Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Koloběh síry

Přidáno 366 bajtů, 23. 5. 2016, 09:11
bez shrnutí editace
'''[http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_s%C3%ADry Koloběh síry]''' zahrnuje biologické i chemické děje, na kterých se podílejí mikroorganismy(MO), rostilny rostliny i živočichové. Dále se na koloběhu síry podílejí pochody v atmosféře a chemické a fyzikální děje v půdě a ve vodě.
== Síra v životním prostředí ==
V životním prostředí se [http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra síraSíra] se v životním prostředí vyskytuje v několika podobách a to převážně jako čistá síra, ve formě síranů (síranový anion SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>) a sulfidů (S<sup>2-</sup>). Největší zásobárnou síry je oceán, kde se (v různých sloučeninách) vyskytuje v usazených horninách a do životního prostředí se dostává jejich rozkladem a vulkanickou činností. Síra je také součástí organismů(organicky vázaná síra), v nichž se podílí hlavně na stavbě proteinůbílkovin, enzymů a dalších organických látek. Dále se do životního prostředí dostává spalováním [http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo fosilních paliv]. Exhalace ze spalování jsou z atmosféry vymývány srážkami tzv. mokrým spadem. Tyto sloučeniny se poté na zemi zapojují do mikrobiálního procesu.
== Koloběh síry ==
Anaerobní mikroorganismy (Jak již bylo řečeno, je koloběh síry biochemický proces, při kterém dochází k přeměnám síry, jejímu navázání do organických a anorganických sloučenin a jejich zpětnému uvolňování. V přírodě se síra postupně mění na SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, který mohou využívat rostliny a MO) využívají sírany jako zdroj síry nebo kyslíku pro svůj metabolismus a síru zabudovávají do své [http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa biomasy]. Mikrobiální činnost Činnost MO probíhá zpravidla ve vodním v různých typech vodního prostředí(bažiny, mokřadech, bažinách rybníky atd.) a v omezené míře i v půdě. Konečným produktem bývá [http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfan sulfan] (sirovodík) H<sub>2</sub>S, který se po úniku do atmosféry oxiduje převážně na oxid siřičitý SO<sub>2</sub>.
'''Fáze koloběhu'''
'''Atmosféra'''
V atmosféře ([[Atmosféra]]) je síra nejvíce zastoupena v podobě SO<sub>3</sub>, který vzniká oxidací H<sub>2</sub>Sa průmyslovými exhalacemi (spalovací procesy).
Další původ 2H<sub>2</sub>S + 3O<sub>2</sub> = 2SO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O  2SO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> = 2SO<sub>3</sub> SO<sub>3</sub> jsou průmyslové exhalace (spalovacíprocesy)v atmosféře reaguje s vodou a zpět se na zemský povrch dostává ve srážkách v podobě kyseliny sírové H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> .
Ve vzduchu probíhají chemické reakce: H<sub>2</sub>S + O<sub>2</sub> = SO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O. SO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> = SO<sub>3</sub>.
SO<sub>3</sub> v atmosféře reaguje s vodou a zpět do vody a půdy se dostává ve srážkcách v podobě kyseliny sírové H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> .
'''Voda a půda'''
Voda a půda obsahuje ([http://cs.wikipedia.org/wiki/Disociace disociovaný]) ''síranový aniont SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>'', který je v této podobě přístupný rostlinám a mikroorganismům (MO).
Rostliny a MO [http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce_(chemie) redukují] SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> na R – SH skupinu (organická síra). Síra je používána pro tvorbu enzymů a bílkovin.
Po Při vylučování a po rozkladu těl se organicky vázaná síra uvolňuje zpět do prostředí, kde podléhá [http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace mineralizaci]. Vzniká a vzniká H<sub>2</sub>S.podle následující rovnice:
S<sub>org</sub> + 2H<sup>+</sup> + 2e<sup>-</sup> = H<sub>2</sub>S
Ve vodách mrtvé části těl sedimentují a za anaerobních podmínek [[(Anaerobní podmínky)]] probíhá mikrobiální rozklad [http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD fermentace].
