Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 9 bajtů ,  31. 7. 2019, 15:21
bez shrnutí editace
==Základní dokumenty MAS==
 * {{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| datum přístupu = 2019-07-31
}}
* {{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
Partnery MAS je také 5 soukromých osob
== Příležitosti pro klimaticky udržitelný rozvoj v rámci MAS Mladoboleslavský venkov ==
=== Výchozí situace a možnosti změn ===
==== Komunita ====
V současné době má MAS 70 partnerů, z toho 39 jsou zástupci veřejného sektoru (obcí, měst a městyse), 4 příspěvkové organizace (kraje a obcí), 9 jsou zástupci neziskového sektoru (především občanské sdružení a o.p.s.), 14 jsou zástupci soukromého sektoru, kde převažují soukromí podnikatelé a firmy podnikající v zemědělství, vyskytují se i podnikatelé poskytující ubytovací a stravovací služby, v malé míře pak výrobní firmy a fyzické osoby 4.
Neprodukuje lidi potřebné pro region (jediná škola: Horka nad Jizerou – zahradnická).
==== Sídla ====
V malých obcích je zajištění základních služeb poměrně dobré. Velkým problémem, podle četnosti vyjádření obcí, je špatný technický stav stávajících zařízení. Jde o špatný stav obecních budov, chybějící plochy pro volnočasové aktivity (multifunkční hřiště), špatný stav sportovišť.
Nedostatečně zastoupené jsou zařízení, zaměřené na rodiny s malými dětmi (např. mateřská centra), popř. zařízení pro volnočasové aktivity mládeže.
==== Doprava ====
Většina lidí jezdí do práce do Mladé Boleslavi, v rodině běžně 2 auta, špatné spojení vlakem – trať 070 pomalá, jednokolejná, neelektrifikovaná.
==== Energetika ====
Všechny obce v území využívají elektrickou energii z tradičních zdrojů, tzn. z hnědého uhlí nebo zemního plynu. V několika obcích jsou bioplynové elektrárny, ty patří soukromým subjektům a jejich energie je využívána k podnikatelským účelům vlastníků. V dalším období je potřeba podpory vzdělávacích aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů a investice do zařízení sloužících k posílení energetické soběstačnosti.
==== Cestovní ruch ====
Mladoboleslavsko patří k nejzajímavějším oblastem s dochovanou českou lidovou architekturou. K významným památkám patří zvonice, zděné brány a honosné fasády statků, stejně jako řada tradičních roubených chalup s bohatou lomenicí. Z technických památek lze uvést kovárny, sušárny ovoce, špýchary, ale i působivé doplňky, jakými jsou kamenická nebo kovářská a kovolitecká díla, plastiky, křížky a reliéfy na podstavcích, stejně jako vesnické kapličky. Celá řada z nich je však ve špatném až zchátralém stavu a také zcela chybí jejich propagace a nezbytné služby pro návštěvníky.
V území nejsou informační centra.
=== Podmínky pro ekonomickou transformaci ===
Tradiční podniky (Karburundum – Benátky). Dnes většina obyvatel obcí v území pracuje ve společnosti [[w:cs:Škoda Auto|ŠKODA AUTO a. s.]] anebo společnostech, které jsou na ŠKODA AUTO navázány jako dodavatelé a jsou tak na této společnosti přímo závislé. Škoda auto – stahuje zaměstnance, problém regionu neřeší (čím bohatší, tím míň se podílejí).
V území nejsou prakticky žádné nabídky společného přímého prodeje zemědělských či řemeslných produktů a je potřebné vytvoření podmínek pro rozvoj farmářských trhů, prodeje ze dvora apod.
