Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 2 663 bajtů ,  11. 1. 2009, 11:58
bez shrnutí editace
==Definice pojmu==
V literatuře jsou jako městská zeleň nejčastěji označovány městské a příměstské lesy, parky a uliční zeleň, dále řeky a vodní plochy, zahrady, trávníky, zeleň zástavby (dvory) a mokřady. Méně často jsou zmiňovány farmy a jiné formy příměstského zemědělství, golfová hřiště, pobřeží, hřbitovy, jednotlivé stromy, botanické zahrady, rumiště a opuštěné plochy; můžeme ojediněle objevit též zmínku o přírodní rezervaci, křovinách či britských „greenbelts“ (soustředné pásy zeleně).<ref name="DreistadtMemon">DreistadtMemon, SP. HA., DahlstenLee-Smith, D. L., Frankie G. W. (19901993): Urban Forests and Insect EcologyAgriculture in Kenya. BioScienceCanadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, Vol. 4027, No. 31., pp. 19225-19842</ref> <ref name="Fernandez">Fernandez-Juricic, E. (2000): Avifaunal Use of Wooded Streets in an Urban Landscape. Conservation Biologygolfová hřiště, Vol. 14, No. 2., pp. 513-521</ref> <ref name="FloresYasuda">FloresYasuda, AM., PickettKoike, S. T. A. et alF. (19982006): Adopting Do golf courses provide a modern ecological view of the metropolitan landscape: the case of a greenspace system refuge for the New York City region. flora and fauna in Japanese urban landscapes? Landscape and Urban Planning, Volume 3975, Issue 4, January 1998Issues 1-2, Pages 29558-30868</ref> pobřeží, hřbitovy,<ref name="GuderianLussenhop">GuderianLussenhop, RJ. (ed.1977), 1985: Air pollution by photochemical oxidantsUrban Cemeteries as Bird Refuges. The Condor, Ecological StudiesVol. 79, Volume 52No. 4. Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 346 strpp. (133456-135)461</ref> jednotlivé stromy, botanické zahrady, rumiště a opuštěné plochy;<ref name="ChovanecSádlo">ChovanecSádlo, J., APokorný, P. (19942004): Man-made wetlands in urban recreational areas—a habitat for endangered species? Landscape and Urban PlanningKrajina pražského eastendu. Vesmír, Volume 29ročník 83(134), Issue 1, Pages 43-549 2004</ref> můžeme ojediněle objevit též zmínku o přírodní rezervaci, křovinách či britských „greenbelts“ (soustředné pásy zeleně).<ref name="KentThomas">KentThomas, M., Stevens, R. A., Zhang, LD. (19991990): Urban plant ecology patterns and processes: a case study The Edge of the flora City. Transactions of the City Institute of PlymouthBritish Geographers, Devon, U. K. Journal of BiogeographyNew Series, Vol. 2615, No. 62., pp. 1281131-1298138</ref> Existuje mnoho způsobů klasifikace městské zeleně podle různých autorů,<ref name="KoziolSupuka">KoziolSupuka, M. J., Whatley, F. Ra kol., 19841991: Gaseous Air Pollutants and Plant MetabolismEkologické princípy tvorby a ochrany zelene. University Press CambridgeVydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 466 str. (399-408)Bratislava</ref> .<ref name="Kučera">Kučera, P. (2003): Subprojekt: Významné krajinné prvky, přírodní parky a ÚSES v urbanizovaném prostoru, část ÚSES v systému zeleně. VaV/660/1/02 Biosféra – SE, Strategie a metodická podpora údržby a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru.Závěrečná zpráva 2002-2003</ref> <ref name="Li 2005">Li, F., Wang, R. et al. (2005): Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles: a case study in Beijing, China. Landscape and Urban Planning, Volume 72, Issue 4, Pages 325-336</ref> <ref name="Li 1969">Li, H. L. (1969): Urban Botany: Need for a New Science. BioScience, Vol. 19, No. 10., pp. 882-883</ref> <ref name="Lussenhop">Lussenhop, J. (1977): Urban Cemeteries as Bird Refuges. The Condor, Vol. 79, No. 4.,pp. 456-461</ref> <ref name="McDonell">McDonell, M. J., Pickett, S. T. A. (1990): Ecosystem Structure and Function along Urban-Rural Gradients: An Unexploited Opportunity for Ecology. Ecology, Vol. 71, No.4., pp. 1232-1237</ref> <ref name="Memon">Memon, P. A., Lee-Smith, D. (1993): Urban Agriculture in Kenya. Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, Vol. 27, No. 1., pp. 25-42</ref> <ref name="Nowak">Nowak, D. J., Crane, D. E., Stevens, J. C. (2006): Air pollution removal by urban trees and shrubs in the United States. Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 4, Issue 3-4, pp. 115-123</ref> <ref name="Oke">Oke, T. R., Crowther, J. M. et al. (1989): The Micrometeorology of the Urban Forest [and Discussion]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, Vol. 324, No. 1223, Forest, Weather and Climate, pp. 335-349</ref> <ref name="Ong">Ong, B. L. (2003): Green plot ratio: an ecological measure for architecture and urban planning. Landscape and Urban Planning, Volume 63, Issue 4, Pages 197-211</ref> <ref name="Pickett">Pickett, S. T. A., Cadenasso, M. L. et al. (2001): Urban Ecological Systems: Linking Terrestrial Ecological, Physical, and Socioeconomic Components of Metropolitan Areas. Annual Review of Ecology and Systematics, Vol. 32., pp. 127-157</ref> <ref name="SádloKent">SádloKent, JM., PokornýStevens, P. (2004): Krajina pražského eastenduR. Vesmír, ročník 83(134), 9 2004</ref> <ref name="Sauberer">Sauberer, A. et al.: Die Pflanzenwelt der Wiener Grünanlagen. Naturgeschichte Wiens, Band4Zhang, Jugend und Volk Wien München</ref> <ref name="Supuka">Supuka, J. a kol., 1991: Ekologické princípy tvorby a ochrany zelene. Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava</ref> <ref name="Thomas">Thomas, DL. (19901999): The Edge Urban plant ecology patterns and processes: a case study of the City. Transactions flora of the Institute City of British GeographersPlymouth, Devon, New SeriesU. K. Journal of Biogeography, Vol. 1526, No. 26., pp.1311281-1381298</ref> ,<ref name="WhitfordOke">WhitfordOke, V., Ennos, AT. R., HandleyCrowther, J. FM. et al. (20011989): "City form The Micrometeorology of the Urban Forest [and natural process" - indicators for Discussion]. Philosophical Transactions of the ecological performance Royal Society of urban areas and their application to Merseyside, UKLondon. Landscape and Urban PlanningSeries B, Volume 57Biological Sciences, Issue 2Vol. 324, Pages 91-103</ref> <ref name="Yasuda">Yasuda, MNo.1223, KoikeForest, F. (2006): Do golf courses provide a refuge for flora Weather and fauna in Japanese urban landscapes? Landscape and Urban PlanningClimate, Volume 75, Issues 1pp. 335-2, Pages 58-68349</ref> <ref name="ZerbeDreistadt">ZerbeDreistadt, S. (1998): Potential Natural Vegetation: Validity and Applicability in Landscape Planning and Nature ConservationH. Applied Vegetation Science, Vol. 1Dahlsten, NoD. 2L., ppFrankie G. 165-172</ref> <ref name="Zipperer">Zipperer, W. C., Wu, J. et al. (20001990): The application of ecological principles to urban Urban Forests and urbanizing landscapesInsect Ecology. BioScience, Vol. Ecological Applicatins40, lO(No. 3)., pp 685. 192-688198</ref> Existuje mnoho způsobů klasifikace městské zeleně podle různých autorů.<ref name="Supuka"/> <ref name="Kučera"/> <ref name="Ong"/> <ref name="Pickett"/> <ref name="Kent"/> <ref name="Oke"/> <ref name="Dreistadt"/>
==Funkce zeleně==
O vegetaci ve městě - městské zeleni - se většinou hovoří v souvislosti s jejími funkcemi. Ty bývají děleny na funkce ekologické, sociální a ekonomické, a bývá jim přisuzován různě velký význam.
'''Ekologické funkce''' zajišťují rostliny jednak svými fyziologickými pochody (schopností zachytávání a absorpce některých látek,<ref name="Guderian">Guderian, R. (ed.), 1985: Air pollution by photochemical oxidants, Ecological Studies, Volume 52. Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 346 str. (133-135)</ref> [[transpirací]] <ref>http://mujweb.cz/Veda/biologie/voda.htm#4</ref> apod.), jednak už čistě svou fyzickou existencí. Pod ekologické funkce bývá řazena funkce klimatická, hydrická, edafická, fytobiologická, zoobiotická a přírodoochranná,<ref name="Supuka">Supuka, J. a kol., 1991: Ekologické princípy tvorby a ochrany zelene. Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava</ref> přičemž jednotlivé „podfunkce“ se ještě dále dělí. Do klimatických funkcí autoři použité literatury řadí snižování znečištění ovzduší a množství přízemního ozonu,<ref name="Nowak">Nowak, D. J., Crane, D. E., Stevens, J. C. (2006): Air pollution removal by urban trees and shrubs in the United States. Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 4, Issue 3-4, pp. 115-123</ref> <ref name="Guderian"/> regulaci mikroklimatu, snižování teploty a zvyšování vlhkosti ovzduší,<ref name="Oke"/> <ref name="biom">http://www.biom.cz/index.shtml?x=1942290</ref> <ref name="bront">http://www.brontosauri.cz/onas/cele.htm</ref> produkci kyslíku a aerodynamickou funkci.<ref name="Oke"/> Hydrickou funkcí je většinou myšleno zlepšování hydrologických poměrů ve městě (hlavně povrchového odtoku). Edafickou funkci představuje především ochrana půdy proti erozi a zvyšování kvality půdy.<ref name="bront"/>
Ze '''sociálních funkcí''' bývá zmiňována funkce rekreační, hygienická, estetická, a psychologická;<ref name="Supuka"/> <ref name="Flores">Flores, A., Pickett, S. T. A. et al. (1998): Adopting a modern ecological view of the metropolitan landscape: the case of a greenspace system for the New York City region. Landscape and Urban Planning, Volume 39, Issue 4, January 1998, Pages 295-308</ref> pod hygienickou funkci spadá redukce hluku a bakteriostatická funkce.<ref name="biom"/> <ref name="bront"/>
Zeleni bývají někdy přisuzovány také '''ekonomické funkce''',<ref name="Supuka"/> <ref name="Li 2005">Li, F., Wang, R. et al. (2005): Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles: a case study in Beijing, China. Landscape and Urban Planning, Volume 72, Issue 4, Pages 325-336</ref> je však zřídka rozváděno o které se jedná (možné funkce - tvorba pracovních míst, zvyšení atraktivity místa pro bydlení ...).
==Co zeleň ve městě ohrožuje==
Nejčastěji zmiňovanými hrozbami pro městskou zeleň jsou přímý škodlivý vliv člověka, vytlačování zeleně zástavbou a nedostatek nezastavěného prostoru, izolovanost zelených ploch, znečištěné prostředí, nedostatečná ochrana městské přírody, fragmentovanost zeleně a nemoci rostlin.<ref name="Li 2005"/> <ref name="Pickett"/> <ref name="Li 1969">Li, H. L. (1969): Urban Botany: Need for a New Science. BioScience, Vol. 19, No. 10., pp. 882-883</ref> <ref name="Oke"/> <ref name="Dreistadt"/> 
==Zeleň v územním plánování==
Při začleňování městské zeleně do územního plánu je v odborných pracech většinou kladen důraz na využívání ekologických poznatků a metod.<ref name="Flores"/> <ref name="Zipperer">Zipperer, W. C., Wu, J. et al. (2000): The application of ecological principles to urban and urbanizing landscapes. Ecological Applicatins, lO(3)., pp 685-688</ref> V České republice se v této souvislosti praktikuje např. vymezování městského ÚSESu ([[územní systém ekologické stability]]) a užití managementu odpovídajícího takovým územím.<ref name="Kučera">Kučera, P. (2003): Subprojekt: Významné krajinné prvky, přírodní parky a ÚSES v urbanizovaném prostoru, část ÚSES v systému zeleně. VaV/660/1/02 Biosféra – SE, Strategie a metodická podpora údržby a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru.Závěrečná zpráva 2002-2003</ref>  
Při plánování konkrétních zelených ploch ve městě často vzniká otázka, zda upřednostnit ekologické či estetické hledisko (např. park prorostlý křovinami x park s anglickým trávníkem), zda tato dvě hlediska musí být nutně v rozporu je však subjektivní záležitost.
==Čím může městská zeleň škodit==
Možná negativa vegetace ve městě nebývají často zmiňována, ale může se jednat např. o pylové alergeny, stínění oken, narušování staveb kořeny apod.<ref name="Dreistadt">Dreistadt, S. H., Dahlsten, D. L., Frankie G. W. (1990): Urban Forests and Insect Ecology. BioScience, Vol. 40, No. 3., pp. 192-198</ref
== Zdroje ==
<references/>
 
http://www.brontosauri.cz/onas/cele.htm
http://www.biom.cz/index.shtml?x=1942290
 
http://mujweb.cz/Veda/biologie/voda.htm#4
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkce
 
http://www.garten.cz/g/cz/l-2-zelen-mest-a-obci/
 
http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=205&aid=
[[Kategorie:Skupina D]]
158

editací

Navigační menu