Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Ministerstvo zabezpečuje pro území republiky '''jednotný informační systém o životním prostředí''' včetně plošného monitoringu. Je rovněž '''ústředním orgánem státní správy pro koordinaci mezinárodní spolupráce ve věcech životního prostředí'''. Uvedeným úkolům odpovídá vnitřní struktura aparátu [[Ministerstvo životního prostředí ČR|Ministerstva životního prostředí ČR]], plnící správní a řídící funkce resortu.
Pro výkon státního dozoru v ochraně ovzduší a vod, v odpadovém hospodářství a v ochraně lesa a přírody je zákonem č. 282/1991 Sb. zřízena [[w:cs:Česká inspekce životního prostředí|Česká inspekce životního prostředí]] jako orgán státní správy s ředitelstvím v Praze, který je podřízen Ministerstvu životního prostředí ČR. Pro výkon státní správy ve stanovených územích jsou ustaveny '''oblastní inspektoráty''' České inspekce životního prostředí v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci a v Ostravě. Orgány inspekce dozírají v rozsahu stanoveném zákony ČR na dodržování právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve věcech životního prostředí, zjišťují nedostatky a škody v životním prostředí, jejich příčiny a osoby odpovědné za vznik poškození. Dozírají na odstranění zjištěných nedostatků a ukládají vhodná opatření k jejich nápravě. Inspekce stanovuje pokuty za poškození životního prostředí, rozhoduje o výši poplatků za ukládání odpadů na skládky, za znečišťování ovzduší způsobované velkými a středními zdroji a řeší stížnosti občanů a organizací. Je rovněž oprávněna nařídit zastavení výroby nebo jiné škodlivé činnosti ohrožující životní prostředí až do odstranění nedostatků a jejich příčin.
K uskutečňování aktivní environmentální politiky státu byl zřízen zákonem ČNR č. 388/1991 Sb. [[Státní fond životního prostředí]] jako jeden z finančních zdrojů na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí v ČR. Příjmy Fondu tvoří úplaty za vypouštění odpadních vod do povrchových vod, odvody za odběry podzemní vody, poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší, odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za ukládání odpadů. Dalšími zdroji příjmů mohou být dotace ze státního rozpočtu, dary apod. Výdaje Fondu tvoří finanční podpory poskytované podle Směrnice Ministerstva životního prostředí ČR a jejích příloh o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí. Návrhy investorů na poskytnutí prostředků po posouzení a po projednání hodnotící komisí a následném doporučení Radou Fondu podléhají podle zákona konečnému schválení ministrem životního prostředí. V případě kladného rozhodnutí ministra uzavírá Kancelář Fondu s žadateli smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na jednotlivá konkrétní opatření pro ochranu životního prostředí.
=== Externí odkazy ===
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD Ochrana životního prostředí na české Wikipedii]
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_hydrometeorologick%C3%BD_%C3%BAstavČeský hydrometeorologický ústav na české Wikipedii]
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na české Wikipedii]
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD MŽP České republiky na české Wikipedii]

Navigační menu