Začlenění letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise

Začlenění letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emiseEditovat

Velký rozmach letectví v posledních 20 letech umožnil rychleji a častěji překonávat velké vzdálenosti mezi částmi světa, což dříve nebylo možné. Nárůst přepravy a turismu je nemalým příspěvkem pro národní hospodářství jednotlivých zemí.

Druhou stranou mince, která se v minulosti v souvislosti s letectvím příliš nezdůrazňovala, je jeho vliv na změnu klimatu. Ačkoliv se efektivita leteckých motorů a pohonných hmot za poslední půlstoletí výrazně zvýšila (o více než 50%), je úhrnný příspěvek letecké dopravy především ke zvyšování skleníkového efektu nezanedbatelný (asi 3% světových emisí CO2).

Co je ovšem hrozbou, je tempo růstu letecké dopravy ve světě (přes 4% ročně) a s tím i vyprodukovaných emisí. Pokud by se EU rozhodla splnit své závazky vyplývající mj. z Kjótského protokolu (8% snížení emisí GHGs do roku 2012), musí zavést dodatečné legislativní kroky, kterými omezí růst leteckých emisí. Emise z mezinárodních letů totiž nebyly zahrnuty ani do Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu ani do Kjótského protokolu (nebyla nalezena shoda). Tento fakt degraduje celkovou snahu zúčastněných zemí o snižování emisí a tím zabránění dalšímu oteplování.

Poté co mezinárodní organizace působící v letectví (ICAO, IATA…)dostatečně nereagovaly na výzvu Evropského společenství, aby nalezly nástroj, kterým letecké emise omezí, začala jednat EU sama. EU se rozhodla začlenit letectví do svého stávajícího systému - European Union Emission trading Scheme (EU ETS), který funguje od roku 2005. Doposud se systém Společenství pro obchodování s povolenkami na emise zabýval pouze stacionárními zdroji emisí. V současnosti připravovaná legislativa má nahradit stávající směrnici 2003/87/ES tak, aby se do systému vhodně začlenily i činnosti v letectví.

O tom, že se jedná o velmi komplikovanou problematiku, svědčí především délka projednávání navrhované úpravy (již od roku 2005). Zástupci leteckého průmyslu se obávají, že dojde k narušení volného trhu a znevýhodnění evropských dopravců. Zastánci začlenění argumentují nutností včasné a přísné akce, neboť letecké emise neustále rostou. Spory se vedou v řadě otázek a to především o množství, cenu, způsob a čas začátku obchodování s povolenkami. Jedno je však jisté. S emisemi se v evropském letectví v budoucnu obchodovat bude, je jen otázkou kdy a za jakých podmínek.

ZdrojeEditovat

Omezování dopadu letectví na změnu klimatu Komise Evropských společenství, 2005

Související stránkyEditovat