Participace jako nástroj řešení problémů ŽP

Nová forma řešení konfliktů – participaceEditovat

Hodnocení vlivů činnosti na životní prostředí (Environmental Impact Assessment – EIA)

 • jde spíše o výjimku než o široce uplatňované pravidlo
 • systém používaný v USA, je zároveň ukázkou pružného reagování společnosti na měnící se sociální a ekologické podmínky vlastní existence

Účast na formulování cílů ekologické politiky

 • patří k institutům považovaných v USA za nejvýznamnější
 • hlavní formou participace je ustavování poradních výborů nebo komisí reprezentujících různé skupiny a oblasti občanské společnosti

Legalizace

 • první krok k implementaci přijatých cílů ekologické politiky
 • participace občan.společnosti v legislativním procesu se může uskutečňovat na různých úrovních a může mít různé formy ð např. rozesílání legislativních návrhů k vyjádření zainteresovaným nevládním organizacím či zájmovým organizacím

Předběžné oznámení o chystaném předpisu

 • další forma zapojování veřejnosti do legislativního procesu
 • může být adresováno buď celé veřejnosti nebo pouze subjektům, jichž se bude týkat

Institut poradních výborů

 • uplatňuje se při přípravě předpisů a také při tvorbě koncepčních dokumentů ekol.politiky
 • působí-li při resortních úřadech, mají jejich členové být dobře poučeni o obsahu činnosti úřadu a předmětu chystané právní úpravy
 • zasedání výboru může být přístupné veřejnosti

Projednání předpisu

 • vhodný postup při formulování sporných ustanovení, na němž se účastní reprezentanti budoucích adresátů nové právní úpravy
 • jde o vyjednávání, které umožňuje účastníkům přímo se vyjadřovat k navrženým formulacím

Petiční právo požadovat vydání předpisu

 • druhá přímá zákonodárná iniciativa sloužící občanům v USA
 • vede úřady veřejné správy k tomu, aby měly na zřeteli nové oblasti vyžadující právní regulaci, jež by jinak zůstávaly mimo jejich pozornost
 • právo požadovat vydání předpisu zahrnuje možnost žádat změnu stávajících předpisů jako i vydání předpisu nového

Vydání povolení

 • další forma účasti veřejnosti na činnosti veřejné správy
 • např. k vypouštění odpadních vod, k činnostem jinak zakázaným v CHO
 • rozhodování o vydání se týká nejen toho, jakou formou smí žadatel svou aktivitu vyvíjet, ale také zda vůbec takovou aktivitu může zahájit

Kooperativní řešení konfliktů

 • institut vyvinutý v USA od 70. let
 • slouží k odstranění rozporů mezi zájmovými skupinami, resp. mezi ekonomickými aktivitami a ochranou životního prostředí
 • podstatou jsou formy umožňující stranám s různými zájmy setkat se tváří v tvář ve snaze dosáhnout vzájemně přijatelného řešení konkrétního sporu nebo kontroverzních situací
 • rozhodujícím činitelem je osoba faciliátora nebo také meditátora – prostředníka = nezávislé osoby, která jednání vede a řídí

ZdrojEditovat

Základy environmentální politiky