Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Design e-learningových kurzů/Určení etap programu či kurzu

Z Enviwiki
< Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru‎ | Design e-learningových kurzů
Verze z 29. 11. 2010, 17:23, kterou vytvořil JaDlo (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Z hlediska obecných vzdělávacích cílů programu či kurzu stanovíme základní milníky, které se pak stanou etapami kurzu. Je-li cílem například napsání odborn...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Z hlediska obecných vzdělávacích cílů programu či kurzu stanovíme základní milníky, které se pak stanou etapami kurzu. Je-li cílem například napsání odborného textu studenty, rozdělíme jeho tvorbu do těchto fází:

Etapa Ověřitelné cíle etapy cíle kognitivní cíle afektivní cíle konativní cíle sociální
1. seznámení se s problematikou četba předložených materiálů – konkrétní poznatky zaujetí etického postoje vůči práci (copyright) orientace v prostředí kurzu a schopnost přispět představení se
2. orientace v tématu, volba vlastního problému, otázky, rešerše literatury pochopení souvislostí vč. praktických, aplikace na vlastní téma zaujetí vlastního hodnotově orientovaného postoje k tématu práce s informacemi, hledání a rozhodování se mezi zdroji různé kvality seznámení se s dalšími studenty prostřednictvím jejich prací
3. vlastní práce na textu problémově orientovaný výzkum – analýza rozvíjení kritického postoje k vnějším podnětům (informacím) a vlastnímu stanovisku volba výzkumné strategie týmová práce – společné cíle
4. dokončení práce vyargumentování problému – syntéza odpovědný postoj na základě znalostí schopnost práci dokončit a prezentovat komunikace o problémech
5. peer review evaluace schopnost (sebe)reflexe schopnost přijmout kritiku a reagovat komunikace o výsledcích

Rozvoj kompetencí v jednotlivých etapách

Edukační cíle v podobě kompetencí rozdělíme do etap tak, aby na konci každé etapy byla získána ověřitelná zpětná vazba. Zde uvádíme příklad rozdělení každého cíle (rozvoj určité kompetence – označeno písmeny A. až H., viz [[/Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Co je environmentální vzdělání a vzdělání pro udržitelný rozvoj?/Edukační cíle EV a VUR v e-learningu/|kompetence]]) do 5 etap (etapy kurzu jsou označeny 1. až 5.):

A. základní znalosti UR:

  1. rekapitulace toho, co již o problematice víme (většinou oborově založené poznatky)
  2. získání komplexního pohledu – doplnění znalostí z příbuzných oborů
  3. pochopení jejich základních principů nebo metodických přístupů
  4. analýza poznatků ve vztahu k problematice, která je ve středu (osobního) zájmu
  5. doplnění dílčích znalostí vzhledem ke zkoumanému problému z praxe (součástí textu jakožto práce s informacemi, užívání podložených argumentů, širší kontext atd.)

B. ujasnění hodnotového rámce UR, zaujetí určitého postoje k problému:

  1. vyjdeme z vlastní životní zkušenosti
  2. výměna názorů s kolegy
  3. vyhledání objektivních informací
  4. zvážení protichůdných hledisek
  5. nalezení vlastního stanoviska (součástí textu jakožto síla závěrů)

C. akční strategie v učení – zaměřená na tvorbu textu:

  1. volba tématu
  2. položení (výzkumné) otázky
  3. vyhledání zdrojů, rešerše
  4. text odpovídající na otázku s podloženými závěry
  5. schopnost obhájit své stanovisko vyjádřené v textu (součástí textu jakožto jeho logika a zaměřenost, specifičnost řešeného problému, obhajitelnost závěrů)

D. kritické myšlení (pochopení různých diskurzů, schopnost vytvářet interdisciplinární přechody mezi nimi) – zaměřené na tvorbu review:

  1. čtení (studium), anotace
  2. diskuze mezi různými obory, diskurzy
  3. výběr zdrojů dle kvality, příp. kritika nalezených chyb
  4. reflexe vlastní práce (textu)
  5. hodnocení práce kolegů (výsledkem je review; kompetence kritického myšlení se projeví i ve vlastním textu – předložení protichůdných názorů a jejich diskuze)

E. spolupráce, komunikace a schopnost vyjednávat o praktické akci:

  1. představení se a vzájemné seznámení se
  2. vyjádření postoje, výměna názorů
  3. představení své práce
  4. posuzování práce jiných
  5. kompilace společného díla

Další dovednosti (specifické pro VŠ vzdělání): F. učení na základě vlastního projektu (self-directed learning):

  1. naplánování postupu v jednotlivých etapách kurzu
  2. volba vlastního tématu, naplánování „výzkumu“
  3. vyhledání vlastních zdrojů a práce s informacemi
  4. dopracování se originálního výsledku či závěru, jeho podpora argumenty
  5. uzavření studijního programu shrnutím výsledků (publikace) a jejich komunikací či obhajobou

G. odborné psaní včetně splnění obsahových a formálních náležitostí – postup:

  1. otázka
  2. osnova
  3. odstavec – specifický problém a jeho formulace
  4. logická návaznost a formální členění textu

citační normy H. ICT dovednosti včetně prezentace ve vhodném médiu – postup:

  1. prostředí Moodle – základní orientace
  2. prostředí Moodle – interaktivní práce
  3. základní editace ve Wiki
  4. pokročilé dovednosti ve Wiki
  5. společná práce na dokumentu, tvorba „publikačního výstupu“