Co trvale udržitelný rozvoj ohrožuje

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Trvale udržitelný rozvoj bývá, alespoň v neideologických věcných kontextech a na stránkách odborných periodik, analyzován, vykládán a především uznáván, většinou už s implicitní samozřejmostí, jako jediná komplexní a propracovaná strategie na místní, regionální i planetární úrovni pro toto století. Není proto úkolem tohoto článku jej detailně prohlubovat nebo obhajovat. Chtěl bych naopak přinést přehled nejzávažnějších nedorozumění nebo vědomých dezinterpretací, které se jej týkají. Některé nevyžadují hlubší analýzy a domnívám se, že k jejich uchopení postačí rozměr několika odstavců, jiné si naopak vyžádají dlouhodobé rozbory následované řízenými snahami o nápravu nebo o vytvoření podmínek k tomu, aby k nápravě došlo samovolně. Klíčovým pojmem v tomto ohledu je kvalita života, jeden z pilířů udržitelného rozvoje, který je nejhůře definován a jemuž bych se rád věnoval v mnohem rozsáhlejší práci.

Slabiny a ohrožení, někdy vnitřní, někdy vnější, často obojí zároveň, lze podle mého názoru rozlišit v následujícím desateru:

  1. Chybná definice udržitelného rozvoje,
  2. Neporozumění TUR,
  3. Harmonie a pověra harmonizace v TUR,
  4. Eroze TUR,
  5. Formalismus TUR,
  6. Absence hierarchie ve strategiích TUR,
  7. Neupřímnost TUR,
  8. Zneužívání TUR,
  9. Komplexnost TUR,
  10. Strach z TUR.

Odkazy

Externí odkazy