Uživatel:JaDlo/Vyhodnocení / Indikátory v rámci oblasti SO2 (nepřebraný výstup z práce celé PS) - sleduj odkaz

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Existují kritéria pro posuzování kvality programů, a to pro sebehodnocení i nezávislé externí posouzení / evaluaci.

SO 2.1.2[editovat | editovat zdroj]

 • Průzkum na hodnocení rozdílů mezi klasickými MŠ a environmentálně zaměřenými (psychologické, zdravotní a provozně-ekonomické aspekty)

SO 2.2.1[editovat | editovat zdroj]

 • Aktualizovat popř. vytvořit metodiky pro hodnocení environmentální gramotnosti na školách a hodnocení školních kurikulí ČSI.
 • V roce 2015 v ČR 5% základních škol a 5% středních hodnotí environmentální gramotnost svých žáků na začátku prvního a posledního roku studia a ve vybraných ročnících v průběhu studia. Na základě naměřených výsledků plánuje a realizuje změny ve školním kurikulu.
 • V roce 2015 50% základních a středních škol má ve svém ŠVP environmentální výchovu zpracovanou na nejméně 70% bodového ohodnocení podle zavedeného nástroje na hodnocení školních kurikulí v oblasti EVVO.
 • Autoevaluace škol-převzít, adaptovat nebo vyvinout nástroj na hodnocení EVVO a VUR ve školních kurikulích pro základní a střední školy.
 • Provést analýzu porovnávající průřezové téma EV v jednotlivých RVP se zahraničními standardy a vyhodnotit existující rozdíly.

SO 2.2.2[editovat | editovat zdroj]

 • Realizovat výzkum dopadů realizovaných vzdělávacích programů, projektů a kurzů v oblasti VUR/EVVO a provést modelové měření environmentální gramotnosti

SO 2.2.3[editovat | editovat zdroj]

 • Realizovat výzkum dopadů realizovaných vzdělávacích programů, projektů a kurzů v oblasti VUR/EVVO a provést modelové měření na vybraných školách
 • V roce 2015 min. 20 % ZŠ a 10 % SŠ aktivně přistupuje k EVVO / VUR (EVVO / VUR začleněno v ŠVP, příp. existuje samostatný dokument k EVVO / VUR, má k dispozici potřebné zázemí – metodiku VUR + další metodické materiály, pomůcky apod., jsou členy různých sítí MŠ se zájmem o EVVO / VUR – regionálních, celostátní, ekologizuje provoz).
 • Do roku 2015 má nejméně 90% škol vlastního koordinátora EVVO, ze kterých nejméně 70% prošlo standardizovaným školením pro koordinátory EVVO.

SO 2.3.1[editovat | editovat zdroj]

 • Namátková kontrola studijních programů akreditovaných v roce 2012. 100 % musí splňovat cílový stav.
 • V rámci pravidelného hodnocení činnosti vysoké školy a zveřejňování jeho výsledků (povinnost dle § 21 Zákona o VŠ) - poskytovat kvantitativní údaje (počet studentů environmentálních kurzů) a údaje kvalitativní (hodnocení kurzů studenty atd.) Vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení činnosti vysoké školy je však součástí Vnitřních předpisů vysoké školy dle § 17. Vypracovat kritéria pro externí evaluaci environmetálních kurzů a oborů a jejich případné srovnání.
 • Návrh výzkumných oblastí včetně pedagogiky – začlenění do programů VaV
 • Zavést mechanismy finanční podpory původního výzkumu a recenzovaných publikací v oblasti environmentální výchovy.

SO 2.3.2[editovat | editovat zdroj]

 • Sledovat transformační procesy ve VUR na vysokých školách na základě vhodných indikátorů - vypracovaných do r. 2012
 • Zpracování přehledu oborů zaměřených na EV a UR
 • Návrh výzkumných oblastí včetně pedagogiky a jejich začlenění do Národních programů výzkumu a vývoje ČR

SO 2.3.3[editovat | editovat zdroj]

 • Zpracovat do konce roku 2015 analýzu stavu environmentálně šetrného provozu, VUR a EVVO na VOŠ a VŠ.
 • V roce 2015 začleňuje environmentální principy do svého provozu a vzdělávacího procesu o 25 % více českých veřejných a státních vysokých škol a o 30 % více vyšších odborných škol.

SO 2.4.1[editovat | editovat zdroj]

 • Zařazovat EVVO a VUR potřebná pro rozvoj systémů ve veřejné správě do témat VaV.
 • Využívat zpracovaná kritéria Národní sítě EVVO s využitím regionální sítě environmentálně zaměřených informačních, vzdělávacích a poradenských středisek

SO 2.4.2[editovat | editovat zdroj]

 • V rámci VaV zajistit vypracování metodiky a její aplikaci ověřit prostřednictvím pilotních projektů.
 • Zavést systém vyhodnocování na všech úrovních veřejné správy.
 • Účast více než 300 zástupců samospráv na jednodenních seminářích k problematice krajinného rázu. Dotační program (MŽP, MMR, Ministerstvo zemědělství, 2010-2015).
 • Více než 150 pracovníků samospráv se v letech 2011-2015 (zúčastnilo vzdělávacích stáží v lokalitách, které mohou sloužit jako příklad environmentálně-příznivé politiky samosprávy

SO 2.6.1[editovat | editovat zdroj]

 • Návrh a ověření standardizované metodiky evaluace kurzů pro koordinátory EVVO.
 • Externě zpracovat evaluace akreditovaných kurzů a zavést mechanismus přidělování certifikace pro kurzy, které vykazují splnění příslušných indikátorů.

SO 2.7.1[editovat | editovat zdroj]

 • Sdílení dobré praxe při užívání pomůcek, zajištění a vyhodnocování zpětné vazby od jejich uživatelů (vzdělavatelů)
 • Existují evaluační mechanismy, na jejichž základě je posuzována kvalita vzdělávacích pomůcek a vyhodnocen aktuální stav.
 • Výzkum je zaměřen na metodiku, ze které vzdělávací pomůcky vycházejí, i na jejich obsah a na způsob aktualizace tohoto obsahu v závislosti na rozvoji stavu poznání v dané oblasti.

SO 2.7.2[editovat | editovat zdroj]

 • Získávání zpětné vazby od vzdělavatelů (uživatelů metodik) ohledně jejich kvality a aktualizace (interní kritéria a sebereflexe)
 • Na základě evaluace dochází k optimalizaci a aktualizaci metodik Spolupráce (koho?) na posk
 • Existují kritéria pro posuzovanání kvality programů, a to pro sebehodnocení i nezávislé externí posouzení / evaluaci.
 • Rozvíjí se výzkum zaměřený na specifika EVVO a VUR z hlediska metodického
 • Existují evaluační mechanismy, na jejichž základě je posuzována kvalita využívané metodiky a vyhodnocen aktuální stav.

SO 2.7.3[editovat | editovat zdroj]

 • Výzkum zaměřený na efektivitu využití indikátorů a celkových údajů o kvalitě VUR odvozených ze získaných dat pro změnu koncepcí VUR a ve vzdělávací praxi