Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 11 879 bajtů ,  31. 7. 2019, 15:20
bez shrnutí editace
== Profil MAS ==
Právní forma: zapsaný ústav
Sídlo
== Základní dokumenty MAS ==* {{Citace elektronické monografie| příjmení = | jméno = | titul = Strategie komu pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020| url = http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=58a1128e%7C114| vydavatel = Mladoboleslavský venkov z.ú.| místo = | datum vydání = | datum přístupu = 2019-07-31}}* {{Citace elektronické monografie| příjmení = | jméno = | titul = Statut MAS| url = http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=dfe8fb91%7C62| vydavatel = Mladoboleslavský venkov z.ú.| místo = | datum vydání = | datum přístupu = 2019-07-31}}
 
== Charakteristika MAS ==
<br />
 
=== Průmysl ===
<br />
 
=== Doprava ===
<br />
 
=== Zemědělství ===
<br />
 
=== Turistika ===
<br />
==Partneři MAS==
===Soukromé osoby===
Partnery MAS je také 5 soukromých osob
 
== Příležitosti pro klimaticky udržitelný rozvoj v rámci MAS Mladoboleslavský venkov ==
 
=== Výchozí situace a možnosti změn ===
 
==== Komunita ====
V současné době má MAS 70 partnerů, z toho 39 jsou zástupci veřejného sektoru (obcí, měst a městyse), 4 příspěvkové organizace (kraje a obcí), 9 jsou zástupci neziskového sektoru (především občanské sdružení a o.p.s.), 14 jsou zástupci soukromého sektoru, kde převažují soukromí podnikatelé a firmy podnikající v zemědělství, vyskytují se i podnikatelé poskytující ubytovací a stravovací služby, v malé míře pak výrobní firmy a fyzické osoby 4.
 
Pro region je charakteristický malý zájem obyvatel o společenské dění, kulturu a sport ve většině obcí. Obyvatelé „přijedou ze Škodovky, zavřou za sebou dveře svého bytu (domu) a víc je nic nezajímá“, zazněl opakovaně názor. Celkově se jedná o projev celospolečenské frustrace. Projevem je i nezájem o dění v obci, jak zaznívalo z obcí, na jednání zastupitelstva se přijde podívat málokdo, zájem o zapojení do veřejných aktivit je skoro nulový.
 
Mnoho potřebných aktivit je závislých na dobrovolné činnosti jedinců či organizovaných skupin občanů, tj. na nestátních neziskových organizacích. V území existuje množství různých spolků a občanských sdružení, jejichž škála je velmi široká. Jde hlavně o sdružení dobrovolných hasičů a myslivců a různě zaměřené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Všechna tato sdružení plní nezbytnou roli při zajištění volného času místních obyvatel a jsou základním prvkem pro kulturní a sportovní život v obcích. Činnost spolků závisí na dobrovolné práci jednotlivců v jejich volném čase, bez jejich nadšení by dále nemohly aktivně vyvíjet činnost. Pro své fungování a rozvoj mohou tato sdružení využít různé granty a dotace, byť jejich objem je stále nedostatečný a překážkou je často i složitá administrativa spojená s poskytnutím dotace. Kulturní a sportovní život v území proto do velké míry závisí na nadšení a nezištné práci členů jednotlivých neziskových organizací.
 
'''Školství'''
 
Neprodukuje lidi potřebné pro region (jediná škola: Horka nad Jizerou – zahradnická).
 
==== Sídla ====
V malých obcích je zajištění základních služeb poměrně dobré. Velkým problémem, podle četnosti vyjádření obcí, je špatný technický stav stávajících zařízení. Jde o špatný stav obecních budov, chybějící plochy pro volnočasové aktivity (multifunkční hřiště), špatný stav sportovišť.
 
Nedostatečně zastoupené jsou zařízení, zaměřené na rodiny s malými dětmi (např. mateřská centra), popř. zařízení pro volnočasové aktivity mládeže.
 
==== Doprava ====
Většina lidí jezdí do práce do Mladé Boleslavi, v rodině běžně 2 auta, špatné spojení vlakem – trať 070 pomalá, jednokolejná, neelektrifikovaná.
 
