Rámcová dohoda o spolupráci pražských vysokých škol v environmentální oblasti

Z Enviwiki
Verze z 13. 2. 2019, 11:54, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „= Účastníci Dohody: = '''České vysoké učení technické v Praze''', sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, IČO 68407700, zast…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Účastníci Dohody:

České vysoké učení technické v Praze,

sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, IČO 68407700, zastoupené rektorem doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc.

a

Vysoká škola ekonomická v Praze, sídlem náměstí W. Churchilla 4/1938, 130 67 Praha 3, IČO 61384399, zastoupená rektorkou prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc.

a

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6, IČO 60461373, zastoupená rektorem prof. Ing. Karlem Melzochem, CSc.

a

Česká zemědělská univerzita v Praze, sídlem Kamýcká 129, 160 00 Praha – Suchdol, IČO 60460709, zastoupená rektorem prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc.

a

Univerzita Karlova, sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208, zastoupená rektorem prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA


uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  tuto Rámcovou dohodu o spolupráci pražských vysokých škol v environmentální oblasti (dále jen „Dohoda“)

Preambule

Životní prostředí a udržitelný rozvoj se staly předmětem zájmu nejen praxe, ale i teorie. Staly se součástí vzdělávacích programů a výzkumnými tématy na všech vysokých školách. Význam vysokých škol pro rozvoj vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje je nepopíratelný. Vysoké školy jsou proto přímo odpovědné za rozvoj potřebných vědních disciplín a oborů, jejich formulací a vhodných metodologií, které dostatečně umožňují životní prostředí studovat a popisovat, předvídat environmentální rizika a navrhovat potřebné změny v souvislostech udržitelného rozvoje. S cílem podpořit vzájemnou informovanost studentů, pedagogů a výzkumných pracovníků, kteří se věnují výzkumu a výuce problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, vytvořit podmínky pro možnou spolupráci a zkvalitnit nabídku studijních možností, dohodly se zúčastněné vysoké školy na ustavení interdisciplinárního prostoru pro vzájemné sdílení poznatků a informací ve výzkumu a vzdělávání v environmentální oblasti.

Čl. 1 – Předmět spolupráce

(1) Ustanovuje se interdisciplinární prostor pro vzájemné sdílení poznatků a informací ve výzkumu a vzdělávání v environmentální oblasti, který je tvořen:

a) Společnou nabídkou vybraných kurzů environmentálního vzdělávání z existujících studijních programů zúčastněných vysokých škol, jejich fakult a součástí,

b) Společnými konferencemi sloužícími ke sdílení poznatků a informací ve výzkumu a vzdělávání v environmentální oblasti mezi zúčastněnými vysokými školami a fakultami,

c) Sdílením aktuálních informací o řešených vědeckých tématech a metodách a o společně nabízených kurzech, například v rámci internetového rozcestníku,

d) Prostorem pro debatu o dalších společných iniciativách účastníků Dohody v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

(2) V rámci Dohody mohou studenti, akademičtí a vědečtí pracovníci vzájemně sdílet poznatky a informace ve výzkumu a vzdělávání v environmentální oblasti, k čemuž budou vytvořeny adekvátní podmínky.

(3) Studenti mohou navštěvovat předměty vypsané na zúčastněných vysokých školách, které se týkají životního prostředí a které jsou nabízeny v rámci Dohody podle podmínek konkrétní vysoké školy. Účastníci Dohody vytvářejí podmínky pro uznání kreditů za absolvování kurzů na ostatních zúčastněných vysokých školách na vlastní instituci podle systému European Credit Transfer System (ECTS).

(4) Nabídka předmětů Dohody nekonstituuje ucelený studijní program. Výběr předmětů závisí na zájmu a zaměření studenta. Studium je konstruováno jako doplňková nabídka obohacující studijní plány fakult.

(5) Dohoda nezakládá nárok na podíl na výzkumných výstupech účastníků.

(6) Společné konference Dohody se konají pravidelně. V jejich pořádání se střídají zúčastněné vysoké školy. Pro aktualizaci Dohody a debatu související s podpisem smlouvy uspořádá konferenci Univerzita Karlova.