==== Zemědělství ====
Mladoboleslavsko se vyznačuje velmi vysokou bonitou a úrodností zemědělské půdy, je výrazným prvkem využití půdy pro rostlinnou výrobu. V území existují zejména střední a větší zemědělská družstva, je zde ale i množství malých zemědělců. Vzhled krajiny v území je ovlivněn působením člověka a vlivem historických událostí. V důsledku kolektivizace a vzniku JZD v dřívější době a velkoplošného obdělávání půdy došlo k zániku polních cest, přirozených liniových a dalších přírodních a krajinotvorných prvků. Stejně tak využíváním chemických hnojiv a pěstováním nízce kořenících rostlin a plodin došlo k narušení ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity a narušení krajinného rázu. Tyto problémy je potřeba řešit, stejně jako dopady sucha, zadržování vody v krajině a další opatření.
V současnosti je zde 5 velkých družstev, do 8 menších (OSVČ) – výhodnější žádat o peníze přes MAS. Podmínky nastaveny na velkovýrobu. Velcí zemědělci: méně ochotní řešit problém sucha, ÚSES, protierozní opatření atd., ale situace se v poslední době mění, i velké podniky vidí problém ve změně klimatu.
==== Lesnictví ====
V současnosti výrazné poškození lesů – především jehličnatých – sucho, kůrovec; šíření kůrovce z kamionů.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Vlaky a kamiony šíří kůrovce po celé zemi (Lidové noviny)
}}</ref>
==== Ochrana přírody ====
Jsou zde jen maloplošná ChÚ: v území se nachází 24 významných krajinných prvků, množství památných stromů i území NATURA 2000. Toto přírodní dědictví je potřeba chránit a propagovat pro rozvoj šetrných forem turistiky.
== Příležitosti pro inovace ==
Pro uskutečnění změn: nutné změny v pravidlech dotací
Lidé: nutná změna myšlení, je třeba začít od nejmenších
=== Identifikované potřeby ===
==== Infrastruktura venkovského života ====
Zajištění '''bezpečného bydlení s důrazem na schopnost přizpůsobit se klimatickým změnám''' – je třeba vytvořit podmínky pro život, které je více než kde jinde spojeno s venkovským prostředím, kulturní (zemědělskou) krajinou, rozmanitou přírodou a kulturně historickým bohatstvím.
Nesporný význam v prioritní oblasti podnikání a zaměstnání v území zemědělsky velmi významného regionu má oblast '''obnovy vodního režimu krajiny''' (retence vody v krajině, osevní postupy, předcházení povodním, řešení problematiky sucha a nedostatku srážek.
==== Technologické příležitosti ====
* obrátit meliorace (využít pro závlahy);* příležitosti odpadového hospodářství (INCIEN – úspěšný představováním fungujících příkladů).* oběhové hospodářství* sdílená ekonomika?* energetické úspory (dotační titul na výměnu LED žárovek v pouličním osvětlení + solární zdroj)* zadržování vody – nutno mluvit s vlastníky pozemků (moderovat mezi pozemky ve vlastnictví obce a soukromníkem je úkolem MAS)
Řešení na úrovni MAS – je potřeba animace území, komunikace.
=== Nápady ===
Možnosti sdílené ekonomiky:
* Místní air-b-n-b?* Sdílené služby – volnočasové aktivity, hlídání dětí, …
Víceúčelové budovy (pronájem ke komunitně založeným aktivitám – školky, „kulturní domy“, trhy, …)
* Princip – otevřenost, fungování v průběhu celého dne: dopoledne MŠ, nebo stacionář pro důchodce atd. (komunitně zajišťované), ale taky např. obecní úřad nebo informační centrum (zajišťované obcí); odpoledne akce pro dospělé – zajišťované buď sousedsky nebo externě. Nebo aktivity místních podnikatelů směrem na ven (kurzy vaření pro externí zájemce)
* Nová role školy – polyfunkční zařízení?
Nejdřív musí být příjemné místo k životu pro místní lidi, pak i pro turisty.
* Památky jako součást veřejných služeb místním obyvatelům? Akce ne pro turisty, ale pro místní lidi, což pak turisty přiláká.  == Odkazy ==
=== Reference ===<br references /><references />

Navigační menu