==== Energetika ====
Všechny obce v území využívají elektrickou energii z tradičních zdrojů, tzn. z hnědého uhlí nebo zemního plynu. V několika obcích jsou bioplynové elektrárny, ty patří soukromým subjektům a jejich energie je využívána k podnikatelským účelům vlastníků. V dalším období je potřeba podpory vzdělávacích aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů a investice do zařízení sloužících k posílení energetické soběstačnosti.
 
==== Cestovní ruch ====
Mladoboleslavsko patří k nejzajímavějším oblastem s dochovanou českou lidovou architekturou. K významným památkám patří zvonice, zděné brány a honosné fasády statků, stejně jako řada tradičních roubených chalup s bohatou lomenicí. Z technických památek lze uvést kovárny, sušárny ovoce, špýchary, ale i působivé doplňky, jakými jsou kamenická nebo kovářská a kovolitecká díla, plastiky, křížky a reliéfy na podstavcích, stejně jako vesnické kapličky. Celá řada z nich je však ve špatném až zchátralém stavu a také zcela chybí jejich propagace a nezbytné služby pro návštěvníky.
 
K přilákání turistů do zajímavé a málo turistikou zatížené oblasti chybí dostatek ubytovacích zařízení podmiňujících rozvoj vícedenní turistiky a cykloturistiky (existující jsou využívána jako ubytovny pro dělníky ŠKODA AUTO a. s.).
 
V území nejsou informační centra.
 
=== Podmínky pro ekonomickou transformaci ===
Tradiční podniky (Karburundum – Benátky). Dnes většina obyvatel obcí v území pracuje ve společnosti [[w:cs:Škoda Auto|ŠKODA AUTO a. s.]] anebo společnostech, které jsou na ŠKODA AUTO navázány jako dodavatelé a jsou tak na této společnosti přímo závislé. Škoda auto – stahuje zaměstnance, problém regionu neřeší (čím bohatší, tím míň se podílejí).
 
Přestože význam podniku ŠKODA AUTO a.s. především pro zaměstnanost v oblasti je nezpochybnitelný, mají pro ekonomický rozvoj oblasti zásadní význam především malé firmy, které je nutno podporovat.
 
Jsou obce, kde nejsou lidé zaměstnaní ve Škoda auto – ty mají daleko vyšší věkový průměr obyvatel a vyšší nezaměstnanost (Vrátno – věkový průměr 60 let)
 
Region není absolutně připraven na případnou krizi automobilového průmyslu, která může snadno vzniknout díky řešení klimatické krize.
 
V území a jeho těsné blízkosti se nachází množství nevyužitých objektů typu brownfield, které by bylo možné využít pro průmyslové investory. Jejich výhodou je dobrá poloha, nevýhodou je nedostatečná infrastruktura. Vzhledem k blízkosti výrobního závodu Škoda Auto a. s. je v budoucnu potřeba více se zaměřit na podporu udrženi a rozvoje drobného, malého a středního podnikání, zejména s dostatečnou nabídkou služeb a diverzifikace výrobních aktivit regionu.
 
Prakticky ve všech obcích v území venkov působí zemědělští podnikatelé. Rozvoj a rozšiřování jejich činností, včetně modernizace jejich strojového parku, budov, technologii a jejich propagace a marketingová podpora jsou velmi potřebné, zejména u menších zemědělských podnikatelů.
 
V území nejsou prakticky žádné nabídky společného přímého prodeje zemědělských či řemeslných produktů a je potřebné vytvoření podmínek pro rozvoj farmářských trhů, prodeje ze dvora apod.
 
==== Zemědělství ====
Mladoboleslavsko se vyznačuje velmi vysokou bonitou a úrodností zemědělské půdy, je výrazným prvkem využití půdy pro rostlinnou výrobu. V území existují zejména střední a větší zemědělská družstva, je zde ale i množství malých zemědělců. Vzhled krajiny v území je ovlivněn působením člověka a vlivem historických událostí. V důsledku kolektivizace a vzniku JZD v dřívější době a velkoplošného obdělávání půdy došlo k zániku polních cest, přirozených liniových a dalších přírodních a krajinotvorných prvků. Stejně tak využíváním chemických hnojiv a pěstováním nízce kořenících rostlin a plodin došlo k narušení ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity a narušení krajinného rázu. Tyto problémy je potřeba řešit, stejně jako dopady sucha, zadržování vody v krajině a další opatření.
 
