Vzduch

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ovzduší, atmosféra (z řečtiny a znamená: atmos = pára; sfaira = obal, koule) je plynný obal Země. V dnešním pojetí je ovzduší směsí plynů charakterizovanou svým složením a rozprostraněností v prostoru (vrstevnatostí).

Na složení atmosféry má vliv celá řada dějů. Sopečná činnost, tj. odplyňování nitra planety, vymývání oxidu uhličitého z atmosféry a především existence zelených (fotosyntetizujících) rostlin. Fotosyntetizující rostliny rozkládají ve svých tělech oxid uhličitý na uhlík, který potřebují na stavbu svých těl, a kyslík uvolňují do atmosféry. V důsledku těchto a mnohých jiných procesů má dnešní zemská atmosféra následující chemické složení

Skladba atmosféry (hmotnostní podíly):

  • dusík (N2): 0,755
  • kyslík (O2): 0,232
  • argon (Ar): 0,013
  • oxid uhličitý (CO2): 0,0005
  • další složky: H2O, He, CH4, Kr, N2O, H2, O3, Xe, SO2, CFC...

Uvedené plyny jsou až na výjimky (CO2, CH4, H2) relativně stálé a jejich koncentrace se nemění. Mimo to atmosférický vzduch obsahuje proměnlivé množství vodní páry, a různých jiných plynů (CO, SO2, N20, NO, NO2 NH3, 03) a tuhé aerosoly (prach, pyl, mikroorganismy).

Chemické složení ovzduší má vliv na průběh četných dějů v živé i neživé přírodě (i fyzikálních). Vodní pára a kysličník uhličitý jsou dva v atmosféře nejvíce zastoupené skleníkové plyny, které zvyšují teplotu na Zemi. Bez skleníkového efektu způsobeného těmito plyny by byla asi o 33o Celsia nižší (tato hodnota záleží na různých odhadech a modelech).

Viditelné světlo ze Slunce prochází atmosférou a ohřívá zemský povrch. Částečně je však znovu vyzářeno z povrchu ve formě záření o delších vlnových délkách (infračervené světlo), které však neproniká atmosférou tak snadno a zůstává zachyceno na spodní části atmosféry. Hlavní plyny, kterým se říká skleníkové, totiž oxid uhličitý, methan a vodní pára, toto záření pohlcují a znovu je vyzáří zpět k zemskému povrchu, čímž se teplota planety udržuje stále přibližně o 30 stupňů Celsia teplejší, než jak by tomu bylo bez atmosféry. Tento vliv je většinou prospěšný, protože udržuje teplotu v mezích, v které může existovat život.

Kyslík jako velmi reaktivní plyn je nezbytný při procesu hoření (oxidace). Velký podíl atmosférického dusíku, který je inertním plynem, na druhé straně snižuje možnosti překotných oxidačních dějů (hoření). To činí atmosféru téměř ideálním prostředím pro živé tvory.

Všechna prostředí na této planetě jsou ovlivněna atmosférou. Poskytuje kyslík pro dýchání a zároveň chrání zemský povrch před vychladnutím, takže většina vody na Zemi je v kapalném stavu.

Ozón v atmosféře[editovat | editovat zdroj]

Stratosférický ozón O3 (součást tzv. ozónové vrstvy) je jedním z nejdůležitějších stopových plynů v atmosféře. Hraje velmi důležitou roli v radiační bilanci stratosféry a tím i klimatu naší planety a působí jako přirozený filtr chránící život na Zemi před tzv. biologicky aktivní složkou ultrafialového záření Slunce o vlnových délkách 280 - 320 nm (UV-B složka záření).

Pohlcováním ultrafialového záření Slunce působí ozón na teplotní strukturu stratosféry a následně na dynamické procesy zde probíhající – chrání tak život na Zemi. Negativní vlivy na ozónosféru proto mohou mít za následek změny regionálního a globálního klimatu a mohou mít přímé biologické následky.