(7) Tato Dohoda respektuje ustanovení zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Při zajištění a realizaci obsahů a cílů Dohody se vysoké školy řídí vlastními vnitřními předpisy a vnitřními předpisy dotčených fakult.

(9) Účastníci Dohody se dále zavazují, že:

a) budou i nadále podporovat podmínky pro studium životního prostředí a udržitelného rozvoje na své škole i pro studenty ostatních vysokých škol, které jsou účastníky této Dohody.

b) se budou dále spolupodílet na vypisování, vedení, recenzích a oponenturách interdisciplinárně zaměřených diplomových a dizertačních prací z oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí v návaznosti na odpovídající výzkum,

c) budou vytvářet podmínky pro společný interdisciplinární výzkum v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí, a to zejména:

i) podporou zapojování zaměstnanců a studentů z ostatních zúčastněných vysokých škol či fakult do vlastních univerzitních či fakultních (interních) projektů,

ii) vyhledáváním možností společného řešení projektů (financovaných z externích zdrojů) zabývajících se interdisciplinárními problémy životního prostředí a koordinováním postupů při podávání žádostí o grantové a další financování takových projektů,

d) pořádáním pravidelných koordinačních a odborných schůzek a seminářů, a podporou vzájemné informovanosti o seminářích, které pořádají a které se vztahují ke společné problematice udržitelného rozvoje a životního prostředí.

e) vytvořením adekvátních podmínek pro podporu studentských iniciativ v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje i jejich sdílení mezi účastníky Dohody.

f) podporou výměny informací o předmětech v anglickém jazyce a zajištěním prostupnosti studia i pro zahraniční studenty v programu Erasmus.

Čl. 2 – Grémium Dohody

(1) Výkonným orgánem Dohody je grémium.

(2) Grémium tvoří odpovědní zástupci zúčastněných vysokých škol. Jednoho nebo více zástupců v grémiu jmenuje každá ze zúčastněných vysokých škol, zpravidla podle zaměření jednotlivých fakult. Při rozhodování má každý z účastníků Dohody vysokých škol (reprezentovaných jedním nebo více členy Grémia) jeden hlas.

(3) Grémium je odpovědné rektorům zúčastněných vysokých škol.

(4) Grémium zajišťuje naplňování Dohody.

(5) Grémium navrhne výši finančního vyrovnání v případě, že reciprocita nabídky studia není vyrovnaná a pokud o to požádá některá ze zúčastněných vysokých škol.

(6) Grémium se schází jednou za akademický rok. V pořádání jeho schůzek se střídají zúčastněné vysoké školy.

(7) Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy slouží jako sekretariát Dohody a správce internetového rozcestníku.

Čl. 3 – Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda se uzavírá na pět let, vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu zástupců všech účastníků Dohody. Po dohodě  všech účastníků Dohody lze platnost Dohody prodloužit.

(2) K Dohodě mohou přistoupit další vysoké školy, které se písemnou formou zaváží plnit ustanovené podmínky. Přistoupení k Dohodě dalším účastníkem podléhá projednání a konsensuálnímu schválení v Grémiu.

(3) Každý z účastníků Dohody může od Dohody odstoupit, neměl by však narušit probíhající aktivity. Tuto skutečnost oznámí Grémiu.

(4) Dohoda se vyhotovuje v sedmi stejnopisech s platností originálu pro každého z účastníků. Každá zúčastněná vysoká škola obdrží po jednom výtisku, dva výtisky budou uloženy v sekretariátu Dohody. Podpisy každého z účastníků budou na zvláštní listině s totožným textem Dohody. Sekretariát Dohody je povinen zaslat příslušné vyhotovení Dohody účastníkovi s prohlášením o nabytí účinnosti Dohody bez zbytečného odkladu. Účastníkovi, který k Dohodě přistoupí později, zašle sekretariát Dohody po schválení Grémiem kopii této Dohody s potvrzením jeho účasti.

(5) Tato rámcová Dohoda nesplňuje podmínky pro uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.