Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Výběrový experiment

Přidáno 1 519 bajtů, 17. 5. 2016, 17:05
m
'''{{Studenti VŠE}}== Definice ==[[Výběrový experiment''' ]] (Choice Experiment, CE)
je metoda používaná při ekonomickém hodnocení netržních (např. environmentálních) statků nebo environmentálních škod. Výsledkem tohoto hodnocení nemusí být vždy pouze finanční vyjádření hodnoty statku, výstupem může být i jeho požadovaný stav (např. rozhodování o způsobu využití nějaké oblasti). K rozšíření této metody došlo zejména s potřebou posuzování veřejných projektů.
(Alpizar et al<ref name="Using Choice Experiments">ALPIZAR, Francisco; CARLSSON, Fredrik; MARTINSSON, Peter: Using Choice Experiments for Non-Market Valuation, Springer Netherlands, 1998 [cit.2010-04-06], 2001) URL: <http://home.wlu.edu/~caseyj/spring2009/hanleyformatpaper.pdf>. ISSN 1573-1502.</ref>
Podstatou výběrového experimentu je zkoumání respondentovy hypotetické ochoty platit (platby neprobíhají reálně) za statky hodnocené v průzkumu.
Spolu s dalšími obdobnými metodami ([[podmíněné srovnávání]], [[podmíněné bodování]], [[párové srovnání]]) patří výběrový experiment mezi varianty [[Výběrové modelování|výběrového modelování]], které je podskupinou [[metody vyjádřených preferencí|metod vyjádřených preferencí]]. Metoda výběrového experimentu používá dotazníky, při jejichž vyhodnocování respondent vždy volí mezi situacemi (popsanými svými atributy), lišícími se dosaženým stupněm naplnění těchto atributů a cenou, kterou by musel respondent za situaci zaplatit.<ref name="Introductions to Environmental">ŠAUER, Petr: Introductions to Environmental Economics and Policy With Economic Lab Experiments and Class Exercises, Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2007.224 </ref>
Základní postupy výběrového experimentu byly zpracovány Jordanem J. Louvierem, Davidem A. Hensherem a G. Woodworthem na počátku osmdesátých let dvacátého století (Hanley et al.<ref name="Environmental Economics">HANLEY, 2007Nick; SHOGREN, Jason; WHITE, Ben: Environmental Economics: In Theory and Practice, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2006. 395 s. 341). </ref>
== Příprava metody ==
Příprava výběrového experimentu zahrnuje 4 fáze (Alpizar et al.<ref name="Using choice experiments">ADAMOWICZ, 2001)Vic; HANLEY, Nick; WRIGHT, Robert: Using choice experiments to value the environment, 1998, Environmental and Resource Economics 11:413-428</ref>:
* '''Definice relevantních atributů a jejich úrovní'''
Zkoumání obdobných předchozích studií, výběr vhodných atributů (nejlépe charakterizujících daný statek), zaměření na ty, které budou pravděpodobně nejvýznamněji ovlivňovat volby respondenta. V této fázi jsou také vybírány vhodné minimální a maximální úrovně těchto atributů, při jejich určování je kladen důraz na realističnost. Mezi atributy je vždy zařazena i cena statku.
* '''Návrh experimentu'''
Tato fáze je zaměřena na principy, jak vhodně kombinovat různé úrovně atributů v rámci jednotlivých obměn nabízených statků a jak vhodně kombinovat varianty statků předkládaných respondentovi.
* '''Tvorba dotazníků'''
Určení počtu dotazníkových listů předkládaných respondentovi, volba vhodného množství předkládaných variant statku na jednom dotazníkovém listu (obvykle 2 - 4) a výběr atributů varianty popisujících (max. 4 – 5).
* '''Výběr respondentů'''
Výběr respondentů je ovlivněn předmětem výzkumu. S ohledem na něj může být zvolen reprezentativní vzorek populace nebo např. pouze skupina respondentů mající nějaký společný znak.
