Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Základy ekologie/Strategie u rostlin

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Botanici rozlišují na rozdíl od zoologů tři hlavní strategie zajišťující přežití dané populace na daném území.

Strategie C

C-stratégové jsou „konkurence schopní“ – svou velikostí (pokryvností, biomasou) si vybojují místo v prostředí obecně pro růst rostlin příznivém (dostatečná vláha, dostatek záření, kvalitní půda). Semena C-stratégů jsou obvykle velká, s velkou hmotou živného pletiva, které zaručuje semenáčku kvalitní výživu po značně dlouhou dobu. C-stratégové si životní prostřední významným způsobem „upravují“ (např. opad listí zkvalitňuje půdu). Příkladem C-stratégů jsou stromy, např. cedr, lípa, dub.

Strategie S

S-stratégové jsou adaptovaní se na stres. Jsou to rostliny, které žijí v prostředí pro růst rostlin obecně nepříznivém (nedostatek vláhy, půdy, v extrémních klimatických podmínkách). I když jsou S-stratégové obvykle schopní žít v prostředí pro růst rostlin obecně nepříznivém, nejsou schopni se vyrovnávat s konkurencí (tj. v prostředí pro růst rostlin obecně nepříznivém rostou, jen když tam nejsou rostliny konkurence schopné (C-stratégové). Příkladem S-stratégů jsou sukulenty, kaktusy, horské nebo mokřadní rostliny, lišejníky.

Strategie R

(na rozdíl od zoostrategií se používá v botanických kruzích „velké“ R)

R-stratégové jsou adaptovaní na disturbance, tedy jsou to rostliny, které jsou spojeny s prvními fázemi ekologické sukcese. Většina populace je v podobě semen, v tzv. semenné bance v půdě, a čeká třeba i desetiletí na příležitost k růstu a rozmnožení. Semena R-stratégů jsou malá s malou hmotou živného pletiva. Příkladem jsou všechny jednoleté byliny, nebo rmen, maliník, kopřiva a další ruderální rostliny.

Mezi těmito třemi strategiemi existují přechody, které se vyznačují graficky v CSR trojúhelníku. Například většina trvalých bylin by se nacházela ve středu rovnoramenného RCS trojúhelníku.

Obr. CSR trojúhelník – trvalky.