Příklady pro výuku[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Atmosféra Zeme ze slovenské Wikipedie

Sluneční soustava - Země - Atmosféra

Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA (2004): Ekoškola - Vzduch

Encyklopedie Energie: Atmosféra - výklad

Kalvová, J. Ozónová vrstva [Citováno 2007-01-26]. Dostupné z www: <http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/RUZE/06/node2.html>

Pitner, T.: Environmentalistika. FI, MU Brno

Vzduch - složení a chemické vlastnosti. Webové prostory Tiscali.

Zelený knihomol: Ovzduší, klima, ozonová vrstva. Literatura v češtině.

Vzduch, atmosféra jako jeden ze živlů světa

VesmírWeb.net: Atmosféra Země.

Atmosféra z české Wikipedie.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Znečištění a ochrana ovzduší

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

ČHMÚInformace o emisích ze zdrojů v České republice [Citováno 2007-01-26]. Dostupné z www: <http://www.chmi.cz/uoco/emise.html>

Jiří Svršek: Zpráva o životním prostředí (podle zprávy GEO-3 UNEP)

Český hydrometeorologický ústav, úsek ochrany ovzduší – http://www.chmi.cz/uoco/oco_main.html

ČHMÚ, automatizovaný imisní monitoring, aktuální situace podle regionů včetně on-line grafů – http://www.chmi.cz/uoco/act/aim/aregion/aim_region.html

ČHMÚ, platné imisní limity – http://www.chmi.cz/uoco/limit/imlim.html

Zpráva o životním prostředí České republiky 2004, ovzduší a klima – http://www.env.cz/zzp04/kap_03.htm#III.1

Integrovaný registr znečištění, veřejný informační systém podle zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb – http://www.irz.cz/

Informační server pražské radnice, aktuální údaje o kvalitě ovzduší v Praze – http://www.praha-mesto.cz/(a0iqrp554wovqz3qnv4bqn55)/default.aspx?ido=5362&sh=693794587

Recetox, výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii, PřF MU Brno – http://www.recetox.muni.cz/index.php?id=110

Vstupní brána o toxických látkách a odpadech na stránkách sdružení Arnika, obsahuje šikovný rejstřík – http://www.arnika.org/toxickelatky.shtml

Hnutí Duha, informační list Novela zákona o obchodování s emisemi – http://cde.ecn.cz/dokumenty/klima/infolist_linkzakon_final.pdf

Blog, ve kterém najdete aktuální a kompetentní informace o všem, co se děje v oboru změny klimatu (například prosincovou debatu o budoucnosti Golfského proudu), přispívají do něj přední badatelé, upozorňuji na své publikace, odpovídají na dotazy a komentují dění – http://realclimate.org/

Webové stránky Greenpeace, které mají pomoct spotřebitelům vybírat výrobky, jež představují menší riziko toxického znečištění, a jsou tedy také šetrnější k lidskému zdraví – www.toxickydomov.cz

Agentura pro životní prostředí USA, odkazy na vzduch – http://www.epa.gov/air/

Agentura USA pro ochranu životního prostředí EPA, kyselé deště, web pro děti s aktivitami a animacemi – http://www.epa.gov/acidrain/site_students/

Mezinárodní konference o kyselých deštích Acid Rain 2005 v Praze, sborník materiálů – http://www.acidrain2005.cz/sbornik.html

The Environmental Literacy Council sídlící ve Washingtonu, stránky poskytují v angličtině systematické poznatky o životním prostředí, kapitola vzduch a klima – http://www.enviroliteracy.org/category.php/1.html

Clean Air Trust, na pomoc americkému zákonu o ovzduší (1956) – http://www.cleanairtrust.org/

Otevřená internetová encyklopedie Wikipedie, vzduch – http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch

Evropská unie, informační stránky o vzduchu – http://europa.eu.int/comm/environment/air/

Americká nevládní nezisková organizace na ochranu ovzduší – http://www.cleanair.org/

Chci čistý vzduch! blog – http://www.iwantcleanair.com/

Britská Národní společnost pro čisté ovzduší a ochranu přírody, též informační a vzdělávací zdroje – http://www.nsca.org.uk/pages/index.cfm

Kanadské stránky k čistotě ovzduší – http://www.cleanair.ca/