přinést jakékoliv společenské napětí. Rozvoj musí být také ekologicky únosný, tzn. nesmí být významně snížena schopnost ekosféry poskytovat lidské společnosti potřebné služby a statky. Únosná kapacita prostředí a přírodních zdrojů nesmí být překročena.
    
== Dynamická rovnováha ==
 
== Dynamická rovnováha ==
25

editací

Navigační menu