Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 1 711 bajtů ,  9. 1. 2009, 18:46
====Rys ostrovid ''(Lynx lynx)''====
Program probíhal v letech 1998-2000 a pro nefunkčnost byl ukončen z následujících důvodů. V rámci záchranného programu rysa ostrovida bylo území ČR rozděleno do tří zón (A,B,C)s různým režimem managementu rysí populace. V zónách B a C byla dána možnost udělení výjimky povolení odchytu nebo odstřelu rysa za předem stanovených podmínek(např. pokud rys způsoboval velké škody na hospodářských zvířatech, spárkaté zvěři atd.). Smyslem výjimek bylo předejít ilegálnímu odlovu rysů. Po dobu platnosti programu ale nebyla podána ani jedna žádost o výjimkua byl zjištěn ilegální odstřel přinejmenším 15 rysů. Důvodem mohlo být pozdní zpracování programu nebo složitá administrativa při udělování výjimek. <ref name="AOPK">[http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2223 Záchranné programy ohrožených druhů ČR na stránkách AOPK]</ref> spočíval v rozčlenění území Českérepubliky do tří zón s různým režimem managementu rysí populace. Smyslem zonace bylo umožnitmyslivecké veřejnosti regulované využívání tohoto druhu a předejít tak vysoké mortalitě rysů vdůsledku ilegálního lovuPo dobu platnosti záchranného programu od 15.4.1988 do 31.12.2000nebyla nájemci honiteb ani nik˘m jin˘m v zónách B a C podána jediná Ïádosto v˘jimku a zároveÀ byl v této dobû v jihozápadních âechách zji‰tûn ilegálníodstfiel minimálnû 15 rysÛ V zónû A. s nejpfiísnûj‰í ochrannou, v Národních parcích a vybran˘ch Chránûn˘chkrajinn˘ch oblastech, byl umoÏnûn zcela v˘jimeãn˘ odchyt pro speciální úãelyochrany pfiírody (napfi. v˘zkum). Vzónû B. pfiísné ochrany byl v odÛvodnûn˘ch pfiípadech,napfi. pfii v˘skytu rysÛ specializovan˘ch na zabíjení hospodáfisk˘ch zvífiatnebo v oblastech, kde docházelo k mimofiádn˘m ‰kodám na spárkaté zvûfii, umoÏnûnodlov (pfiednostnû odchytem) na základû udûlení v˘jimek z ochrann˘ch podmínekzvlá‰tû chránûného Ïivoãicha podle legislativy ochrany pfiírody a krajiny.Odlov nemûl v Ïádném pfiípadû pfiekroãit 5 % poãetnosti populace. V zónû C., tj.v oblastech neÏádoucího v˘skytu rysa, byla dána moÏnost povolení odstfielu za pfiedemstanoven˘ch podmínek vyluãujících zneuÏití udûlovan˘ch v˘jimek.
==Připravované záchranné programy==
237

editací

Navigační menu