Povinnosti podnikatele vyplývající z legislativy ŽP

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředíEditovat

EIAEditovat

SEAEditovat

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťováníEditovat

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control Cílem zákona je omezit znečišťování vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č.1 a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí. Pro podnikatele vyplývá ze zákona zejména povinnost zajištění a řízení provozu podle podmínek integrovaného povolení, ohlašovací povinnost a s ní spojené vedení evidence podkladů.

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyEditovat

Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonůEditovat

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonůEditovat

Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchEditovat

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fonduEditovat

Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonůEditovat

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonůEditovat

Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření s energiíEditovat

Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonůEditovat

ZdrojeEditovat

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

www.ippc.cz