Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Základy ekologie/Strategie u rostlin

Botanici rozlišují na rozdíl od zoologů tři hlavní strategie zajišťující přežití dané populace na daném území.

Strategie CEditovat

C-stratégové jsou „konkurence schopní“ – svou velikostí (pokryvností, biomasou) si vybojují místo v prostředí obecně pro růst rostlin příznivém (dostatečná vláha, dostatek záření, kvalitní půda). Semena C-stratégů jsou obvykle velká, s velkou hmotou živného pletiva, které zaručuje semenáčku kvalitní výživu po značně dlouhou dobu. C-stratégové si životní prostřední významným způsobem „upravují“ (např. opad listí zkvalitňuje půdu). Příkladem C-stratégů jsou stromy, např. cedr, lípa, dub.

Strategie SEditovat

S-stratégové jsou adaptovaní se na stres. Jsou to rostliny, které žijí v prostředí pro růst rostlin obecně nepříznivém (nedostatek vláhy, půdy, v extrémních klimatických podmínkách). I když jsou S-stratégové obvykle schopní žít v prostředí pro růst rostlin obecně nepříznivém, nejsou schopni se vyrovnávat s konkurencí (tj. v prostředí pro růst rostlin obecně nepříznivém rostou, jen když tam nejsou rostliny konkurence schopné (C-stratégové). Příkladem S-stratégů jsou sukulenty, kaktusy, horské nebo mokřadní rostliny, lišejníky.

Strategie REditovat

(na rozdíl od zoostrategií se používá v botanických kruzích „velké“ R)

R-stratégové jsou adaptovaní na disturbance, tedy jsou to rostliny, které jsou spojeny s prvními fázemi ekologické sukcese. Většina populace je v podobě semen, v tzv. semenné bance v půdě, a čeká třeba i desetiletí na příležitost k růstu a rozmnožení. Semena R-stratégů jsou malá s malou hmotou živného pletiva. Příkladem jsou všechny jednoleté byliny, nebo rmen, maliník, kopřiva a další ruderální rostliny.

Mezi těmito třemi strategiemi existují přechody, které se vyznačují graficky v CSR trojúhelníku. Například většina trvalých bylin by se nacházela ve středu rovnoramenného RCS trojúhelníku.

Obr. CSR trojúhelník – trvalky.