Změny

Přidáno 1 711 bajtů ,  9. 1. 2009, 18:46
Řádek 54: Řádek 54:     
====Rys ostrovid ''(Lynx lynx)''====  
 
====Rys ostrovid ''(Lynx lynx)''====  
Program probíhal v letech 1998-2000 a pro nefunkčnost byl ukončen z následujících důvodů. V rámci záchranného programu rysa ostrovida bylo území ČR rozděleno do tří zón (A,B,C). V zónách B a C byla dána možnost udělení výjimky povolení odchytu nebo odstřelu rysa za předem stanovených podmínek. Po dobu platnosti programu ale nebyla podána ani jedna žádost o výjimku. Důvodem mohlo být pozdní zpracování programu nebo složitá administrativa při udělování výjimek. <ref name="AOPK">[http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2223 Záchranné programy ohrožených druhů ČR na stránkách AOPK]</ref>
+
Program probíhal v letech 1998-2000 a pro nefunkčnost byl ukončen z následujících důvodů. V rámci záchranného programu rysa ostrovida bylo území ČR rozděleno do tří zón (A,B,C) s různým režimem managementu rysí populace. V zónách B a C byla dána možnost udělení výjimky povolení odchytu nebo odstřelu rysa za předem stanovených podmínek (např. pokud rys způsoboval velké škody na hospodářských zvířatech, spárkaté zvěři atd.). Smyslem výjimek bylo předejít ilegálnímu odlovu rysů. Po dobu platnosti programu ale nebyla podána ani jedna žádost o výjimku a byl zjištěn ilegální odstřel přinejmenším 15 rysů. Důvodem mohlo být pozdní zpracování programu nebo složitá administrativa při udělování výjimek. <ref name="AOPK">[http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2223 Záchranné programy ohrožených druhů ČR na stránkách AOPK]</ref>
 +
 
 +
spočíval v rozčlenění území České
 +
republiky do tří zón s různým režimem managementu rysí populace. Smyslem zonace bylo umožnit
 +
myslivecké veřejnosti regulované využívání tohoto druhu a předejít tak vysoké mortalitě rysů v
 +
důsledku ilegálního lovu
 +
Po dobu platnosti záchranného programu od 15.4.1988 do 31.12.2000
 +
nebyla nájemci honiteb ani nik˘m jin˘m v zónách B a C podána jediná Ïádost
 +
o v˘jimku a zároveÀ byl v této dobû v jihozápadních âechách zji‰tûn ilegální
 +
odstfiel minimálnû 15 rysÛ
 +
 
 +
V zónû A. s nejpfiísnûj‰í ochrannou, v Národních parcích a vybran˘ch Chránûn˘ch
 +
krajinn˘ch oblastech, byl umoÏnûn zcela v˘jimeãn˘ odchyt pro speciální úãely
 +
ochrany pfiírody (napfi. v˘zkum). Vzónû B. pfiísné ochrany byl v odÛvodnûn˘ch pfiípadech,
 +
napfi. pfii v˘skytu rysÛ specializovan˘ch na zabíjení hospodáfisk˘ch zvífiat
 +
nebo v oblastech, kde docházelo k mimofiádn˘m ‰kodám na spárkaté zvûfii, umoÏnûn
 +
odlov (pfiednostnû odchytem) na základû udûlení v˘jimek z ochrann˘ch podmínek
 +
zvlá‰tû chránûného Ïivoãicha podle legislativy ochrany pfiírody a krajiny.
 +
Odlov nemûl v Ïádném pfiípadû pfiekroãit 5 % poãetnosti populace. V zónû C., tj.
 +
v oblastech neÏádoucího v˘skytu rysa, byla dána moÏnost povolení odstfielu za pfiedem
 +
stanoven˘ch podmínek vyluãujících zneuÏití udûlovan˘ch v˘jimek.
    
==Připravované záchranné programy==
 
==Připravované záchranné programy==
237

editací