Problémem vzniklým při „restitucích“ a prodejích zemědělské a lesní půdy je velmi nízká existence přístupů k „polím a lesům“ jejich majiteli nebo těm, kdo na nich hospodaří. Proto je zapotřebí pokračovat v pozemkových úpravách, obnově polních a lesních cest, budování společných technických zřízení.
 
V současnosti je zde 5 velkých družstev, do 8 menších (OSVČ) – výhodnější žádat o peníze přes MAS. Podmínky nastaveny na velkovýrobu. Velcí zemědělci: méně ochotní řešit problém sucha, ÚSES, protierozní opatření atd., ale situace se v poslední době mění, i velké podniky vidí problém ve změně klimatu.
 
==== Lesnictví ====
V současnosti výrazné poškození lesů – především jehličnatých – sucho, kůrovec; šíření kůrovce z kamionů.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Vlaky a kamiony šíří kůrovce po celé zemi (Lidové noviny)
| url = http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/vlaky-a-kamiony-siri-kurovce-po-cele-zemi-lidove-noviny
| periodikum = Silvarium - lesnický, dřevařský a myslivecký zpravodajský web
| datum přístupu = 2019-07-31
| jazyk = cs-cz
}}</ref>
 
==== Ochrana přírody ====
Jsou zde jen maloplošná ChÚ: v území se nachází 24 významných krajinných prvků, množství památných stromů i území NATURA 2000. Toto přírodní dědictví je potřeba chránit a propagovat pro rozvoj šetrných forem turistiky.
 
== Příležitosti pro inovace ==
Pro uskutečnění změn: nutné změny v pravidlech dotací
 
Lidé: nutná změna myšlení, je třeba začít od nejmenších
 
=== Identifikované potřeby ===
 
==== Infrastruktura venkovského života ====
Zajištění '''bezpečného bydlení s důrazem na schopnost přizpůsobit se klimatickým změnám''' – je třeba vytvořit podmínky pro život, které je více než kde jinde spojeno s venkovským prostředím, kulturní (zemědělskou) krajinou, rozmanitou přírodou a kulturně historickým bohatstvím.
 
Nesporný význam v prioritní oblasti podnikání a zaměstnání v území zemědělsky velmi významného regionu má oblast '''obnovy vodního režimu krajiny''' (retence vody v krajině, osevní postupy, předcházení povodním, řešení problematiky sucha a nedostatku srážek.
 
==== Technologické příležitosti ====
 
* obrátit meliorace (využít pro závlahy);
* příležitosti odpadového hospodářství (INCIEN – úspěšný představováním fungujících příkladů).
* oběhové hospodářství
* sdílená ekonomika?
* energetické úspory (dotační titul na výměnu LED žárovek v pouličním osvětlení + solární zdroj)
* zadržování vody – nutno mluvit s vlastníky pozemků (moderovat mezi pozemky ve vlastnictví obce a soukromníkem je úkolem MAS)
 
Řešení na úrovni MAS – je potřeba animace území, komunikace.
 
=== Nápady ===
Možnosti sdílené ekonomiky:
 
* Místní air-b-n-b?
* Sdílené služby – volnočasové aktivity, hlídání dětí, …
 
Víceúčelové budovy (pronájem ke komunitně založeným aktivitám – školky, „kulturní domy“, trhy, …)
 
* Princip – otevřenost, fungování v průběhu celého dne: dopoledne MŠ, nebo stacionář pro důchodce atd. (komunitně zajišťované), ale taky např. obecní úřad nebo informační centrum (zajišťované obcí); odpoledne akce pro dospělé – zajišťované buď sousedsky nebo externě. Nebo aktivity místních podnikatelů směrem na ven (kurzy vaření pro externí zájemce)
 
* Nová role školy – polyfunkční zařízení?
 
Nejdřív musí být příjemné místo k životu pro místní lidi, pak i pro turisty.
 
* Památky jako součást veřejných služeb místním obyvatelům? Akce ne pro turisty, ale pro místní lidi, což pak turisty přiláká.
 
<br />

Navigační menu