Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Územní plánování

Přidáno 4 674 bajtů, 2. 5. 2013, 17:47
bez shrnutí editace
==Úvod==
[[Územní plánování]] je jeden z důležitých subsystémů seberegulace lidské společnosti, přispívajících k dlouhodobé udržitelnosti života. Zaměřuje se na plánování a rozhodování o funkčním využití a prostorové uspořádání území a lidských činností v něm, a to s ohledem na vlastnosti, hodnoty a limity tohoto území, zděděné přírodní a kulturní bohatství, ale i s cílem uspokojit nové oprávněné potřeby a požadavky současné generace a neznemožnit uspokojování potřeb generací budoucích. Cílem územního plánování je vytvářet (územní) předpoklady pro umisťování staveb a využívání území pro hospodářský rozvoj při respektování potřeby udržení příznivého životního prostředí a podmínek pro sociální soudržnost společenství uživatelů předmětného území. Zajišťuje dosahování dočasné shody o využití a uspořádání území s respektem k soukromým a veřejným zájmům subjektů v území působících. Má k tomu definované kompetence orgánů veřejné správy, odborné i laické veřejnosti a také zákonem a vyhláškami definované pracovní postupy při pořizování územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace i pro správní rozhodování o umisťování staveb a funkčním využití území.
 
[http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb063-06.pdf Stavební zákon (183/2006 Sb.)] dále říká, že územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí a s ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využití zastavěného území, zajišťuje ochranu území nezastavěného a stanoví pozemky, které jsou nezastavitelné. Do nezastavěného území povoluje v souladu s jeho charakterem umisťovat pouze stavby, zařízení a jiná opatření sloužící zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich důsledků a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra a zařízení ap.
 
Aby mohlo územní plánování tuto úlohu plnit, musí orgány územního plánování průběžně zjišťovat a aktualizovat informace o stavu a tendencích vývoje v území, stanovovat koncepci jeho harmonického rozvoje, prověřovat a posuzovat potřeby změn, veřejné zájmy na jejich provedení, přínosy, problémy, rizika s ohledem na životní prostředí a veřejné zdraví, na stávající využití území a fondy v něm, stanovovat podmínky pro provedení změn v území, pořadí změn, vytvářet podmínky pro civilní ochranu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn či sociálních otřesů, stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení a prověřovat a vytvářet podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, uplatňovat poznatky z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče a také vyhodnocovat vlivy politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelnost rozvoje území ve všech jeho základních třech pilířích - environmentálním, ekonomickém i sociálním.
 
== Funkce v ochraně přírody a krajiny ==
Z pohledu plánování v ochraně přírody a krajiny má [[územní plánování]] dle [http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb063-06.pdf stavebního zákona (183/2006 Sb.)] následující funkce:
== Témata ==
*[[/Uživatelé/|Uživatelé výsledků činností na úseku územního plánování]]
*[[/Obecné zásady a procesní principy/|Obecné zásady a procesní principy územního plánování]]
*[[/Současná legislativní úprava/|Současná legislativní úprava územního plánování v České republice]]
*[[/Úloha v ochraně přírody a krajiny/|Úloha územního plánování v ochraně přírody a krajiny]]
*[[/Úloha hlavních subjektů/|Úloha hlavních subjektů územního plánování při ochraně přírody a krajiny]]
*[[Pojmy územního plánování]]
*[[Územní rozhodování]]
== Zdroje ==
*[http://portalaplikace.govmvcr.cz/wpsarchiv2008/portalsbirka/_s2006/sb063-06.155/701?kam=zakon&c=183/2006 pdf Stavební zákon (183/2006 Sb.)]
== Odkazy ==
=== Související stránky ===
*[[Co je to územní plánování]]
=== Externí odkazy ===
*[[wikipedia:cs:Územní plánování|Územní plánování na české Wikipedii]]

Navigační menu