Některé MO za anaerobních podmínek využívají k [http://cs.wikipedia.org/wiki/Bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A9_d%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD dýchajídýchání] SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>. Probíhá redukce SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> a tím ho redukují na plynný H<sub>2</sub>S.
''Vzniklý H<sub>2</sub>S''
1. Jako uniká do atmosféry jako plynná sloučenina uniká . 2. je navázán do atmosféryanorganické sloučeniny [http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrit pyrit].
23. Navázání Hse oxiduje na S a dále na SO<sub>4</sub><sup>2-</subsup>S do anorganické sloučeniny v procesu [http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrit pyritFotosynthesa fotosyntézy]chemolitotrofními bakteriemi.
3. Oxidace H<sub>2</sub>S na S a dále na SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> – [http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynthesa fotosyntéza] chemolitotrofními bakteriemi.
2H<sub>2</sub>S + O<sub>2</sub> = 2S + 2H<sub>2</sub>O + energie
[[SouborFile:koloběh sírySulfur cycle - English.jpg|thumb|450px|Koloběh sýry (všeobecně)]]
== Síra v atmosféře - antropogenní zdroj==Přirozený obsah síry v tělech fosilních rostlin a živočichů - kteří zahynuli před milióny let - je vlastně jednou z hlavních příčin nepřirozeného obohacování atmosféry oxidem siřičitým. Fosilní paliva, jako je uhlí a ropa, která nejsou ničím jiným než "mrtvou biomasou", [...] obsahují vždy určité množství síry. Spalováním těchto paliv, zejména v posledních dvou stoletích, [...] se [síra] v podobě oxidu siřičitého dostává [zapojuje do planetárního koloběhusíry v životním prostředí]. Odhaduje se, že množství síry ze spalování fosilních paliv je dnes dokonce vyšší než přirozený únik oxidu siřičitého z činných sopek a horkých minerálních pramenů. <ref>Studijní materiály oboru "Technologie a hospodaření s vodou", Ekologie a nauka o životním prostředí, Hornicko-geologická fakultaVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava [cit. 2009-09-05]. Available from www: http://www.hgf.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/hgf/instituty-a-pracoviste/cs/okruhy/546/studijni-materialy/ekolog.doc</ref>
Síra se z atmosféry na zemský povrch dostává mokrým spadem - [[Atmosferická depozice]]. Oxidy síry reagují s vodou a vytvoří kyselinu sírovou, která v přírodě způsobuje [http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysel%C3%BD_d%C3%A9%C5%A1%C5%A5 kyselé deště].
== Sirné bakterie ==
"Za mineralizaci [síry] zodpovídají bakterie rodů Escherichia a Proteus a houby rodů Aspergillus a Neurospora. Uvolňující se sulfan je oxidován na elementární síru bezbarvou sirnou bakterií Beggiatoa. Další bakterie např. Thiobacillus oxiduje síru na sírany. Na koloběhu síry se podílí i některé fototrofní (zelené a purpurové) bakterie, které při fotosyntéze namísto vodíku jako donoru elektronů [...] využívají sulfan. Uvedený biologický koloběh "<ref> ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Koloběh síry tvoří uzavřený a ucelený cyklus." From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [1online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007 [cit. 2009-09-03]. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=K013> </ref>
== Zdroje ==
<references/>
 
== Odkazy ==
[1] Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Vydavatelství: Knihy: Jana Říhová Ambrožová: Encyklopedie Hydrobiologie: Koloběh síry[citace 2008-11-26]na WWW
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=K013
 
[2] Ministerstvo životního prostředí:Základní principy a termíny ekologie 2.4.2.5 Cyklus síry[citace 2008-11-26]na WWW http://www.env.cz/eovv/eovv/dir97/dir97c02.htm
 
[3] Wikipedie: Koloběh síry [citace 2008-11-27]na WWW http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_s%C3%ADry
=== Související stránky ===
*[[wikipedia:cs:Síra|Síra na české Wikipedii]]
*[[wikipedia:en:Sulfur|Síra na anglické Wikipedii]]
{{koloběhy}}
[[Kategorie:Ovzduší]]
[[Kategorie:Země]]
=== Literatura ===
Lelák J, Kubíček F, Hydrobiologie, 1991, Karlova Univerzita, Praha
{{koloběhy}}[[Kategorie:Ovzduší]][[Kategorie:Skupina FZemě]]

Navigační menu