Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Katedra sociální a kulturní ekologie (KSKE) je katedrou založenou roku 2000 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.[1] Vznikala společně se zřizováním fakulty. Vyučuje se zde obor sociální a kulturní ekologie.

Katedru založil český ekolog, vysokoškolský pedagog a politik PhDr. Ivan Rynda, který je po celou dobu jejím vedoucím. Na katedře je od jejího založení vyučován pouze dvouletý magisterský program sociální a kulturní ekologie s názvem Ekologie a ochrana prostředí. Katedra nicméně organizuje kurzy pro studenty bakalářského programu FHS UK, kteří se tak již mohou zaměřit na studium sociální a kulturní ekologie a po úspěšném složení přijímací zkoušky pokračovat ve studiu přímo na katedře. Předchozí bakalářské studium je však možné absolvovat v jakémkoliv oboru. Absolventi katedry mohou také pokračovat v doktorském studiu v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, které s katedrou spolupracuje na její výuce. Sociální a kulturní ekologie se prezentuje na oficiálním webu fakulty jako: ,,multidisciplinární obor zkoumající filozofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy lidských kultur, zejména euroamerické, a přírody založené na etických, hodnotových a kulturních modelech, umožňující trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně stabilním přírodním a životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie tedy zkoumá uplatnění principů trvalé udržitelnosti v konkrétní kultuře, civilizaci, v politice a veřejné a sociální politice."[2]

K úspěšnému zakončení studia a získání magisterského titulu musí student KSKE získat 120 kreditů, splnit veškeré povinné a povinně volitelné předměty a státní závěrečnou zkoušku, která je složena ze 4 souborných částí, a to Přírodovědného rozměru sociální a kulturní ekologie; Společenskovědního rozměru sociální a kulturní ekologie; Specializačního rozměru sociální a kulturní ekologie (na výběr jsou tři specializace: Environmentální historie, Ekosystémové služby a Humanitní zaměření) a obhajoby magisterské diplomové práce. Při studiu je kladen velký důraz na rozvíjení sociálních dovedností, vzájemnou spolupráci a aplikaci teoretických znalostí v praxi. Za tímto účelem jezdí studenti několikrát během studia na terénní praxe, semináře a jsou zváni na neformální setkání mimo rámec výuky (např. filmový klub, pravidelná měsíční setkávání...).

Na chodu katedry se podílí především vedoucí PhDr. Ivan Rynda (vedoucí specializace: Humanitní zaměření), ekolog a ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (vedoucí specializace: Ekosystémové služby), archeolog - a garant oboru - prof. PhDr. Václav Matoušek, Csc. (vedoucí specializace: Environmentální historie). Mezi interní vyučující pak dále patří Ing. Michael Bartoš, CSc., Mgr. & Mgr. Arnošt Novák, Ing. Radek Trnka, Ph.D. Seznam externích vyučujících je uveden zde.

Vyučující, absolventi i studenti jsou aktivně činní i mimo akademickou sféru. Angažují se v politice, různých organizacích, publikují kromě odborných článků i texty populárně naučné, vystupují v médiích a informují veřejnost o environmentální problematice. Bedřich Moldan byl prvním českým ministrem životního prostředí za Občanské fórum, Ivan Rynda byl československý poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, později za Občanské hnutí, v současné době je místopředsedou Liberálně ekologické strany[3], oba se také stali členy rady vlády pro udržitelný rozvoj. Studenti a absolventi pak aktivně podporují politické strany, jejichž jsou často členy (Např. Zelení). Významná je také jejich činnost spočívající v zakládání a podpoře NNO - nevládních neziskových organizací (např. v občanských sdruženích: DoKrajin, Za Branou, Antikomplex). Někteří absolventi podnikají také v komerční sféře, kde prosazují principy udržitelného rozvoje (např. založením sítě kaváren mammacoffee).

Odkazy

Reference

Tento článek je s vědomím autora použit i na české Wikipedii, kde je otevřený dalším editacím.

Externí odkazy

Stránky katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK

Facebook katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK

Profil katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK na stránkách FHS UK

Studijní plán katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK

Akreditace katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK

Fotogalerie katedry sociální a kulturní ekologie FHS UKTato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->