----== Průběh experimentu a výsledky ==
Dotazníkové listy jsou předkládány respondentovi, který volí mezi předloženými alternativami, jednou z možností je vždy i zachování stávající alternativy (za nulovou cenu).
(Dvořák <ref name="Kapitoly z ekonomie">DVOŘÁK, Antonín, et al.: Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí, Praha, Oeconomica, 2007) Z výsledků výběrového experimentu lze získat jak hodnoty pro každý atribut, tak i mezní hodnoty nepeněžních atributů. Přesnost výsledků závisí zejména na preciznosti návrhu experimentu a na jeho přizpůsobení pro konkrétní situaci. 195 s</ref>
Výběrový experiment je oproti ostatním metodám Z výsledků výběrového modelování odolnější proti strategickému chování respondentaexperimentu lze získat jak respondentovu ochotu platit za každý atribut, tak i mezní hodnoty nepeněžních atributů. Tato odolnost je daná vyšším počtem alternativ Přesnost výsledků závisí zejména na preciznosti návrhu experimentu a úrovní atributů, ze kterých vybírána jeho přizpůsobení pro konkrétní situaci.
'''Praktická aplikace:'''Výběrový experiment byl aplikován napřje oproti ostatním metodám výběrového modelování odolnější proti strategickému chování respondenta (snaha ovlivnit výsledky podle svých osobních zájmů). v projektu ve Velké BritániiTato odolnost je daná vyšším počtem alternativ a úrovní atributů, jehož cílem byl odhad dopadů možných změn v lesích, způsobených změnou v jejich správěze kterých vybírá.
== Praktická aplikace ==
Výběrový experiment byl aplikován např. v projektu ve Velké Británii, jehož cílem byl odhad dopadů možných změn v lesích, způsobených změnou v jejich správě. V průzkumu bylo cílem zjistit:
* obecné postoje respondentů k zalesněné krajině
* faktory důležité z pohledu běžných občanů
* postoj občanů k platbám za zlepšení těchto důležitých faktorů
Bylo zjištěno, že pro občany jsou důležité zejména tyto faktory:
* vzhled lesa (při pohledu z dálky)
* druhová rozmanitost
* způsob těžby dřeva
Jako "ideální les" byl vyhodnocen takový lesní porost, který má tvarovaný okraj, velkou druhovou rozmanitost a těžba dřeva v něm probíhá selektivně. Opakem byl les s rovným okrajem, tvořen monokulturním, stálezeleným druhem stromů s použitím plošné těžby. Ochota respondentů platit za "ideální les" byla £38,15 za domácnost a rok.<ref name="Using choice experiments">ADAMOWICZ, Vic; HANLEY, Nick; WRIGHT, Robert: Using choice experiments to value the environment, 1998, Environmental and Resource Economics 11:413-428</ref>
== Zdroje ==
----
ADAMOWICZ, Vic; HANLEY, Nick; WRIGHT, Robert. Using choice experiments to value the environment. 1998. Environmental and Resource Economics 11:413-428.
 
ALPIZAR, Francisco; CARLSSON, Fredrik; MARTINSSON, Peter. Using Choice Experiments for Non-Market Valuation. Using Choice Experiments for Non-Market Valuation. [s.l.] : Springer Netherlands, 1998 [cit. 2010-04-06]. Dostupné z WWW: <http://home.wlu.edu/~caseyj/spring2009/hanleyformatpaper.pdf>. ISSN 1573-1502.
 
DVOŘÁK, Antonín, et al. Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí. Praha : Oeconomica, 2007. 195 s.
HANLEY, Nick; SHOGREN, Jason; WHITE, Ben. Environmental Economics: In Theory and Practice. Hampshire : Palgrave Macmillan, 2006. 395 s.<references />
ŠAUER, Petr. Introductions to Environmental Economics and Policy With Economic Lab Experiments and Class Exercises. Praha [[Kategorie: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2007. 224 s.Ekonomické pojmy]]

Navigační menu