Environmentální politika: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 72: Řádek 72:
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
  
Prameny Ministerstva životního prostředí: [http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/politika Politika a nástroje ochrany ŽP]
+
=== Externí odkazy ===
*Environmentální vzdělávání‚ výchova a osvěta
+
[http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/politika Politika a nástroje ochrany ŽP] na stránkách Ministerstva životního prostředí:
*Ekonomika ŽP
 
*Financování životního prostředí
 
*Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
 
*Politika a strategie
 
*Výzkum a vývoj
 
*EIA / SEA
 
*IPPC
 
*Dobrovolné nástroje
 
*Udržitelný rozvoj
 
*Místní Agenda 21
 

Verze z 10. 2. 2008, 17:18

Úvod

Všestrannou environmentální politiku lze definovat jako široce koordinovanou činnost institucí a občanů, vládních a nevládních organizací, veřejné správy, obecní samosprávy a výrobních organizací, zaměřenou na nastolování vztahů rovnováhy mezi lidskými činnostmi, uspokojováním potřeb současných a budoucích generací a schopností přírody se trvale obnovovat. Všestranná ekologická politika je tedy formou přizpůsobování společnosti měnícím se podmínkám vlastní existence. Rezortní environmentální politika je činností specializované exekutivy, která má cíle a strategie zaměřené na prevenci, snižování nebo odstraňování nežádoucích účinků lidských aktivit na prostředí, zdroje a veřejné zdraví.

Cíle environmentální politiky

Cíle všestranné environmentální politiky zahrnují především změny, ke kterým musí dojít v orientaci ekonomiky a řízení. Naproti tomu rezortní environmentální politika je zaměřena na konkrétní způsoby předcházení, snižování, a případné vyloučení škod na prostředí. Hlavními jejími prostředky jsou nástroje administrativního donucování.

Zásady environmentální politiky

Zásady environmentální politiky jsou klíčovými prvky ovlivňujícími environmentální politiku, určující její směr. Jsou zásadní pro tvorbu environmentální politiky i pro její uskutečňování. Zároveň jsou zásadní i pro využívání a interpretaci všech nástrojů environmentální politiky, zejména práva.

Základní zásady EP

  • prevence
  • předběžná opatrnost
  • znečišťovatel platí

Další zásady EP

  • integrace
  • vysoká úroveň ochrany životního prostředí
  • náprava škody u zdroje
  • udržitelný rozvoj

Témata

Environmetnální politika Evropské unie - základní pojmy

Historie environmentální politiky

Nástroje environmentální politiky

Právo související s ochranou prostředí

Evropská unie a přístup k problematice udržitelného rozvoje

Environmentální politika České republiky

Lokální politika - Místní agenda 21

Příklady pro výuku

Čtení z Bedrníku: Politika pro přiměřenou civilizaci

Čtení z časopisu Bedrník, téma Evropská politika životního prostředí

Zdroje

Damohorský, M. a kol. (2003): Právo životního prostředí, C.H.Beck.

Decision No. 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Coundil laying dow the Sixth Community Environment Action Programme, OJ 2002, L 242/1

Kružíková, E. (1997): Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii, Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, Petr Šauer, Praha.

Kružíková, E. (2002): Environmentálne právo európskych spoločenstiev a aproximácia právneho poriadku. In: Soňa Košičiarová a kol., Právo životného prostredia. Všeobecná časť. Heuréka, Bratislava, kapitoly II.2, II.3, II.4, str. 343-360.

Kružíková, E., Adamová, E., Komárek, J. (2003): Právo životního prostřed Evropských společenství. Praktický průvodce. Linde Praha, a.s., str. 38-51.

Hendrych, D. a kol. (2003): Správní právo, C.H.Beck.

Koudelka, Z. (2001): Obce a kraje, Linde, Praha.

de Sadeleer, N. (2002): Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules. Oxford University Press, Oxford, New York.

Pavlíček, V. a kol. (1998, 2003): Ústava a ústavní řád České republiky, komentář, Linde a.s.

(2003): Nová úprava správního soudnictví, ASPI.

Odkazy

Externí odkazy

Politika a nástroje ochrany ŽP na stránkách Ministerstva životního prostředí: